Колко поскъпва висшето образование: новите такси за обучение по университети

Александра Маркарян 15 април 2022 в 07:30 20181 2

Снимка pexels.com

Колко ще струва кандидатстването и обучението във висшите ни училища през предстоящата учебна 2022/2023 година?

Министерството на образованието и науката внесе за обществено обсъждане проектопостановлението за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища. Те касаят местата за обучение, субсидирани от държавата.

Поскъпване има в повече от 2/3 от държавните ни университети. Особено видимо е то в специалностите от професионалните направления "Педагогика" и "Медицина". Чужденците също ще плащат повече.

Размерите на таксите в държавните висши училища касаят над 149 793 учащи - 144 971 студенти и 4 822 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Там средната такса за обучение става 1150 лева.

При държавните военни ВУ тя ще бъде 900 лева за учебната 2022/2023 година.

Индикативният размер на приходите от такси за кандидатстване и обучение в държавните висши училища на студенти и докторанти, приети по държавна поръчка е 175,9 млн. лева, а за държавните висши военни училища - приблизително 6,0 млн. лева.

Софийски университет "Свети Климент Охридски"

По 30 лева ще струва явяването на всеки изпит. Срещу същата сума ще се признава оценка от матура за кандидатстване. Докторантите ще се явяват на изпит срещу 50 лв.

Годишни такси за учебната 2022/2023 г. в СУ (в лева) на новоприети и на приети през учебната 2021/2022 г.
Специалност

Бакалавър

(редовно/задочно)

Магистър след друга

образователно-

квалификационна степен

(редовно/задочно)

Регионално развитие и
политика

Публична администрация

Стопанско управление

600/- 600/300

Икономика и финанси

Счетоводство, финанси и
дигитални приложения (на
английски език)

Туризъм

600/- -/300

Неформално образование

Педагогика

Логопедия

Начална училищна
педагогика и чужд език

Предучилищна и начална
училищна педагогика

Предучилищна педагогика и
чужд език

Социална педагогика

Специална педагогика

Медийна педагогика и
художествена комуникация

Медийна педагогика и
художествена комуникация
(на английски език)

530/530 530/530

Педагогика на обучението по:

- изобразително изкуство;

- музика;

- физическо възпитание и
спорт;

- биология и английски език;

- география и биология;

- биология и химия;

- география и английски език;

- история и география;

- история и чужд език;

- история и философия;

и др.

1 075 -

Археология

История

История и геополитика на
Балканите

600/400 600/400

Журналистика

Връзки с обществеността

Книгоиздаване

Публични информационни
системи

Библиотечно
-
информационни науки

600/400 600/400

Психология

Европеистика

Политология

600/- 600/400

Право

800/600 1 000/-

Религията в Европа

Теология

1 885/1 885 1 885

Социални дейности

600/600 600

Етнология и културна
антропология

600/- 600/400

Хебраистика

1 297/- -

Южна, Източна и Югоизточна
Азия

Културология

Социология

600/- 600/400

Английска филология

Арабистика

600/400 600/400

Арменистика и кавказология

Индология

Иранистика

Новогръцка филология

Унгарска филология

Румънска филология

 1 502/1 502 1 502/1 502

Испанска филология

Италианска филология

Китаистика

Класическа филология

Кореистика

Немска филология с избираем
модул "Скандинавски езици"

Португалска филология

Скандинавистика

Тюркология

Френска филология

Японистика

Африканистика (на англ.
език)

Българска филология

Философия

600/400 600/400

Философия (на англ. ез.)

900/- 900/480

Руска филология

600/- 600/400

Медицинска рехабилитация и
ерготерапия

750/- -

Агробиотехнологии

Биология

Биомениджмънт и устойчиво
развитие

Екология и опазване на
околната среда

Молекулярна биология

Биотехнологии

900/500 950/-

География

Геология

Геопространствени системи и
технологии

900/450 900/450

Астрофизика, метеорология и
геофизика

Инженерна физика

Квантова и космическа
теоретична физика

Медицинска физика

Оптометрия

Фотоника и лазерна физика

Ядрена техника и ядрена
енергетика

Физика

Физика на ядрото и
елементарните частици (на
английски език)

3 752/3 752

3 752/3 752

Компютърно инженерство

Комуникации и физична
електроника

800/-

800/400

Информатика

Информационни системи

Компютърни науки

Софтуерно инженерство

900/-

900/-

Математика

Статистика

Приложна математика

3 080/-

3 080/-

Екохимия

Инженерна химия и
съвременни материали

Компютърна химия

Химия

Ядрена химия

3 430/3 430

3 430/3 430

Медицинска сестра

720/-

Графичен дизайн

Музикални медийни
технологии и тонрежисура

800/-

800/-

Медицина

Фармация

(магистърски програми

след средно образование)

925

Годишните такси за обучение на граждани от трети за Европейския съюз страни варират от 2 900 евро (колкото струват повечето филологии например) до 7 700 евро. Тази най-висока такса за университета е за специалността "Медицина". Втората най-скъпа специалност в СУ за чужденците е за "Фармация" - 4 250 евро.

Таксите за обучение в СУ за приети предишни години може да видите в проектопостановлението ТУК.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

За полагане на първи кандидатстудентски изпит ще се плащат 30 лева и по 20 лв. за всеки следващ. Таксата за кандидатстване с оценка от матура ще е по 30 лв. за всеки от държавните зрелостни изпити.

Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти е 50,00 лв. за първи изпит и 30,00 лв. за всеки следващ.

Годишни такси за учебната 2022/2023 г.

в Пловдивския университет

Специалност

Бакалавър

(редовно/задочно)

Магистър след друга

образователно-

квалификационна степен

(редовно/задочно)

Педагогика

Педагогика на обучение по …

500/440 500/440

Филология

История и археология

Социология, антропология и науки за културата

Психология

600/480 600/480
Философия 600/- 600/-
Религия и теология 600/480 600/-

Политически науки

Социални дейности

600/- 600/480

Право (магистър, след средно образование)

800/600

Администрация и управление

Икономика

Туризъм

500/400 500/400

Физически науки

Химически науки

Биологически науки

Математика

Информатика и компютърни науки

Машинно инженерство

Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационна и компютърна техника

Биотехнологии

640/520 640/520

Изобразително изкуство

Музикално и танцово изкуство

Театрално и филмово изкуство

660/- 660/560

Национална сигурност

200/200 200/200

Гражданите на трети за Европейския съюз страни ще плащат годишни такси за редовно обучение 3000 евро, за задочно - 2000 евро за всички специалности.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Явяването на кандидатстудентски изпит ще струва 40 лева. Няма разлика в таксата за първи и следващ изпит. Тя е същата и за признаване на оценка от матура.

Разлика има при изпитите за кандидатстване в специалността "Медицина" - по 70 лева струва всеки от двата изпита - химия и биология.

Таксата за конкурсен изпит на кандидат-докторанти е 60 лв.

Годишни такси за обучение за учебната 2022/2023 г. (в лева)

Специалност

Бакалавър

(редовно/задочно)

Магистър след друга

образователно-

квалификационна степен

(редовно/задочно)

Педагогика

Педагогика на обучението
по… - I курс

800/800 800/800
Филология 800/- 850/-
Администрация и управление 710/710 710/710
Икономика 610/610 610/610
Туризъм 620/620 620/620
Химически науки 850/850 900/900

Машинно инженерство

800/800 -

Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационна и компютърна техника

Транспорт, корабоплаване и авиация

Биотехнологии

Общо инженерство

800/800 850/850

Материали и материалознание

Химични технологии

850/850 900/900
Медицина (магистър) 1200 -
Обществено здраве 700/700 800/800
Здравни грижи 1000

Гражданите на трети за Европейския съюз страни ще плащат годишна такса в размер на 2 800 евро за всички специалности, без значение дали учат редовно или задочно.

Продължава на стр. 2

Страница на статията : 01020304
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови