Ексклузивно България призна краткото име Северна Македония, Скопие се отказа от териториални претенции

Софийският университет се затваря за посетители до 31 декември, праща болните 28 дни в изолация

Студентите ще влизат и излизат под строй от залите, вътре ще са само с маска и ще сядат през място. Маските задължителни и в общежитията. Забраняват се ''несъществените контакти на работното място''

Александра Маркарян Последна промяна на 18 септември 2020 в 16:13 27927 2

Софийският университет се затваря за външни посетители до 31 декември 2020 година. Студентите и преподавателите ще са длъжни да са с маска/шлем на лекциите, ще сядат през място и ще влизат и излизат "под строй" - влезлите първи ще сядат най-отзад, последните - най-отпред и ще излизат първи. Откриване на учебната година на 1 октомври ще има, но единствено за първокурсниците, срещите с останалите ще се организират присъствено или онлайн по решение на ръководителя на съответното звено. То ще е на открито - пред националната библиотека. Речи в ректората не се очакват. Положителните за COVID-19 ще бъдат изолирани у дома почти месец - 28 дни.

Новите правила са записани в заповед от 16 септември на ректора проф. Анастас Герджиков, която разпорежда още дословно на преподаватели и служители "несъществени контакти на работните места да бъдат ограничени".

Какво още е заповядано?

Хигиенизиране

Два пъти дневно ще се дезинфекцират подове, дръжки на врати, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. Управителите на сгради ще са длъжни да осигурят сапун, дезинфектант и лични предпазни средства на персонала (т.е. маски, шлемове). Задължително е в тоалетните да има течаща топла вода и течен сапун или дезинфектант и отговорните да внимават да не свърши, без да са заредили нов.

Управителите също трябва да направят така организацията за влизане и излизане, че да не се струпват хора и да има дистанция. Охраната ще мери температурата на входа. Там, в коридорите и пред по-големите аудитории ще има дозатори. По стените ще има информационни табели или стикери, които да напомнят на хората да носят маски, да си мият ръцете и да стоят на разстояние от останалите. Трябва да се организира и двупосочно движение на хората по коридорите.

Достъп до сградите

До 31 декември се забранява:

- външни посетители да влизат в учебните сгради на СУ. При неотложна необходимост това да става, след като охраната получи потвърждение по телефона от съответния служител/преподавател;

- провеждането на масови мероприятия в СУ, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, промоции за връчване на дипломи, комисии и работни групи и др. Събитията, които не могат да бъдат отменени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство на открито или при заетост на местата до 30% от капацитета.

Забранява се в учебните сгради да влизат хора под карантина или със симптоми (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и др.).

Студентските столове, кафенетата и ресторантите ще могат да се ползват, но при спазване на препоръките на МЗ и БАБХ.

Лекции

Всички преподаватели, студенти и служители са длъжни да носят маски в общите закрити части на учебните сгради, в общежитията и в библиотеките. На лекция маска може да няма само преподавателят и/или студент, който говори в момента.

Дали през зимния семестър н 2020/2021 г. ще се учи присъствено, или дистанционно ще решават деканите. Ако е присъствено, в залите трябва да има табели, че сядането е позволено през едно място; при влизане студентите трябва да заемат местата отзад напред, а в края на учебния час първи да излизат седящите най-близо да вратата. Залите ще се дезинфекцират поне веднъж на ден между часовете и в края на деня и ще се проветряват по време на всяка почивка.

Ректорът препоръчва за всички дисциплини да са подготвени и онлайн курсове, за да имат достъп до тях и студентите под карантина, с хронични заболявания и от рискови групи.

В случай на необходимост събота и неделя могат да бъдат включени като учебни дни в разписа на занятията.

Ако е възможно, спортните занятия да са на открито, докато времето го позволява и да се осигури ранно взимане на практическите занимания; спортовете, при които се налага да са на закрито, да се провеждат при спазване на социална дистанция - изисква заповедта. Трябва да има и план "за поетапно ползване на съблекалните". Студентите с хронични заболявания и от рискови групи трябва да бъдат освободени от практически занимания и да им се предложи онлайн обучение от Центъра по кинезитерапия. На тези, които са ограничени поради епидемичната ситуация (заразени, под карантина, грижат се за близък, не могат да пътуват и т. н.) и не могат да посещават занятия, да бъде осигурен достъп до онлайн упражнения за тренировки в домашни условия и теоретична подготовка. Ако ситуацията наложи преминаване към смесено обучение, практически занимания ще се провеждат само с първокурсници, а обучението ще е на блокове с намален брой студенти според вида спорт.

Всички учебни практики и хоспитирането ще бъдат присъствени, а ако е невъзможно - онлайн или да бъдат отложени. Ако се отложат, тези дисциплини няма да се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година, нито да се включват при изчисляването на общия успех за стипендия. Неположените успешно изпити по дисциплините от летния семестър няма да се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година, с изключение на специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и всички специалности на Факултета по математика и информатика.

До две седмици преди началото на сесията деканите на факултетите трябва да изготвят график на изпитите с информация за начина на провеждане на всеки изпит – присъствено или дистанционно, както и дали има промяна на формата на заключителен контрол и т. н.

Държавните изпити и защитите на дипломни работи ще се провеждат присъствено, а ако това не е възможно – дистанционно (държавните изпити – в платформата Мудъл, а защитите на дипломни работи – в публично достъпни среди). До две седмици оценките трябва да бъдат нанесени.

Кандидат-докторантските изпити по специалността ще са присъствени, а ако е невъзможно – дистанционно. Кандидат-докторантските изпити по чужд език ще са дистанционни, а ако това е невъзможно – присъствено.

Работа на администрацията

Администрацията на СУ се връща на работа присъствено. За всеки трябва да има 4 кв. метра площ, а ако това е невъзможно, ще се работи на смени по график.

"Несъществени контакти на работните места да бъдат ограничени" - нарежда ректорът.

При присъствена работа началниците на отдели и сектори трябва да организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между служителите и посетителите. При непосредствено обслужване на посетители е задължително използването на маска за лице или предпазен шлем. Това може да не се спазва, ако са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

Университетска библиотека

До 31 декември достъп до Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на Софийския университет. Достъп за преподаватели, докторанти и студенти от други висши училища и научни организации може да бъде даван по изключение с разрешение на ректора или директора на Университетска библиотека.

Работното време с читатели на Централна библиотека ще е от 8.00 до 20.00 ч., а на филиалните – от 8.30 до 17.30 ч.

Всички читални да работят с капацитет 30% от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите, нарежда ректорът. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеките. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час. Забранявам използването на настолните компютри в читалните зали.

Командировки, мобилности и стажове в чужбина

Разрешават се командироването и пътуванията на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, както и пътуванията с цел мобилност или стаж по програма Еразъм+.

Всички членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, които пристигат с начална точка на отпътуване от трети страни извън Европейския съюз, представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Лицата, които не представят такъв документ, се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период. В периода на карантината те са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок, и да спазват инструкциите, определени със заповедите на министъра на здравеопазването. Ако до изтичане на определения срок не се появят симптоми за COVID-19, карантината се преустановява.

При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други) у преподаватели, студенти или служители:

– лицето със симптоми се освобождава от работа/занятия и напуска незабавно сградата на Университета;

– след като лицето напусне помещението, преподавателят/началникът на отдела съобщава на управителя на сградата и в кратък срок се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие;

– лицата със симптоми са длъжни да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

Лицата с потвърдено заразяване с COVID-19 информират по телефона декана/началника на отдела, който трябва незабавно да се свърже със съответната регионална здравна инспекция (РЗИ). Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, включително лицата, които се поставят под задължителна карантина, се разпореждат от РЗИ.

Потвърдените случаи на COVID-19 подлежат на задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване - пише в заповедта. В периода на задължителната изолация в домашни условия лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават. Изолацията в домашни условия се преустановява след изтичане на 28-дневната задължителна изолация и при получаване на един отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. При положителен резултат изолацията в домашни условия се удължава до получаване на отрицателен резултат.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

3812

2

tough

20.09 2020 в 10:33

Апа в техническия не са чували, че има коронавирус :D

3116

1

WOW

18.09 2020 в 21:23

Ами направо да ударят кепенците, а МОН да спре бюджета като не искат да работят