Разрешават на университетите да отварят фирми

OFFNews Последна промяна на 01 април 2020 в 13:17 1715 0

Държавните университети ще имат правото да създават търговски дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в такива. Това реши правителството с прието днес постановление. Проектът бе внесен за обсъждане още през август 2019 г.

Постановлението разписва условията към висшите училища, а основанието за предлагането му е текст от Закона за висшето образование, който разрешава стопанската дейност на университетите. Законодателят е предвидил същата да може да се реализира от тях само със собствени средства.

Целта е в икономиката да могат да се внедряват и използват резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. Ще се изграждат инкубатори за иновации и бизнес с участието на държавните висши училища (ДВУ) - пишат от пресслужбата на Министерския съвет.

Предметът на дейност на тези дружества може да бъде: изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на научни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво.

Дружествата ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

Предвижда се висшите училища да имат възможност да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, за които висшето училище е получило акредитация.

Продажбите на научните изследвания от страна на висшите училища ще повиши и ефективността от средствата, които се инвестират в наука, ще се увеличи и делът на нематериалните активи на икономиката, каквито са патентите.

Възможността за сдружаване на висшите училища с фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти.

Механизмът за отчисления от печалбата на въпросните търговски дружества в полза на висшите училища ще се определя в уставите или дружествените им договори по реда на Търговския закон.

Университетите ще могат да харчат отчисленията от печалбата на фирмите само за:

1. увеличаване на капитала на дружеството и/или;

2. регистриране и разпореждане с интелектуалната собственост;

3. оценка на пазарния потенциал на интелектуалната собственост, която е регистрирана или подлежи на регистрация.

Упражняването на контрола по прилагане на постановлението е в правомощията на министъра на образованието.

Мотиви

В доклада си към постановлението министърът на образованието Красимир Вълчев посочва, че реализацията на резултатите от научните изследвания се налага от необходимостта за повишаване ефективността на вложените публични средства в научни изследвания и от повишаване на нематериалните активи на българската икономика. Последните се определят от защитените обекти на интелектуалната собственост, които в последните 10 – 15 г. са незначителни и предопределят много ниска оценка по този показател на иновационна способност на България в глобалния индекс за конкурентоспособност, а именно 43,9 от 100 възможни.

Основните показатели, характеризиращи дейността на висшите училища с ниска оценка, са:

– брой защитени патенти на милион население в най-малко две страни от пет водещи патентни офиса на света – Европейското патентно ведомство и тези на Корея, Япония, Китай и САЩ, а именно 1,11 патента, а оценката е 22,9 от 100 възможни. В предишен период на отчитане тази оценка е била 24,1;

– брой заявки за патенти в най-малко две страни от пет водещи патентни офиса на света - 4.54 заявки на 1 милион души население, а оценката е 31,4 от 100 възможни. В предишен период на отчитане тази оценка е била 32,4.

"И в двата показателя се забелязва спад, което е тревожно за способността на системата на науката да отговори на съвременните потребности и предизвикателства", пише министърът.

Другият посочен от него показател, определящ необходимостта от новата уредба, е свързан с показателя за изследвания и развитие, който е 36,3 и е подобрен спрямо предходния период от 35.

"Следва да се отбележи, че подобреният показател за изследвания обаче не е довел до създаване на повече заявки и защитени продукти на интелектуалната собственост. Затова с предлаганата възможност да се създават търговски дружества за реализация на резултатите от научни изследвания и от интелектуална собственост ще се повиши мотивацията на висшите училища за развитие в тази посока. От друга страна, показателят за активност на индустрията в сферата на интелектуалната собственост показва много добра оценка 88,6 от 100 възможни, или изразено в реални показатели – 3,8 заявки за запазени марки на 1 милион население. Отчитайки факта, че показателят 1,11 патента, 4,54 заявки за патенти на 1 милион население не се резултат от дейността на висшите училища, а основно на БАН, Селскостопанска академия и на индустрията, провокира необходимостта от създаване на регулация за дейността на висшите училища в тази посока.

Възможността за сдружаване с други лица ще се използва за мотивация на авторите на патенти като съдружници или акционери в тези търговски дружества, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти. Това е и практиката на световните лидери в областта на иновациите Южна Корея, Германия и САЩ и др."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови