Десетки милиони похарчени за образование на ромите без видим резултат

Александра Маркарян Последна промяна на 20 октомври 2016 в 15:00 9850 8

Десетки милиони левове бюджетно и европейско финансиране са били похарчени за образователна интеграция на деца от малцинствата, без от това да е последвал особено видим резултат. Това показва одитен доклад на Сметната палата, проверил как е била осъществявана образователната интеграция в периода 1 януари 2012 г. - 31 декември 2014 г.

Шестима бивши министри на образованието носят отговорност за това. Те са проф. Сергей Игнатов, акад. Стефан Воденичаров, чл.-кор. проф. Николай Милошев, проф. Анелия Клисарова, доц. Румяна Коларова и проф. Тодор Танев. Отговорност носи и директорката на Центъра за образователна интеграция в този период Лиляна Ковачева.

Похарчените пари са над 26 милиона лева. Те са от бюджета на центъра, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и от други европейски източници. На одиторите не са били предоставени данни за средствата за интеграция, усвоени по национални програми.

С парите е трябвало да се осигури равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици от етнически малцинства (основно турско и ромско), те да бъдат социализирани, като съхранят културната си идентичност.

Турският етнос представлява 8.8%, а ромският - 4.9%, от населението у нас, по данни на НСИ.

Мерките за образователна интеграция обаче не са се оказали достатъчно ефективни, за да постигнат поставените цели. Не всички заинтересовани институции и власти са били обединени в усилията за постигането на трайна и ефективна образователна интеграция, е основният извод на одиторите.

Приоритетът в Стратегията за образователна интеграция (2010-2015) за "пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях“ е останал изпразнен от съдържание пожелателен текст.

Допълнителното обучение за децата с майчин език, различен от българския също не е дало резултат, защото са липсвали държавни правила как да се извършва това обучение.

Различните държавни структури, ангажирани с ромската образователна интеграция, са работили хаотично, на парче. Не е имало добра координация помежду им.

Не е имало дори ред, по който да се събират данни за етническия произход на децата, включени в проекти по оперативната програма. Логично следствие на това е фактът, че няма и как да се оцени дали въпросните проекти са изпълнили целите си за интеграция.

Например за усвоените по схемите около 21,45 млн. лв. за периода 2012-2014 г. са посочени индикатори за изпълнение и за резултат – над 89 хиляди лица, участващи в мерки за превенция на ранното отпадане от училище (деца, ученици, учители и родители) и близо 33 хиляди ученици, отново интегрирани в образователната система. Липсва обаче информация за броя на децата от етническите групи.

Регионалните инспекторати по образованието не са осъществявали ефективен контрол за изпълнение на дейностите за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

Липсвала е адекватна система за оценяване на проектните предложения от Центъра и това е породило рискове за "значителен субективизъм, развитие на корупционни практики, както и риск да бъдат финансирани проекти с участието на минимален брой деца и ученици от етническите малцинства", се казва в доклада на Палатата.

Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури на Центъра съдържат и субективни критерии и показатели за оценка. Това например е довело до съществена разлика между индивидуалните оценки на членовете на оценителната комисия по един от проектите.

Сметната палата дава три препоръки към министъра на образованието и науката и 18 - към Управителния съвет и директора на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Настоящият министър на образованието и науката Меглена Кунева трябва да предприеме действия за:

1. Регламентиране на реда за използване на данни за етническия състав на целевите групи, допустими за финансиране, в изпълняваните дейности за образователна интеграция, на принципа на доброволното самоопределяне, който да се спазва от всички структури, провеждащи интеграционна политика в системата на образованието.

2. Утвърждаване на координационен механизъм между структурите, провеждащи образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за обединяване и синхронизиране на усилията на структурите в цялостен интегриран подход за ефективна образователна интеграция и за постигане на устойчивост на резултатите.

3. Изграждане на ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на резултатите от образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Управителният съвет и директорът на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства трябва да предприемат действия:

1. За актуализиране на дизайна на конкурсните процедури на Центъра, като се:

а) въведе механизъм, който да стимулира финансирането на проекти с по-голям дял на деца и ученици от етнически малцинствени групи от общия размер на целевата група.

б) стимулира приоритетно финансиране на интегрирания подход, с постигане на ясна обвързаност на финансираните дейности за повишаване на грамотността, успеха и успеваемостта на децата и учениците от етническите малцинства.

в) промени приема на проектните предложения с цел преустановяване на безрезултатното финансиране на оценката на проектни предложения.

2. За актуализиране на методиката за оценка на проектните предложения, като се:

а) определят обективно измерими критерии и показатели за оценка и указания за присъждане на оценителните точки при оценяване на показателите;

б) въведе изискване за мотивиране на присъдените оценителни точки по всеки от показателите за оценка;

в) включат всички въпроси за проверка в индивидуалните оценъчни таблици.

3. В Насоките за кандидатстване да се прецизират критериите за допустимост и таблицата за проверка на административното съответствие на проектите, като бъдат въведени адекватни защити от двойно финансиране.

4. Да се осигурят необходимите условия за адекватна проверка за двойно финансиране.

5. Да се въведат необходимите контролни механизми и не се допуска документите на оценителната комисия да бъдат попълнени с молив и да не са датирани.

6. Да се актуализират Вътрешните правила за подготовка, провеждане и приключване на конкурсна процедура, като се предвиди процедура за одобряване на работата на оценителната комисия, в т.ч. и издаване на индивидуален административен акт на директора на Центъра за определяне на одобрените за финансиране проектни предложения, включително при промени в класирането, и своевременното му оповестяване на интернет страницата на Центъра.

7. Да се окомплектова документацията на оценителните комисии и проектите в досиета с подробен опис на съдържанието.

8. Да се формулират по-реалистични и измерими цели на конкурсните процедури на Центъра.

9. Да се въведат подходящи контролни процедури, които да гарантират коректността на информацията в годишните доклади за дейността на Центъра.

10. Да се изгради адекватна система за оценка на изпълнението на проектите.

11. Да се въведе процедура за последващ контрол за изпълнение на препоръките, в т.ч. срокове, отговорни длъжностни лица, документиране, архивиране и контрол и действия, в случай на неизпълнение на отправените препоръки.

12. Да се осигурят необходимите условия за осъществяване на своевременен мониторинг за изпълнението на проектите и препоръките на Центъра.

13. Да се преосмисли механизмът за оценка на изпълнението на проектите и да се въведат адекватни критерии и показатели за оценка, които гарантират изплащането на финансов ресурс при доказано постигнати резултати.

14. Финансирането по конкурсните процедури на Центъра да бъде обвързано със задължителни клаузи за устойчивост на резултатите, вкл. и процедура за възстановяване на средствата, в случай че е приложимо.

15. Да се утвърдят правила за проверка на устойчивостта на резултатите от финансираните проекти, в т.ч. срокове, отговорни длъжностни лица, документиране, докладване, архивиране и контрол.

16. Да се създадат писмени процедури и правила за прозрачен избор на изпълнители за изготвяне на оценка на ефекта и степента на постигане на целите на Центъра.

17. Да се одобри образец на договор за възлагане на оценката, който да съдържа конкретни количествени и качествени ангажименти, неустойки при неизпълнение на качеството и пълното изпълнение на Техническото задание.

18. Да се въведе контролен механизъм за проверка на изпълнение на договорите за оценка и осигури ефективна процедурата по анализиране и приемане на оценката от УС за подобряване работата на Центъра.

Целия одитен доклад вижте ТУК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8995

8

gangadji111

01.04 2017 в 18:50

Ако онези българи, чиито очи са били заслепени от блясъка на материалните неща, които в живота си са се посветили изцяло на богатство, пиенето и удоволствията, чийто идеал за удоволствие е този на сетивата, чийто Бог са парите и чиято цел в живота е удобството и комфорта, а след това смъртта, чиито умове никога не поглеждат напред и които рядко мислят за нещо по-висше от обектите на сетивата сред които живеят – ако вие Гяури поддържате все още такива хора и докато сте с тях, вие ще бъдете лишени от собствен живот, ще живеете под диктат и инструкциите на други хора, във вас ще расте ненавист и омраза докато пръстта ви покрие.

12359

6

kibrito

20.10 2016 в 22:14

Това е все едно да поливаш кактус в пустинята. Хабиш водата която изчезва в пясъка, а на кактуса не му е нужна помощта ти и ще си расте така или иначе.

13277

5

66

20.10 2016 в 17:59

Мангалите не са малцинство от 2~3 години ...
Противазачатъчни трябва да им се дават. По едно хапче с доживотно действие.

13277

4

66

20.10 2016 в 17:56

ако опитат да образоват бордюрите ще постигнат по-забележим резултат ...

от векове тия неща знаят само " оп , са "