Как ще изглежда изпитът по български след 7. клас: МОН публикува модел на теста

Александра Маркарян 20 септември 2023 в 07:40 2116 0

Ученик

Снимка Getty Images

Ученик

Модел на националното външно оценяване по български език и литература след 7. клас за предстоящата в края на учебната 2023-2024 година сесия публикува Министерството на образованието и науката (МОН).

Как ще изглежда изпитът? Публикуваме примерния вариант за теста:

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

‒ диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас;

‒ мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието;

‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас;

‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;

‒ използване на резултатите от НВО по български език и литература като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.

2. Учебно съдържание:

Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Теми от учебното съдържание

1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст

2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст

3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис

4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

5. Думата като лексикално средство в текста

6. Причастия. Деепричастие

7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение

8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото

9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми

10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица

12. Главни и второстепенни части в простото изречение

13. Еднородни части и обособени части в простото изречение

14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение

15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми, за V, за VI и за VII клас.

Теми Творби и автори
I.Различни разкази за
човека и света
1. „Хайдути“ (Хр. Ботев)
IІ. Човекът и природата

1. „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)

2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

ІIІ. Човекът и изкуството

1. „Косачи“ (Елин Пелин)

2. „Художник“ (В. Ханчев)

3. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“

IV. Човекът и другите

1. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“

2. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)

3. „Серафим“ (Й. Йовков)

V. Българинът във
възрожденския свят
1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“
(Д. Чинтулов)
2. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
3. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
4. „Една българка“ (Ив. Вазов)
5. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
6. „Българският език“ (Ив. Вазов)
VI. Човекът в
обществото – норми,
ценности и конфликти
1. Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие
трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете
големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше
твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да
разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца,
септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните
американци ще посетят изложението.“
2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен
българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
3. „Неразделни“ (П. Славейков)
4. „Заточеници“ (П. Яворов)
5. „По жътва“ (Елин Пелин)
6. „По жицата“ (Й. Йовков)

3. Вид и времетраене на изпита

‒ Изпитът от НВО е писмен.

‒ Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи.

‒ Времетраенето:

• Първа част – 75 мин.

• Втора част – 90 мин.

4. Видове задачи:

‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

‒ 1 задача с разширен свободен отговор;

‒ 1 задача за създаване на текст.

Примерни задачи

4.1. със структуриран отговор с четири възможности за отговор:

• Какви качества проявяват и баба Илийца, и Македонски, докато преодоляват изпречилите се по пътя им препятствия?

А) доверчивост и физическа сила

Б) силна воля и жертвоготовност

В) лукавство и съобразителност

Г) примиреност и упоритост

4.2. задачи с кратък свободен отговор:

• Преобразувайте подчертаната част в подчинено изречение и запишете САМО НЕГО в листа за отговори.

В началото започват да подреждат малък музей във фоайето на училището, прибавяйки още вкаменелости от животни и растения.

4.3. задача с разширен свободен отговор:

• В текст от 3 – 4 изречения запишете какво внушават стиховете от „Опълченците на Шипка“: едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично

4.4. задача за създаване на текст:

Дидактическа задача: Прочетете текста (неизучавана художествена творба) и напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач/от името на посочен герой.

5. Оценяване

Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ.

Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Модела на МОН за изпита по математика след 7. клас може да видите ТУК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови