Държавата ще плати следването на студенти срещу договор за работа в БДЖ, Български пощи, НЕК, Автомагистрали

От възможността ще могат да се възползват 1416 студенти и 153 фирми

Александра Маркарян 26 май 2022 в 12:17 6395 0

Дипломиране на студенти от Медицинския университет в София

Снимка Президентство, архив

Дипломиране на студенти от Медицинския университет в София

Държавата ще плати следването на 1416 студенти в български висши училища при условие, че учат в точно определени специалности и сключат договор с една от 153 фирми, определени от Министерския съвет, за стаж по време на обучението си и за работа там в продължение на поне 5 г. след завършването си. Сред тях са БДЖ, "Български пощи", НЕК, Булгартрансгаз, "Автомагистрали - Черно море", "Арсенал", ЕСО, няколко ВиК дружества, 53 болници и др.

Списъкът със специалностите, фирмите и бройките за предстоящата учебна 2022/2023 г. е внесен за обсъждане в МС от министъра на образованието акад. Николай Денков, а фирмите са предложени от 7 министъра -  на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, на здравеопазването Асена Сербезова, на енергетиката Александър Николов, на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, на земеделието Иван Иванов, на транспорта и съобщенията Николай Събев и на околната среда и водите Борислав Сандов. 

Включени са специалности, от които има недостиг на специалисти на пазара на труда, например медицински сестри.

Държавата плаща напълно или частично следването на студентите, които отговарят на горните условия. Напълно безплатно е обучението на приетите по държавна поръчка в специалностите от списъка, които решат да сключат договор с работодател. Държавата ще покрива частично разходите на студентите с договори в същите специалности, които учат в платената форма на обучение. В този случай студентите ще плащат такса равна на разликата между таксата им за обучение и частта, която се заплаща със средства от държавния бюджет.

Възможността за това държавно субсидиране на следването беше въведена от миналата учебна 2021/2022 година, когато регистърът съдържаше различни фирми и специалности. Ако някой е започнал следването си безплатно срещу договор, той ще довърши обучението си така, независимо, че специалността/фирмата може да е отпаднала от списъка.

Ако студентът не завърши, е длъжен да върне парите. Ако работодателят осуети изпълнението на договора, връщането ще е негово задължение.

Трудовият договор на студента не може да е с основно възнаграждение под по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време в предприятието или на средната основна заплата за пълно работно време в предприятието.

Предложеният списък на дружества, специалности и брой студенти от съответната специалност:

Име Град Специалности Брой студенти
Автомагистрали - Черно море АД Шумен Транспортна техника и технологии
Машинно инженерство
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
Геодезия
Подземно строителство
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения
Транспортно строителство
Хидростроителство*
Хидротехническо строителство
3
2
1
2
2
2
4
1
1
Аквапро ООД гр. София,
с. Владая
Агрономство
Електроника
Хидромелиоративно строителство
1
1
1
Алта Ойлс ЕООД Казанлък Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката 3
АмонРа Енерджи АД София Възобновяеми енергийни източници
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
1
1
Андела АД Бургас Електроенергетика и електрообзавеждане
Подземно строителство
2
2
Ар Си Дизайн ЕООД София Водоснабдяване и канализация
Транспортно строителство
Хидротехническо строителство
1
1
1
Арексим Инженеринг ЕАД Смолян Машиностроене 2
Арсенал АД Казанлък Електротехника
Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи
Електроника
Електрохимични технологии и защита от корозия*
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Металургия на цветните и благородните метали
Металургия на цветните метали и сплави
Металургия на черните метали
Металургия*
Мехатроника
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия*
Полимерно инженерство*
Технология на материалите и материалознание*
Технология на машиностроенето
Хидравлична и пневматична техника
Химично инженерство*
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
10
2
2
Балкан Агрикалчарал ООД Пазарджик Индустриални технологии
Индустриално инженерство
Компютъризирани технологии в машиностроенето
Машинно инженерство
Мехатроника
Производствен инженеринг
Управление на качеството
1
1
1
1
1
1
1
БДЖ - Пътнически превози ЕООД София Електроенергетика и електрообзавеждане
Железопътна техника
Технология и управление на транспорта
Транспортна техника и технологии
2
2
2
3
БДЖ - Товарни превози ЕООД София Електротехника
Железопътна техника
2
2
Биляна ООД с. Българско Сливово
общ. Свищов
Ветеринарна медицина
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Зооинженерство
2
1
1
2
Биляна-мес ЕООД с. Българско Сливово
общ. Свищов
Технология на месото и млякото
Топлинни и хладилни технологии и системи*
1
1
БКК 95 ООД Монтана Електроенергетика и електрообзавеждане
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Машинно инженерство
Машиностроителна техника и технологии
Мехатроника
Хидравлична и пневматична техника
1
1
1
1
1
1
Булгартрансгаз ЕАД София Киберсигурност на комуникационните технологии
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
1
1
Булминвекс - ГБ ЕООД София Машинно инженерство
Технология на храни и напитки
1
1
Български пощи ЕАД София Киберсигурност на високите технологии
Компютърни системи и технологии
Строителство на сгради и съоръжения
5
5
5
Ван Холдинг ООД София Агрономство
Анализ и контрол на хранителните продукти
Компютърни системи и технологии
Контрол и безопасност на храните от животински произход
Отоплителна, вентилационна и климатична техника*
Строителство на сгради и съоръжения
1
1
1
1
1
1
Виагруп ЕООД Плевен Транспортно строителство 2
Водоснабдяване и канализация ЕООД -
Плевен
Плевен Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения
Водоснабдяване и канализация - пречистване на води
1
1
Водоснабдяване и канализация ЕООД -
Благоевград
Благоевград Водоснабдяване и канализация
Геодезия
2
1
Водоснабдяване и канализация ООД -
Враца
Враца Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения
Автоматика, информационна и управляваща техника
Водоснабдяване и канализация
Хидрогеология и инженерна геология
1
1
1
1
Водоснабдяване и канализация Шумен
ООД
Шумен Биотехнологии
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения
Водоснабдяване и канализация-пречистване на води
Геодезия
Електротехника
Пречистване на води
Управление на водните ресурси
Хидрогеология и инженерна геология
Хидростроителство*
Хидротехническо строителство
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ВСК Кентавър ИЗ Динамика ООД гр. Дряново Компютъризирани технологии в машиностроенето
Компютърни технологии в машиностроенето
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Машинно инженерство
2
5
1
1
Данфос ЕООД София Електроенергетика и електрообзавеждане
Електротехника
Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Мехатроника
Отоплителна, вентилационна и климатична техника*
Техническо законодателство и управление на качеството
Топлинни и хладилни технологии и системи*
Топлоенергетика*
Топлотехника*
Управление на качеството
Хидравлична и пневматична техника
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Държавно предприятие "Национална
компания Железопътна инфраструктура"
за поделение "Електроразпределение"
София Подемно-транспортни пътни и строителни машини
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроенергетика и електрообзавеждане*
Електроенергетика*
Електроснабдяване и електрообзавеждане*
Електротехника
Железопътна техника
Машинно инженерство
1
2
2
2
3
2
1
1
Държавно предприятие "Национална
компания Железопътна инфраструктура"
- поделение "Железен път и съоръжения"
София Железопътна техника
Транспортно строителство
4
7
Държавно предприятие "Национална
компания Железопътна инфраструктура"
- поделение "Сигнализация и
телекомуникации”
София Автоматика, информационна и управляваща техника
Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Електроенергетика - производство и разпределение
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Електротехника
Компютърни системи и технологии
Комуникационна и компютьрна техника и системи
Комуникационна и осигурителна техника
Комуникационна техника и технологии
Телекомуникации
2
2
2
2
2
4
6
2
6
2
5
Държавно предприятие "Национална
компания Железопътна инфраструктура"
- поделение "Управление движението на
влаковете и гаровата дейност"
София Електроенергетика и електрообзавеждане
Строителство на сгради и съоръжения
Технология и управление на транспорта
1
2
6
Държавно предприятие "Радиоактивни
отпадъци"
София Електроенергетика и електрообзавеждане
Електротехника
Инженерна физика
Машинно инженерство
Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Машиностроителна техника и технологии
Топло и ядрена енергетика*
Топлоенергетика*
Ядрена енергетика
3
3
2
1
1
5
1
5
5
2
Ектрон АД Панагюрище Мехатроника 6
Елдоминвест ООД Варна Електроенергетика и електрообзавеждане*
Инженерен дизайн
Компютъризирани технологии в машиностроенето
Машиностроителна техника и технологии
1
1
2
2
Електроенергиен системен оператор
ЕАД
София Автоматика, информационна и управляваща техника
Архитектура
Електроенергетика - производство и разпределение
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроника
Електротехника
Комуникационна и компютърна техника и системи
Телекомуникации
1
1
1
1
1
1
1
1
Елхим - Искра АД Пазарджик Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроника
Машиностроене
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия*
1
1
1
1
1
Завод за Оптика АД София Мехатроника
Машиностроене и уредостроене
22
3
Захар ЕАД Горна Оряховица Електроснабдяване и електрообзавеждане
Машинно инженерство
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените
хидролизати
1
1
2
Захарни заводи АД Горна Оряховица Автоматика, информационна и управляваща техника
Електроника
Машинно инженерство
Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти
Хранително машиностроене
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените
хидролизати
2
1
2
1
1
3
ЗММ - Сливен АД Сливен Машинно инженерство 3
Зоокът "Павликени" Павликени Зооинженерство 1
Зоопарк Бургас ООД Бургас Зооинженерство 1
Имедис ЕООД Варна Компютърни системи и технологии 2
Имерис Минералс България АД Кърджали Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи
Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Електротехника
Електротехника
Индустриално инженерство
Инженерен дизайн
Машиностроене и уредостроене
1
1
1
1
2
1
3
Импулс АД Габрово Компютърни технологии в машиностроенето
Технология на материалите и материалознание*
3
2
Индекс-6 ООД Пловдив Електротехника
Машинно инженерство
5
5
Кауфланд България ЕООД енд Ко КД София Индустриален мениджмънт
Строителство на сгради и съоръжения
Технология и качество на храни
1
1
1
Клип Щанц ООД Панагюрище Мехатроника
Машиностроителна техника и технологии
Мехатроника
3
2
3
Контракс АД София Информационни технологии
Киберсигурност на комуникационните технологии
Компютърни системи и технологии
Телекомуникации
1
2
2
1
Копа Хидросистем ЕООД Троян Индустриални технологии
Индустриално инженерство
Компютърни технологии в машиностроенето
Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Машиностроителна техника и технологии
Техническо законодателство и управление на качеството
Технология на машиностроенето
Хидравлична и пневматична техника
1
2
3
2
3
3
1
1
3
КОЦ - Бургас ЕООД Бургас Медицинска сестра 2
Креминвест ЕООД Монтана Строителство на сгради и съоръжения 2
Леони България ЕООД Плевен Автоматика, информационна и управляваща техника
Дигитални индистриални технологии
Индустриални технологии
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
2
1
1
1
Линамар Лайт Металс Русе ЕООД Русе Автоматика, информационна и управляваща техника
Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Електроника
Електротехника
Инженерен дизайн
Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Машиностроителна техника и технологии
Металургия на цветните метали и сплави
Металургия*
Метрология и измервателна техника
Мехатроника
Полимерно инженерство*
Производствен инженеринг
Техническо законодателство и управление на качеството
Технология на материалите и материалознание*
Управление на качеството
Хидравлична и пневматична техника
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
М+С Хидравлик АД Казанлък Технология на машиностроенето 2
Магнум 7 ООД София Електротехника
Топлотехника*
2
2
МБАЛ - Добрич АД Добрич Медицинска сестра 10
МБАЛ - Попово ЕООД Попово Медицинска сестра 12
МБАЛ - Самоков ЕООД Самоков Медицинска сестра 10
МБАЛ - Шумен АД Шумен Медицинска сестра 3
МБАЛ Асеновград ЕООД Асеновград Медицинска сестра 8
МБАЛ Бургасмед Бургас Медицинска сестра 5
МБАЛ д-р Иван Селимински-Сливен АД Сливен

Медицинска сестра

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

10

2

5

МБАЛ д-р Никола Василиев АД Кюстендил Медицинска сестра 10
МБАЛ д-р Стамен Илиев АД Монтана

Медицинска сестра

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

11

6

3

МБАЛ д-р Тота Венкова
АД - Габрово

Габрово

Медицинска сестра

Медицински лаборант

24

8

МБАЛ д-р Христо Стамболийски ЕООД

Казанлък Медицинска сестра 7

МБАЛ Лайф Хоспитал

Бургас Медицинска сестра 8

МБАЛ НКБ ЕАД

София

Медицинска сестра

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

10

2

1

МБАЛ Първомай ЕООД Първомай Медицинска сестра 10
МБАЛ Рахила Ангелова АД Перник Медицинска сестра 10
МБАЛ Св. Иван Рилски-Разград АД Разград

Медицинска сестра

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

9

4

1

МБАЛ Св. Пантелеймон - Ямбол АД Ямбол

Медицинска сестра

Медицински лаборант

15

7

МБАЛ Св. Пантелеймон ЕООД - гр.
Пловдив
Пловдив

Медицинска сестра

Медицински лаборант

10

5

МБАЛ Св. Петка АД - гр. Видин Видин Медицинска сестра 10
МБАЛ Света Анна - Варна АД Варна

Медицинска сестра

Рентгенов лаборант

10

2

МБАЛ Света София ЕООД София Медицинска сестра 13
МБАЛ Сердика ЕООД София

Медицинска сестра

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

12

2

3

МБАЛ- Силистра АД Силистра Медицинска сестра
Медицински лаборант
20
10
МБАЛ Сърце и мозък ЕАД Плевен Медицинска сестра 10
МБАЛ Тутракан ЕООД  Тутракан Медицинска сестра 16
МБАЛ Търговище АД Търговище Медицинска сестра 10
МБАЛ Уни Хоспитал ООД - гр.
Панагюрище
Панагюрище Медицинска сестра
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
12
3
3
МБАЛ Хигия АД Пазарджик Медицинска сестра 15
МБАЛНП Св. Наум ЕАД София Медицинска сестра 5
Метал АД Варна Варна Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи
Електротехника
Машиностроителна техника и технологии
Производствен инженеринг
1
1
2
1
Метал ЕАД Шумен Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Машинно инженерство
1
2
Мехатроника АД Габрово Инженерен дизайн
Машиностроителна техника и технологии
Мехатроника
Проектиране на иновативни инженерни продукти
Технология на машиностроенето
1
1
1
1
1
ММ Механикс ООД с. Драгор
общ. Пазарджик
Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи
Дигитални индустриални технологии
Машиностроителна техника и технологии
Мехатроника
Хидравлична и пневматична техника
2
2
2
2
2
МОБАЛ д-р Стефан Черкезов АД Велико Търново Медицинска сестра
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
10
5
5
Монбат АД София Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроника
Електротехника
Електрохимични технологии и защита от корозия*
Индустриално инженерство
Машинно инженерство
Машиностроителна техника и технологии
Металургия на цветните метали и сплави
Мехатроника
Транспортна техника и технологии
Управление на качеството
Хидравлична и пневматична техника
Химично инженерство*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Монбат Рисайклинг АД София Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроника
Електротехника
Електрохимични технологии и защита от корозия*
Индустриално инженерство
Машинно инженерство
Машиностроителна техника и технологии
Металургия на цветните метали и сплави
Мехатроника
Транспортна техника и технологии
Управление на качеството
Хидравлична и пневматична техника
Химично инженерство*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Национална електрическа компания
ЕАД
София Автоматика, информационна и управляваща техника
Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
Геодезия
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електротехника
Управление на водни ресурси
Хидравлична и пневматична техника
Хидрогеология и инженерна геология
Хидротехническо строителство
1
2
1
3
1
2
2
1
2
Никмар Кънстракшън ЕООД Петрич Архитектура
Водоснабдяване и канализация
Геодезия
Електротехника
Строителство на сгради и съоръжения
1
1
1
2
3
Областно пътно управление - Кюстендил Кюстендил Транспортно строителство 1
Областно пътно управление - София София Геодезия
Строителство на сгради и съоръжения
1
1
Оптикоелектрон Груп АД Панагюрище Електроника
Машиностроене и уредостроене
Мехатроника
2
2
6
Оптикс АД Панагюрище Електроника
Електротехника
Инженерна физика
Машиностроене и уредостроене
Мехатроника
1
1
1
1
1
Осъм АД Ловеч Електротехника
Компютърни технологии в машиностроенето
Машиностроене
Металургия на черните метали
Металургия*
Технология на материалите и материалознание*
1
1
2
2
2
1
Петър Козарев ЕООД София Ветеринарна медицина
Зооинженерство
2
1
Планзее МВ ЕООД Габрово Електроника
Мехатроника
Хидравлична и пневматична техника
2
2
2
Подемкран АД Габрово Електроника
Компютърни технологии в машиностроенето
Мехатроника
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
Техническо законодателство и управление на качеството
2
2
1
1
1
Пристанищен комплекс - Русе ЕАД Русе Електроенергетика и електрообзавеждане
Корабни машини и механизми
Машинно инженерство
Транспортна техника и технологии
1
1
1
1
Прогрес АД Стара Загора Индустриални технологии
Металургия на черните метали
2
2
Райкомерс Конструкшън ЕАД София Автоматика, информационна и управляваща техника
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения
Водоснабдяване и канализация - пречистване на води
Индустриален мениджмънт
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
Подземно строителство
Строителство на сгради и съоръжения
Управление на водните ресурси
Хидромелиоративно строителство
Хидротехническо строителство
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
СБАЛИПБ проф. Иван Киров ЕАД София Медицинска сестра
Медицински .лаборант
10
2
СБАЛК Мадара ЕАД Шумен Медицинска сестра 5
СБАЛК Медика Кор ЕАД Русе Медицинска сестра 4
СБАЛФРМ Медика ООД Русе Медицинска сестра 2
СБАЛХЗ - ЕАД София Медицинска сестра
Медицински лаборант
4
2
Свилоцел ЕАД Свищов Водоснабдяване и канализация - пречистване на води
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Компютърни системи и технологии
Машинно инженерство
Машиностроене и уредостроене
Топлоенергетика*
Топлотехника*
Хидравлична и пневматична техника
Химично инженерство*
1
1
1
1
1
1
1
1
3
СМДЛ Лина ЕООД Бургас Медицински лаборант 5
Софийска вода АД София Биотехнологии
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения
Водоснабдяване и канализация - пречистване на води
Пречистване на води
Технология на водата*
Химично инженерство*
1
1
1
1
1
1
1
Станико ООД София Машиностроителна техника и технологии
Топлотехника*
2
1
Старт АД София Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроника
Електротехника
Електрохимични технологии и защита от корозия*
Индустриално инженерство
Машинно инженерство
Машиностроителна техника и технологии
Металургия на цветните метали и сплави
Транспортна техника и технологии
Управление на качеството
Хидравлична и пневматична техника
Химично инженерство*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Таксбек ЕООД Варна Компютърни системи и технологии 2
Термал Инженеринг ООД Бургас Електроснабдяване и електрообзавеждане
Електротехника
Топлинни и хладилни технологии и системи*
Топлотехника*
1
1
1
1
Технологика ЕАД София Компютърни системи и технологии 5
ТЕЦ Горна Оряховица ЕАД Горна Оряховица Електроенергетика и електрообзавеждане
Машинно инженерство
Топлотехника*
Химично инженерство*
1
1
1
1
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД с. Ковачево Електроенергетика и електрообзавеждане
Автоматика, информационна и управляваща техника
Компютърни системи и технологии
Машиностроене и уредостроене
Машиностроителна техника и технологии
Топлоенергетика
5
5
3
2
3
5
Тисина ООД Дряново Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Металургия на черните метали
Металургия*
Мехатроника
1
1
1
1
1
Торготерм АД Кюстендил Мехатроника
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроника
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Машинно инженерство
Машиностроене
Машиностроителна техника и технологии
Технология на машиностроенето
Хидравлична и пневматична техника
Хранително машиностроене
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Тракция АД с. Самуил
обл. Разград
Железопътна техника
Машинно инженерство
Машиностроителна техника и технологии
1
2
1
ТСВ ЕАД - клон Варна с. Тополи
общ. Варна
Геодезия
Железопътна техника
Технология и управление на траспорта
Транспортно строителство
1
1
1
1
ТСВ ЕАД - клон Горна Оряховица Горна Оряховица Електроенергетика и електрообзавеждане
Железопътна техника
Технология и управление на транспорта
Транспортно строителство
1
1
1
1
ТСВ ЕАД - клон Пловдив Пловдив Железопътна техника
Технология и управление на транспорта
Транспортно строителство
1
1
1
ТСВ ЕАД - клон София София Железопътна техника
Технология и управление на транспорта
Транспортно строителство
1
1
1
ТСВ ЕАД - Централно управление София Транспортно строителство 1
УМБАЛ - Бургас АД Бургас Медицинска сестра 5
УМБАЛ - Д-р Георги Странски ЕАД -
Плевен
Плевен Медицинска сестра
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
10
5
2
УМБАЛ - Пловдив АД Пловдив Медицинска сестра
Медицински лаборант
10
3
УМБАЛ
Александровска ЕАД
София Рентгенов лаборант
Медицинска сестра
Медицински лаборант
6
15
15
УМБАЛ Дева Мария ЕООД Бургас Медицинска сестра 2
УМБАЛ Канев АД Русе Медицинска сестра
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
10
5
5
УМБАЛ Медика Русе ООД Русе Медицинска сестра
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
10
10
4
УМБАЛ Пълмед ООД Пловдив Медицинска сестра
Медицински лаборант
15
3
УМБАЛ Пълмед ООД - Клон МС
"Здраве"
Пазарджик Медицинска сестра 10
УМБАЛ Света Екатерина ЕАД София Медицинска сестра
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
15
6
2
УМБАЛ Свети Георги ЕАД Пловдив Медицинска сестра
Медицински лаборант
Рентгенов лаборант
10
5
3
УМБАЛ Софиямед ООД София Медицинска сестра 10
УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД София Медицинска сестра 3
Университетска специализирана
болница за активно лечение по
онкология ЕАД
София Медицинска сестра
Медицински лаборант
10
7
Университетска Първа МБАЛ - София
"Св. Йоан Кръстител" ЕАД
София Медицинска сестра
Медицински лаборант
2
2
Хек Солар ЕООД Благоевград Възобновяема енергия
Възобновяеми енергийни източници
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
Електроенергетика - производство и разпределение
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроснабдяване и електрообзавеждане
1
1
1
1
1
1
1
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол Компютъризирани технологии в машиностроенето
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
Машинно инженерство
Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Машиностроителна техника и технологии
Мехатроника
Хидравлична и пневматична техника
1
1
1
1
1
1
1
1
Хидросистем ЕООД Ямбол Машиностроене
Машиностроене и уредостроене
Машиностроителна техника и технологии
Мехатроника
Хидравлична и пневматична техника
1
1
1
1
1
Центромет АД Враца Металургия*
Технология на материалите и материалознание*
1
1
Цератицит България АД Габрово Автоматика, информационна и управляваща техника
Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Компютърни технологии в машиностроенето
Машиностроене и уредостроене
Мехатроника
Технология на материалите и материалознание*
Хидравлична, пневматична и топлинна техника
1
2
1
1
1
1
2
1
ЦЕРБ ВЕМ ЕООД София Електроенергетика - производство и разпределение
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електротехника
Машинно инженерство
1
1
1
1
ЦЕРБ Високоволтова лаборатория ЕООД София Електроенергетика и електрообзавеждане
Електротехника
1
1
ЦЕРБ Механо ЕООД София Машинно инженерство
Металургия на цветните метали и сплави
Металургия на черните метали
Металургия*
1
1
1
1
ЦЕРБ Трафо ЕООД София Електроенергетика - производство и разпределение
Електроенергетика и електрообзавеждане
Електротехника
Машинно инженерство
1
1
1
1
ЧЕЗ Разпределение България АД София Електроенергетика и електрообзавеждане
Електроника
Електротехника
Компютърни системи и технологии
10
10
10
10
Чугунена арматура България АД Попово Машинно инженерство
Машиностроене
Машиностроителна техника и технологии
Металургия на черните метали
Металургия*
1
1
1
1
1
Общо: 1416
*За студенти, приети преди влизане в сила на Постановление № 137 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности и Постановление № 283 на Министерския съвет от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Русия търси разкол в българската църква, за да бъде избран проруски патриарх