Строят нови и разширяват 90 детски градини и училища по програма на МОН

За ново училище ще се отпускат до 5 млн. лева, за нова градина - до 3 млн. Целите са минаване на едносменен режим на обучение и преодоляване на недостига на места за децата

Александра Маркарян 08 юни 2020 в 13:22 4904 2

Снимка OFFNews

Строителство на нови детски градини и разширяване на съществуващи ще може да започне до няколко месеца. Министърът на образованието и науката внесе проект за програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища 2020-2022", след чието одобрение от Министерския съвет ще започне и подаването на проекти за финансиране.

Могат да кандидатстват общините (за общинските училища и детски градини); Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС) (за училищата към тях); държавните училища - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

За целта през 2020 г. са осигурени 70 милиона лева от централния бюджет. Всяка следваща година ще бъдат отпускани средства за програмата. Финансирането по нея ще продължи до 31.12.2022 г.

До края ѝ трябва да бъдат построени или разширени минимум 90 образователни институции (60 детски градини и 30 училища). 50% от парите ще се разпределят за детски градини, 50% - за училища.

Целите по отношение на детските градини са да се преодолее недостигът на места, така че родителите да могат да записват децата си близо до дома, както и да бъде подсигурено провеждането на задължително предучилищно обучение от 4-годишна възраст. По отношение на училищата стремежът е поетапно преминаване от масовия двусменен в едносменен режим на обучение. Засега се предвижда това да се случи поне във въпросните 30 училища.

Финансиране

Проект за нова градина с до 4 групи може да получи до 2 млн. лева, при повече от 4 групи - до 3 млн. лв. За пристрояване, надстрояване и реконструкция на градина с до две групи таванът е 600 хил. лева на проект, за повече групи - до 800 хил.

За ново училище - от проектирането до издаването на разрешението за ползването на сградата - се отпускат до 5 млн. лева за проект, а за разширение - до 2 млн. лева.

Ако проектът е на по-голяма стойност, сумата над максимално допустимата трябва да осигури бенефициентът, съответно общината или министерството, към което е училището. Допустимо е и финансирането на обзавеждане и оборудване на сградите на училищата и градините, както и дворните пространства.

В случай на остатък министърът на образованието може да извършва компенсирани промени между отделните модули при запазване на целите и обхвата на програмата.

Проекти без обосновка на цената няма да бъдат финансирани.

Не се допуска дублиране на дейностите, по които е отпуснато финансиране за съответната образователна институция по по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

Критерии за кандидатстване

За нова детска градина или разширяване на съществуваща може да се кандидатства при недостиг на над 20 места в населеното място. Приоритетно ще се финансират проекти за изграждане на градини в населени места, където такива няма или недостигът е над 40 места.

За ново училище или разширяване на съществуващо може да се кандидатства при недостиг от повече от 50 места в населеното място/района/квартала (за райони и квартали с над 10 000 жители). Приоритетно ще се класират предложения с налична проектна или строителна готовност и по-голям процент на съфинансиране, както и при "най-остър недостиг на места". Последното означава да е невъзможно да се провежда нормален учебен процес дори при двусменен режим.

Приоритет ще има и за изграждането на професионални гимназии по определени направления. Те са:

Група на приоритетност Професионално направление
Група 1 Компютърни науки;
Приложна информатика
Група 2 Машиностроене, металообработване и металургия;
Електротехника и енергетика;
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Група 3 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
Пътувания, туризъм и свободно време
Група 4 Строителство;
Архитектура, урбанизъм и геодезия

Проектите за професионални гимназии ще се се отделят в отделен списък и ще се класират по по-голям брой недостиг на места в училището и налична проектна или строителна готовност.

Срокове

Проектът на програмата е публикуван в петък за едномесечно обществено обсъждане, което изтича на 6 юли. След това тя ще бъде гласувана от правителството.

В 30-дневен срок от публикуването на програмата и формуляра за кандидатстване на сайта на МОН за 2020 г. и от публикуването на формуляра за кандидатстване за 2021 и 2022 г. бенефициентите подават проектни предложения в МОН по образец (формуляр), утвърден от МОН.

В 45-дневен срок от изтичане на срока за подаване на проектите комисия, назначена от министъра на образованието и науката, ги разглежда и класира. Тя изготвя протокол и го представя на министъра на образованието и науката за одобрение.

В 5-дневен срок след одобрението МОН публикува на сайта си списък с одобрените проекти за съответната година.

Изисквания

Достъпност за хора с увреждания съгласно всички изисквания на закона ще се изисква при строителството и разширенията. Това далеч не покрива всички изисквания. Всички проекти трябва да съответстват на изискванията на:

- Закона за устройството на територията и всички подзаконови актове към него;

- Закона за предучилищното и училищното образование и всички подзаконови актове към него;

- Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

- Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

- Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование;

- Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ако е в сила към датата на подаване на проектното предложение).

Изпълнение и отчитане

Междинно отчитане на дейностите от бенефициентите по конкретно финансирано проектно предложение по програмата се извършва ежегодно (до 30 ноември на текущата година) под формата на писмени доклади от бенефициентите до министъра на образованието и науката с приложен доказателствен материал за напредъка на изпълнението и документи, доказващи извършените плащания.

Финансираните през 2020 г. институции трябва да изпълнят предвидените дейности до 31 декември 2021 г. Същото е условието за финансираните съответно през 2021 и 2022 г.

При неизпълнение в срок бенефициентите ще трябва да възстановят отпуснатите средства за неизпълнените дейности в централния бюджет.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

4000

2

Liuba

08.06 2020 в 14:10

Добре е че започват да строят и разширяват детски градини и училища, но още по-добре ще е занапред да не затварят учебни заведения, за да се избегне проблемът, който имаме сега.

4006

1

Kongoto

08.06 2020 в 13:44

Айде дано тоя недостиг наистина бъде преодолян веднъж завинаги.