Експерти предлагат единна политика за ранно детско развитие

Цели се уеднаквяване на правилата и стандартите за деца, които се намират в една и съща възрастова група

OFFNews Последна промяна на 26 юни 2020 в 11:50 787 0

Експерти от държавни институции, академична общност, неправителствени и международни организации и представители на детски учебни заведения обсъдиха на кръгла маса предложения за изменение на действащата нормативна уредба и практиката по приложението й в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст.

Събитието е организирано от фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в партньорство с фондация „За нашите деца“.

Едно от предложенията е за създаване на единна политика за ранно детско развитие, като в тази насока емблематичен пример е сега съществуващата различна и несъгласувана регулация на детските ясли и яслените групи в детските градини и предложение за уеднаквяване на правилата и стандартите за деца, които са на една и съща възраст.

Друго важно предложение е регламентиране на принципа „парите следват детето”, наложен в повечето от страните членки на ЕС, както и уреждането в нормативен акт на статута „иновативна детска градина”, което би насърчило прилагането на иновативни педагогически подходи в детските заведения.

„Въвеждане на единни стандарти за ранно детско развитие, съвременни иновативни подходи и адекватни форми за приобщаване на родителите са ключът към висококачествено образование и грижа за най-малките, защото този период оказва влияние за цял живот върху здравето, способността да се създават взаимоотношения и успеха в образованието и заетостта“, каза Янита Тончева, председател на фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“.

Предложенията са направени от извършен анализ и оценка на действащото българско законодателство в тази област, като са разгледани детайлно 40 нормативни акта и за 21 са направени предложения за промени. Анализът е изготвен с цел постигане на съответствие с позициите за качество в „Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“.

Предложенията са насочени към преодоляване на основните дефицити в действащата нормативна уредба, а именно:

• приложение на множество подзаконови нормативни актове, празноти в правото, противоречиви правни норми в отделните нормативни актове, неяснота на правни норми и необходимост от тълкуването им;
• дублиращи се правни режими;
• приемане и прилагане на отделни секторни, а не на интегрирани политики;
• аморфни разпоредби и диспозитивни норми, норми с пожелателен характер.

Важна част в предложенията заема темата за въвеждане на единни стандарти за ранно детско развитие (РДР), както и регламентиране на алтернативни форми на грижа в РДР като родителски кооперативи, детегледачи и др., които биха дали възможност на родителите да изберат къде да запишат детето си, вкл. и за решение на проблема с недостига на места в детските заведения в големите градове на страната.

Важен аспект за качеството на услугите в РДР е съотношението деца - възрастни в групите, с предложения за промени на нормативната уредба в посока преодоляване на дисбаланса. От изключително значение за развитието на децата е участието на родителите, затова са формулирали препоръки за регламентиране на допълнителни форми на включване на родителите в живота на детските заведения.

Фондация „За Нашите деца“ представи изработен инструментариум, методика и механизъм за участие на гражданите във вземане на обществено значими решения и в мониторинга на изпълнението на политики за образование и грижи в ранна детска възраст. Те са официално одобрени по време на теренното изследване „Наличност и достъп до качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца“.

Системата съответства на основните критерии по рамката за качество и дава възможност, както да бъде направена самооценка от общината и от самите детски заведения, така и да бъде извършвано наблюдение от граждански организации, сдружения и др.

Механизмът за гражданско участие и мониторинг може да се прилага както от общинската администрация, така и от неправителствени организации. Той може да бъде въведен като част от системата за качество на заведенията за образование и грижа в периода на ранната детска възраст, смятат участниците във форума. Процесът на гражданско наблюдение обхваща услуги, които са налични и достъпни за всички семейства и техните деца, както и такива, които насърчават участието, засилват социалното приобщаване и приветстват многообразието.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X