РИОСВ не одобри проекта за разработване на мраморна кариера в с. Синитово

OFFNews 09 август 2021 в 09:36 1614 0

Снимка БНР

Директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев издаде решение по ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда), с което не одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за открит добив на строителни материали от находище „Малкото меше“ в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, с възложител „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД.

В края на юли предложението разбуни духовете на еколозите. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Сдружението за аграрни и екологични проекти - ГЕО, и още 10 организации категорично са се обявили срещу проекта заради въздействието върху околната среда и жителите на селото.

От решението на РИОСВ се разбира, че в хода на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заинтересованите лица. По време на обществените обсъждания са поставени въпроси за въздействието на взривните работи върху къщите на хората, за замърсяване на въздуха, влияние върху защитените зони и комулативния ефект с вече работещи кариери в района. Засегнатото население смята осъществяването на намерение за неприемливо.

Експертите на РИОСВ-Пазарджик смятат, че разработването на мраморната кариера ще доведе до значителни отрицателни въздействия върху природни местообитания и върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони “Бесапарски видове“ и “Бесапарски възвишения“.

Режимите на тези защитени зони забраняват разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства. Площадката на инвестиционното намерение попада изцяло в границите и на двете защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Освен това в границите му се установиха местообитания на защитените видове розов скорец и скално врабче, за които е забранено увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция, а именно там се предвижда добив на подземни богатства.

Заради това и на основание чл. 19, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда не се одобрява осъществяването на разгледаното инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище „Малкото меше“, землище на с. Синитово, се казва в решението.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови