Глухите с право на 120 часа безплатен превод, изпитват децата и студентите със слухова загуба с преводач

Александра Маркарян 23 септември 2020 в 11:15 2868 0

Българският жестов език ще бъде признат като естествен самостоятелен език и ще се обособи като учебен предмет в специалните училища от 15 септември 2026 г. Ще може да се изучава факултативно и от ученици без слухова загуба.

Всички министерски и общински администрации ще бъдат длъжни да осигуряват преводач от и на жестовия език на глухите и сляпо-глухите граждани, които търсят услугите им.

Държавата ще осигурява безплатно за определен брой часове преводачи, а за самите преводачи ще се създаде регистър.

Преводачи ще трябва да осигурят и училищата, например за изпитванията, и университетите. Последните ще трябва и да обучават такива специалисти.

Всички телевизиите също ще трябва да въведат превод в ефир на новинарски и други предавания.

Задължително превод от и на жестов език ще трябва да бъде осигурена и при оказване на медицинска помощ и при процесуално-следствени действия по Закона за МВР.

Всички тези нови изисквания са разписани в проектозакон за българския жестов език, приет днес от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието Красимир Вълчев. Документът предвижда част от тях да влязат в сила на 1 януари 2021 г., а други - например касаещите детските градини и училищата - от 15 септември 2026 г.

Необходимостта от законовата регламентация и министърът мотивира с препоръките на ратифицираната през 2012 г. у нас Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.

Образование

Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ЗПЛР) трябва да осигурят условия за изучаване, усвояване и използване на българския жестов език. Специализираните обслужващи звена, ЦПЛР и специалните училища за ученици с увреден слух пък ще организират и провеждат обучения за родителите на глухи и сляпо-глухи деца по български жестов език.

В специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, и за глухите ученици, обучаващи се в училищата от системата на предучилищното и училищното образование, ще се провежда обучение по български жестов език като специален учебен предмет. В детските градини също ще се провежда такова, съобразно степента на нарушението на зрението и/или слуха.

Предвидено е обучение по български жестов език и за учениците без слухова загуба, което няма да е задължително, а във факултативни учебни часове.

Обучението по новия специален учебен предмет български жестов език ще се осъществяват от педагогически специалисти от професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по….“, или по специалност „Българска филология“ с придобита професионална квалификация „учител по български жестов език“.

Ако е необходимо, в детската градина и училищата ще се осигурява допълнителна подкрепа от ресурсен учител, а при възможност - и от профилиран ресурсен учител.

При текущите изпитвания и изпитите в училище глухите и сляпо-глухите деца и ученици ще имат право да използват българския жестов език.

Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти също ще имат право на преводачески услуги на български жестов език.

Безплатен превод

До момента държавата е осигурявала финансови средства за безплатна преводаческа услуга на български жестов език в рамките на 10 часа на човек. "Те са недостатъчни, за да се гарантира правото на достъп до пълноценна информация и комуникация", пише в мотивите си министър Вълчев.

По новия проектозакон въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, придружено с медицински документи и/или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, глухият или сляпо-глухият човек ще има право на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език от 10 часа месечно, но не повече от 120 часа годишно.

Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти ще имат право на допълнително ползване на преводачески услуги на български жестов език до 60 часа на семестър.

До 31 декември 2022 г. кметовете на общини и ръководителите на административните структури в системата на изпълнителната власт трябва да осигурят условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора. При оказване на спешна медицинска помощ и хоспитализиране в болнични заведения хората отново ще ползват преводаческа услуга. Условията и редът за осигуряването ѝ ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването, която ще бъде издадена в срок до шест месеца от влизането в сила на закона. Право на превод ще имат и хората със загуба на слух при извършване на процесуално-следствени действия по реда на Закона за МВР.

Преводачи

С проекта на Закон за българския жестов език се урежда нов режим по отношение на преводаческите услуги. Предвижда се включване на преводачите от и на български жестов език в Списък на преводачите на български жестов език. Включването в него е по желание на преводача и това би му дало възможност да получи възнаграждение за извършената от него преводаческа услуга. Режимът по вписване ще бъде регистрационен. Списъкът ще се води и поддържа от Агенцията за хората с увреждания. Глухите или сляпо-глухите лица ще избират преводач от този списък.

Съвет

В Закона е уредена възможност за създаване на Съвет за българския жестов език с консултативни функции, който да подпомага министъра на образованието и науката при изпълнение на дейностите, свързани с развитието на българския жестов език – насърчаване на научни изследвания, свързани с лексиката и граматиката на българския жестов език, на създаването на електронни образователни ресурси и на методически ръководства за неговото прилагане в образованието.

Ще се състои от 14 членове и ще включва: двама представители на МОН и един на МТСП; двама хабилитирани преподаватели от академичната общност – лингвист и специален педагог; един представител на БАН; петима представители на общността на глухите хора и на сляпо-глухите хора; един представител на специално училище за ученици със сензорни увреждания – увреден слух; двама преводачи на български жестов език.

Медии

В законопроекта е заложено и осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио-визуални медийни услуги. Изискване ще бъде новинарските предавания да се излъчват най-малко веднъж на денонощие, като задължително се включват в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч. Предлага се и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който да подпомага развитието на езика.

Законът влиза в сила на 1 януари 2021 г., с изключение на текстовете за въвеждането на самостоятелен специален учебен предмет в училищата по български жестов език и обучението по него в детските градини. Тези текстове влизат в сила от 15 септември 2026 г.

Финансирането на дейностите за използването и развитието на жестовия език ще се осигуряват от държавния бюджет, от европейски и международни програми и проекти.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите