Срещу 9 млн. лв за 3 г.: Връщат 400 роми в клас, закриват 10 паралелки, правят курсове срещу дискриминация и регистри

Александра Маркарян Последна промяна на 28 август 2019 в 15:18 6024 0

Близо 9 млн. лева ще бъдат платени за връщането на деца от малцинствата в клас и интегрирането на общностите им за три години - 2019-та, 2020-та и 2021-ва. 8 788 900-те лева обезпечават изпълнението на тригодишната програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приета днес от Министерския съвет.

Парите ще са от държавния бюджет и от проекти, с които ще се кандидатства пред Ромския образователен фонд в Унгария, програма "Еразъм +", Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, както и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

За да се проследяват резултатите от работата по плана ще бъдат създадени: регистър на образователните медиатори; електронна платформа за образователна интеграция с три компонента: обмен на опит (национален и международен), виртуално методическо „пространство” с електронна библиотека, форум за консултации и споделяне на добри практики от учители и директори на образователните институции.

За тригодишния период трябва да бъдат разработени и въведени 20 програми за образователна дейност в детските градини и училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства. Дейности за преодоляване на стереотипите и дискриминационни нагласи трябва да обхванат 2800 деца и ученици - както българчета, така и ромчета, и 400 учители, директори и други педагогически специалисти. Предвижда се провеждането на 48 извънкласни дейности, насочени към усвояване на знания с елементи на гражданско образование, пише в документа.

Как ще бъдат разпределени парите според приетата днес тригодишна програма.

Сред целите е още в градините, в които се прилагат мерки за обхват и задържане, да бъдат записани 300 деца от малцинствата. В дейности за реинтеграция трябва да се включат 200 педагози.

Очаква се подобрение на резултатите в училище на 400 ромски ученици, както и връщането на 400 отпаднали от образователната ни система деца и ученици. Друга цел е поне 90 ромски ученици да продължат образованието си в гимназиален етап, а 50 да бъдат привлечени и към висшите училища чрез информационни кампании и подготовка за кандидатстване. Авторите на програмата целят в края на 3-годишния период 30 от тези гимназисти да са кандидатствали във ВУЗ и поне 20 от тях да бъдат приети.

Предвижда се и осигуряването на наставници за хора от малцинствата, като тук бъдат включени 2000 ромски деца и ученици и 250 родители.

От екипите ще се очаква за 3 г. да са обхванали в работата си 2000 родители от етническите групи, като за тях има дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване към образователната среда. Предвиждат се и дейности сред родителите за повишаване на чувствителността към дискриминационните прояви.

Планира се също закриването на 10 ромски паралелки.

Всяка година до 30 април на сайта си Центърът ще публикува годишен доклад за дейността си, който ще съдържа: анализ за изпълнението на годишния план; информация за напредъка по изпълнението на Тригодишната програма по заложените показатели за изпълнение; финансова отчетност за дейността на Центъра; информация за извършените одити и външни оценки на дейността; списък на финансираните организации и размера на предоставените средства; информация за финансираните през годината проекти.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови