Семействата с повече от две деца с предимство при записване в I клас

Александра Маркарян Последна промяна на 11 април 2018 в 16:18 2942 0

Семействата с повече от две деца ще имат предимство при записване в I клас.

Това е една от предложените промени в Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование, внесени за обсъждане на 5 април от министъра на образованието и науката. Промените в документа, изменен и през есента на 2017 г., се налагат заради предложение на Националното сдружение на общините и други направени междувременно предложения, уточняват в мотивите си от МОН.

Според сегашната наредба всяка община с повече от едно училище разработва система за прием в първи клас с водещ критерий близост на адреса на детето до училището. Наред с това се определят и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Децата се разпределят в четири групи, като тези от първа се приемат най-напред. Тя включва деца с адрес в прилежащия район на училището, който не е бил променяна в последните 3 години преди подаване на заявлението за прием. Във втора група попадат деца, които живеят близо до училището повече от 1, но по-малко от 3 години, а в трета - тези с променян адрес през последната година. В четвърта група са онези, чийто адрес е извън района на училището към деня на подаване на заявлението.

Когато броят на децата в дадена група надхвърли местата по план-прием, влизат тези с предимство. Именно тук, в критериите за предимство, сега се правят предложения за промени.

Остават в сила следните критерии:

- дете с трайни увреждания над 50%;
- други деца от семейството, обучаващи се в училището;
- деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
- други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Сегашният критерий "дете с двама починали родители" се променя. Добавят се и децата с един починал родител, а предложеният текст гласи: "дете с един или двама починали родители“.

Създава се и нов критерий: "дете от семейство с повече от две деца".

Улеснява се и приемът на осиновени деца. Те ще могат да ходят на училище близо до дома им независимо от момента на тяхното осиновяване. В тази връзка е предложен следният текст:

"Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето".

Друга промяна е свързана с интеграцията на ромските деца. Според него ако прилагането на критериите за прием води до обособяването на една или повече изцяло ромски паралелки, децата ще могат да се насочват в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места. Това ще става при условия и ред, определени от общината и при заявено желание на техните родители или настойници.

С новите промени се дава възможност на всяко училище по специалности от професионално направление „Изкуства” по решение на педагогическия съвет да провежда изпит за проверка на способностите, както и правото на профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" да разширят областите на състезанията, на които да се явяват учениците, желаещи да продължат обучението си в пети клас на места от държавния план-прием.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови