Държавата налага мораториум върху откриването на университети

Професори ще обучават децата още в XI и XII клас, въвежда се минимална заплата за преподавател

Александра Маркарян 28 май 2019 в 21:11 9254 1

Снимка Александра Маркарян/OFFNews

Държавата налага мораториум върху откриването на университети, факултети и филиали. Разрешено ще е само сливането им с цел консолидация и оптимизация. Това предвиждат изменения в Закона за висшето образование, внесени за обществено обсъждане от министъра на образованието Красимир Вълчев, след което предстои гласуването им от Министерския съвет и Народното събрание.

Ограничението се налага временно, докато Народното събрание приеме Национална карта на висшето образование, която ще определи къде какви висши училища ще има на територията на страната и по какво те ще обучават. Програмата ще бъде изготвена от министъра на образованието, гласувана от Министерския съвет и предложена от кабинета на Народното събрание за приемане.

Контрол над ректорите

Друга голяма промяна е налагането на контрол от министъра на образованието над ректорите на държавните университети.

Проектът предвижда министърът да:

- утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели, задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им;

- сключва договор за управление с ректора на държавното висше училище и контролира изпълнението му. Ректорът ще трябва всяка година да представя пред министъра отчет;

- контролира броя на приеманите студенти - той ще следи дали определеният капацитет на държавното висше училище се спазва или се надвишава. 

Образователният министър ще сключва договор за управление с ректора, който ще съдържа:

1. Задълженията на страните за изпълнението на политиката за развитие на висшето училище;

2. Конкретни механизми и показатели за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище;

3. Задължението на страните да осъществяват текуща комуникация по всички въпроси, свързани с изпълнението на приетата мандатна програма на ректора, в цялост и поотделно за всяка година, както и относно съответствието ѝ с политиката за развитие на висшето училище;

4. Задължението на ректора да отчита пред министъра на образованието и науката резултатите от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище, за финансовото състояние на висшето училище и за съществуващите проблеми и мерките за тяхното решаване.

Договорът ще се прекратява при прекратяване на мандата на ректора.

Съвет на настоятелите

Съветът на настоятелите на висшето училище се увеличава с 1, на 8 членове. Освен дарители, личности с активна обществена позиция, представители на студентската общност, на министъра на образованието и на работодателски организации право на членство вече ще имат синдикатите, а задължително в тях ще има представител на съответната община.

Нови правомощия

Наред с налагания контрол, се разширяват правомощията на ректорите на държавните висши училища.

В закона се вписва, че ректорът да има правото да предлага на академичния съвет създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена и да участва в признаването на висше образование в чужбина с цел продължаването му в съответното ВУ.

Заплати

Минималната заплата за академична длъжност в държавните ВУ ще бъде определена от Министерския съвет. Ще има и правила за формирането на възнаграждението на всички ректори. Ще ги утвърди министърът на образованието. Правилата задължително ще включват механизъм за определяне на допълнително възнаграждение в зависимост от изпълнението на заложените в договора цели, задачи и целеви стойности.

Договори с училища

Висшите училища вече ще имат право да провеждат обучение в училищата в 11-и и 12-и клас. Всяко от тях ще може да сключи до две споразумения с държавни или общински училища за съвместна учебна дейност по предмети или модули за придобиване на профилирана и професионална подготовка във втория гимназиален етап от средното образование (11-и и 12-и клас). Също така те ще могат да преподават съвместно по учебни предмети за придобиване на специализирана подготовка в средната степен на образование.

Споразуменията и промени в тях ще се одобряват от министъра на образованието.

Акредитация

Сериозни промени има и в процедурите по акредитация на висшите училища, давана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Предвижда се да има първоначална (при създаване или преобразуване на ВУ) и последваща институционална (за получили първата). Оценяването при първоначалната ще е насочено към проверка на:

1. Собствеността, необходима за осъществяване на дейността.

2. Функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав.

3. Профил и квалификация на академичния състав.

4. Материално-техническа осигуреност на обучението.

5. Други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското образователно пространство на висше образование.

Последващата институционална акредитация ще се дава на база резултатите от получените оценки по професионалните направления и/или специалности от регулирани професии и изпълнението на първите 4 критерия за получаването на първата акредитация.

Оценката ще е от 0 до 10, срокът на валидност - 6 години. При оценка под 4 ще има отказ за институционална акредитация, както и когато висшето училище не е изпълнило един или няколко от първите 4 критерия. 18 месеца след отказ ВУ може да поиска нова процедура. При два отказа висшето училище ще се закрива.

Другият вид акредитация - програмна - ще оценява качеството на обучението. Оценката по всеки критерий за оценяване ще се формира на база на среднопретеглена стойност от оценките, получени по всички негови показатели в съответствие с методика, разработена от НАОА.

И тук оценката ще е между 0 и 10. Програмна акредитация ще се дава за 4 години. При оценка под 4 ще има отказ. За регулираните професии (право, медицина, дентална медицина, фармация) ще се получава отказ дори ако само един от критериите има оценка под 4.

Завишават се изискванията към висшите училища. Тези с оценка между 4 и 5.99 ще има право да обучава само бакалаври при сегашен праг 4.99. Магистри ще могат да обучават тези с оценки от 6.00 до 7.99 при сегашни 5 до 10. Само университети с оценка между 8.00 и 10 ще имат правото да обучават за придобиването на образователна и научна степен "доктор".

Решението за институционална акредитация ще съдържа капацитетът на висшето училище, а за програмна - срокът на акредитация и капацитетът на съответното направление или регулирана професия, както и препоръки и срок за изпълнението им. Ако препоръките не бъдат изпълнени: капацитетът ще бъде намален (общият или по професионални направления); ще бъде намалена акредитационната оценка на програмната акредитация и, съответно, срокът на акредитация на ВУ и неговите направления; ще се отнеме акредитацията на висшето училище, на професионално направление или на специалност от регулираните професии.

Ако институционалната акредитация бъде отнета от Акредитационния съвет на НАОА, училището се уведомява, че трябва да прекрати незабавно всякакво обучение и да уведоми министъра, за да инициира процедура за закриването му. При отнета програмна акредитация Съветът уведомява висшето училище, което следва незабавно да преустанови провеждането на обучение по съответната специалност от регулираните професии, или в съответното професионално направление.

Тези решения на Акредитационния съвет ще могат да се обжалват.

Акредитацията се осъществява чрез електронни средства посредством разработена за целта от НАОА електронна платформа.

Безплатно обучение

Проектът за изменение на закона регламентира, че от заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката. Средствата ще бъдат осигурявани на висшите училища от държавата. Допълнителното финансиране ще бъде включвано в средствата за издръжка.

Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично и дейности за изпълнение на национални програми за развитие на държавните висши училища. Националните програми ще се приемат от Министерския съвет.

Такси

Годишните такси за обучението на студентите не могат да надвишават 2/3 от средствата за издръжката на обучението.

Дипломи

Дипломата за завършена степен на висшето образование, европейското дипломно приложение, свидетелството за професионална квалификация и документ, удостоверяващ положението на студента или на докторанта с цел продължаване на обучението в друго висше училище, се издават без заплащане на такса.

Частни университети

Държавата вече няма да ограничава броя приемани студенти в частните висши училища у нас. Отпада изискването Министерският съвет да утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в тях.

От частните ВУ вече ще се изисква за срока на съществуването им да разполагат с право на собственост или с учредено право на ползване върху недвижимите имоти, които служат за провеждането на обучението.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  11900

  1

  Tanos

  29.05 2019 в 01:39

  Само пушилка. Трябват истински промени в акредитацията. Сега е "аз на тебе, ти на мене", раздават се оценки без смисъл. Трябва да се озаптят ректорите, които са нещо като феодали, скрити от булото на академичната автономия. Променете реда за пенсиониране на хабилитирания състав - една възраст за всички навсякъде (примерно 67 или 68 години), която не зависи от перверзни продължения, стимулиращи послушанието на тези, чакащи 2 или 3 поредни продължения. Сега е пълен абсурд, всяка година три гласувания, в първото от тях само дето хигиенистките не участват. Дано се направи нещо поне едно от тези неща...
   
  X

  Най-влиятелните хора в Европа се събират в София