Как се променят пенсиите от 25 декември

Александра Маркарян Последна промяна на 14 декември 2021 в 09:19 5100 1

Снимка Pixabay

Националният осигурителен институт публикува подробно разяснение относно промяната в пенсиите от 25 декември.

Тогава влизат в сила важни промени в законодателството, които ще повлияят върху размера на трудовите пенсии. Всички отпуснати след 24 декември пенсии ще се изчислят с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без превръщане. Сега се прилага 1,2% за всяка година осигурителен стаж. От 25.12. процентът се повишава на 1,35 за година, както и съответната част от тези проценти – за всеки месец стаж.

За пенсионерите, които са работили първа и/или втора категория труд разликата между общия им стаж, превърнат към трета категория труд, и осигурителния им стаж без превръщане, продължава да участва при определяне размера на пенсията с 1,2% за всяка година стаж и съответната пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж.

Всички останали около 2 милиона пенсии, отпуснати преди 24 декември 2021 г., ще бъдат преизчислени служебно от НОИ (в т.ч. пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки) и ще бъде приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.

Преизчисляването на пенсиите ще се извърши, без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след което размерът ѝ ще се осъвремени, преизчисли и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. вкл. Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването.

Пенсионерите ще получат преизчислените си пенсии през януари 2022 г. Към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 г.

За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на лицето при поискване. В зависимост от желанието на пенсионера, връчването може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Лицата, разполагащи с Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ще могат да направят справка за разпорежданията, касаещи техните пенсии, на интернет страницата на НОИ след началото на месец януари 2022 г.

Размери

От 25 декември 2021 г. се увеличава от 300 лв. на 370 лв. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната на хора с пълен осигурителен стаж, изискуем от закона към момента на пенсионирането. Въз основа на този размер се определят минималните размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като например:

• 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) – за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (към момента – не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж);

• 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) – за пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто, съответно 388,50 лв. за същия вид пенсии при процент на увреждане от 71 до 90 на сто и 425,50 лв. – за над 90 на сто;

• 277,50 лв. (75 на сто от 370 лв.) – за наследствените пенсии.

С предстоящите промени пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия момент.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава – от 1440 лв. на 1500 лв. Така пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до т.нар. „таван“ на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000.

Очакванията са при запазване на текущите параметри на макрорамката средният размер на пенсиите от 537,50 лв. през тази година да се увеличи до 580,50 лв. през 2022 г., което е нарастване с около 8%. В сметките е включена и изплащаната през 2021 г. на всички пенсионери еднократна допълнителна сума към пенсиите, известна като „КОВИД добавка“, съобщава НОИ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови