Нове Хоумс с позиция за спрения комплекс: Заключенията на ДНСК са тенденциозни и манипулативни

OFFNews Последна промяна на 18 юли 2020 в 13:26 2556 0

Снимка novehomes.bg

"Нове Хоумс" АД излезе с позиция относно съобщението от ДНСК, че спира строежа на техен комплекс заради открити нередности. 

На 15 юли ДНСК съобщи за открити нередности и неизпълнени специални изисквания от страна на Нове Хоумс при проверка на законността на строителството в комплекса на Васил Божков. Тя бе възложена, след като в началото на юни Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира началника на ДНСК и главния архитект на столицата.

От фирмата изпратиха своята позиция до медиите, в която заявяват, че строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж. "При проверката на ДНСК не са установени отклонения от тези проекти и строителното разрешение".

Публикуваме пълния текст на позицията

Във връзка с проверка на ДНСК на жилищен комплекс „Нове Хоумс“ и обявената в медиите информация относно „спиране” на строежа на жилищен комплекс „Нове Хоумс“, изразяваме следната позиция:

Строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж. При проверката на ДНСК не са установени отклонения от тези проекти и строителното разрешение.

Заключенията от проверката на ДНСК са тенденциозни и манипулативни и вероятно ще подведат както възложителите на проверката им - Специализираната прокуратура и Върховната административна прокуратура, така и настоящите и потенциалните клиенти на „Нове Хоумс“ АД. Те ще причинят вреди и ще накърнят утвърденото добро име на компанията. 

Според издаден Констативен акт от ДНСК на 13.07.2020г. и връчен на 14.07.2020г., при строителството не са изпълнени специалните изискванията на Приложение № 2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като междинните връзки между сградите от комплекса не са изпълнени като едноетажни застройки. Това е некоректно заключение, което представлява ревизия на подробния устройствен план (ПУП).

Контролът върху подробните устройствени планове и тяхната ревизия е от изключителната компетентност на съда, съгласно изричните разпоредби на чл. 215 във вр. с чл. 214 от ЗУТ. ДНСК и нейните органи не разполагат с правомощия да ревизират действащия ПУП при проверка по изпълнението на строежа.

Наредба № 7 определя общи изисквания при устройственото планиране, а не при изпълнение на строителството. Съответствието на проектите за комплекса с тези изисквания и с ПУП е потвърдено от ДНСК при проверка на строителното разрешение за комплекса, извършена в края на 2018 г. и началото на 2019 г.

Утвърдената съдебна практика категорично приема, че строеж, който се изпълнява в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила разрешение за строеж, е винаги законен. Съответствието на строежа с ПУП се смята окончателно установено с влизане в сила на разрешението за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, негова неразделна част.

Комплексът се изпълнява поетапно и строителството не е приключило. Преди окончателното завършване на строежа е неуместно да се коментира какво не е изпълнено по него.

Пред медиите, ДНСК обяви, че предстои спиране на строителството на комплекса преди „Нове хоумс“ АД да упражни законното си право да възрази в 7-дневен срок срещу издадения Констативен акт.

Обръщаме внимание, че с огласяването на факти от незавършила проверка се накърняват интересите както на инвеститора "Нове Хоумс" АД, така и на многобройните домакинства и бъдещи жители на комплекса. Надяваме се, че фактите и доказателствата, които ще посочим в нашето възражение, ще бъдат разгледани добросъвестно от ДНСК, така че да се осигури издаването на законосъобразен акт.

Прилагаме копие на Констативен акт, издаден от ДНСК на 13.07.2020 г.