Паркинг пред Студентска поликлиника скара кмет и общинска фирма

Имотът е променен в частна общинска собственост още през 2003 г., Петко Горанов се съмнява в законосъобразността

OFFNews 13 ноември 2020 в 08:12 4578 1

Най-апетитните имоти в район „Студентски“ са включени в капитала на общинската фирма „Пазари Изток“ ЕАД и те работят като скрита приватизационна агенция. Сега гръмна поредният им скандал – паркингът пред Студентска поликлиника е превърнат в частен платен паркинг от тях. 

Това съобщи на страницата си във фейсбук кметът на район Студентски" Петко Горанов от Демократична България. 

Същия този паркинг, част от уличната регулация, която е публична общинска собственост, скандално е с променен правен статут в годините назад с гласуване на СОС (с твърде спорна законосъобразност – промяна от публична общинска собственост в частна общинска собственост) с пряката цел да се включи в капитала на тази общинска фирма, твърди Горанов. 
Резонно възниква въпросът – защо се включва в капитала на една общинска фирма, чийто предмет на дейност е стопанисването на общински пазари, а не се предостави за стопанисване и управление на друга общинска фирма – ДКЦ 5 ЕООД (Студентска поликлиника), което би имало пряка социална насоченост? Ще инициирам чрез групата общински съветници от Демократична България питане към кмета Фандъкова по този въпрос, уверява Горанов. 

OFFNews пък поиска днес отговор от "Пазари Изток" ЕАД, откъдето ни отговориха: 

На основание Решение №35 по Протокол №30 от 29.01.2009 г. на СОС за преобразуване на „Пазари Изток“ като универсален правоприемник на прекратеното „Кампус“, чрез вливане с цялото си имущество на „Кампус“ ЕООД, недвижимият имот по АОС №401/28.03.2000 г. е включен в капитала на „Пазари Изток“ ЕАД. 

До настоящия момент дружеството е собственик на имота, като за същия ежегодно се заплащат дължимите данъци и такси.

С решение №99 по Протокол №57 от 07.08.2003 г. на СОС режимът на публична общинска собственост определен за недвижимия имот, се променя в режим на частна общинска собственост. Причината за промяната може да бъде проверена в доклада към решението, с който ние не разполагаме. В същия доклад може да бъде проверена и причината, поради която теренът е бил включен в капитала на „Кампус“ ЕООД, най-вероятно тя е била, че дружеството е имало за предмет на дейност: Поддържане, ремонт и реконструкция на сгради, благоустройствени и комунални фондове, изграждане и стопанисване на благоустройствени и комунални обекти с общинско значение, строителство, строително ремонтни услуги, озеленяване и поддържане на зелени системи, отдаване на имущество под наем (основно в район Студентски). 

Съгласно Подробен устройствен план – застроителен и регулационен план, одобрен с решение №468 по протокол №70 от 22.07.2010 г. на СОС описаният имот попада в улична регулация. До настоящия момент ПУП не е реализиран, като на основание чл. 55 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) – „До реализирането на подробния устройствен план поземлените имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.“ Предвид това и с оглед че имотът е собственост на дружеството бяха предприети действия по неговото отдаване под наем с единствено предназначение за открит паркинг.

Поради влошаващата се икономическа обстановка вследствие на COVID 19 и необходимостта от реализиране на приходи за дружеството, Съветът на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД взема решение за провеждането на конкурс за отдаване под наем на имота.

На 21.10.2020 г. беше проведен конкурс, съгласно разпоредбите на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, на който се явиха 7 участника. С първия класиран участник беше подписан договор с месечна наемна цена от 7200 лв. с ДДС, при минимална определена цена от лицензиран оценител от 1400 лв. с ДДС. (В случай че СО вземе решение за изграждане на тази второстепенна улица, в договора за наем е предвидена клауза за прекратяването му в едномесечен срок от страна на наемодателя.)

Считаме че, отдаването на терена под наем за паркинг с изградено видеонаблюдение и контролиран достъп ще доведе до повече сигурност, ред и по-добра организация на паркирането в района пред Студентска поликлиника. Ако гражданите и посетителите на поликлиниката не желаят да ползват платен паркинг, те могат да ползват свободни места за паркиране в радиус от 150 м. от здравното заведение.

Основният предмет на дейност на дружеството е стопанисване на общински пазари, като съгласно устава на дружеството предметът на дейност е: „стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.“, т.е. без да се ограничават площите само до такива разположени върху пазарни площадки.

До този момент "Диагностично - Консултативен Център V - София" ЕООД не е предявявала претенции и намерения по отношение ползването на този паркинг, тъй като разполага със собствен такъв. Също така има осигурен свободен достъп и заход за линейки и паркиране на няколко автомобила пред самия вход на поликлиниката.

На 27.01.2020 г. на среща между изпълнителния директор, ръководителя правен отдел на „Пазари Изток“ ЕАД и кметът на район Студентски беше проведена среща, на която бяха обсъдени имотите на дружеството в района, и намеренията за тяхното стопанисване. В това число беше представено намерението въпросният имот да бъде отдаден под наем като открит паркинг. След като е бил запознат с него, г-н Горанов е имал достатъчно време да изрази своето несъгласие преди обявяването на конкурса.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови