Кога се подават заявления за еднократната помощ за ученици

Рени Петрова 27 юли 2022 в 11:58 26280 0

дъска

Снимка pixabay

Ученици

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/2023 г. 

От Агенцията за социално подпомагане разясниха пред OFFNews какви са сроковете, условията и необходимите документи за получаване на целевата помощ.

Получаването на средствата не е обвързано с подоходен критерий. Изплаща се на два транша – 50% от размера след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

За изплащане на втория транш от помощта не е необходимо родителите да представят допълнителни документи.

Срокове 

Заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и в осми клас, се подават след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Условия за отпускане на целевата помощ

За да получат средствата, децата трябва да са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, отглеждащ детето.

Къде се подават заявленията 

Помощта се отпуска след подадено в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес заявление декларация по образец. Към заявлението се прилагат следните документи, при положение че ДСП не може да получи информацията по служебен път:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявленията се подават по един от следните начини:

  • лично в ДСП, като се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението трябва да е в оригинал;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален Идентификационен Код (ПИК) на НОИ или квалифициран електронен подпис;
  • на електронния адрес на съответната ДСП, без електронен подпис.

Формулярите 

Формуляри на заявленията за отпускане на тези средства могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Важно за родителите 

Родителите трябва да знаят, че отпуснатите еднократни помощи подлежат на възстановяване, ако:

  • детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  • ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  • ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Политолог: Китай източва ресурсите на Русия, има икономически интерес от войната