Безнаказаното замърсяване на водите, което няма кой да спре

Десислава Микова* Последна промяна на 15 юни 2021 в 17:02 1986 0

Снимка CC: Грийнпийс-България

Облаците черен дим и прах, които ТЕЦ „Бобов дол“ бълва във въздуха, са ежедневие за жителите на съседното Големо село. Очевиден признак за силно замърсяване на въздуха, те често будят възмущението на гражданите и стават повод за извънредни проверки от страна на контролните органи. Въглищната централа обаче оставя своя тъмен отпечатък върху околната среда в региона и отвъд не само във въздуха, но и във водите. Щетите невинаги попадат в радара на институциите, а дори когато това се случи, тяхната намеса не успява да предотврати последващи нарушения.

Доказаното замърсяване на водите не беше взето предвид от Изпълнителната агенция по околната среда и при издаването на новото комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“. Само два месеца по-рано проверка за контрол на емисиите на отпадните води на електроцентралата установява, че операторът не спазва индивидуалните емисионни ограничения от комплексното си разрешително. Съдържанието на неразтворени вещества е повече от шест пъти над пределно допустимите стойности, съдържанието на желязо – над четири пъти над пределно допустимите стойности, а рН надвишава горната гранична стойност. В резултат през май 2019 г. РИОСВ – Перник налага на централата „текуща месечна санкция“ от 2816 лв. Междувременно ТЕЦ „Бобов дол“ се сдобива с ново разрешително, което ѝ позволява да гори отпадъци и биомаса освен въглища.

„Грийнпийс“ – България получи тази информация след искане по Закона за достъп до информация до Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, в която пернишкият клон се вля през юни 2020 г. Предоставената информация показва, че въпросната текуща месечна санкция е отменена през август по молба на оператора, който прилага данни от собствен мониторинг, за да докаже, че вече не замърсява. Само месец по-късно обаче нова проверка на РИОСВ – София пак установява замърсяване на водите - съдържание на неразтворени вещества близо пет пъти над допустимото и съдържание на желязо - близо четири пъти над допустимото. Следва нова текуща месечна санкция, този път в размер на 4701 лв., която е отменена три месеца по-късно.

От РИОСВ – София посочват, че през 2020 г. на ТЕЦ „Бобов дол“ са направени две планови и три извънредни проверки, при които са взети проби от отпадните води. В три от случаите - през май и ноември, е установено, че централата не спазва собствените си емисионни ограничения и са ѝ съставени актове за нарушения.

Това обаче далеч не е всичко. В рамките на проучване на „Грийнпийс“ – България, описано подробно в доклада „Мръсното завещание на въглищата“, бяха открити доказателства за заустването на значителни количества пепел в река Разметаница от ТЕЦ „Бобов дол“ на 21 май 2019 г. По време на посещението на място се вижда, че водата в река Разметаница е наситена с огромни количества твърд материал. Потокът е непрозрачен и тъмносив на цвят и изглежда, че съдържа много повече суспендирани твърди вещества. Анализът в лабораторията на „Грийнпийс“ в университета „Екситър“ във Великобритания показа, че твърдите вещества в реката в този ден са аналогични по съдържание с пепелта от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ в неговото черно езеро и депото за съхранение на отпадъци „Каменик“.

При вида на мътните и неестествено сиви на цвят води на река Разметаница, наситени, както изглежда, с големи количества въглищна пепел, на 21 май 2019 г., „Грийнпийс“ – България подаде сигнал до РИОСВ в Перник по специалния зелен телефон. По-късно към сигнала по имейл бяха изпратени и снимки. В писмен отговор РИОСВ – Перник описа предприетите мерки във връзка с евентуалното неразрешено заустване на въглищна пепел в река Разметаница. В деня на сигнала контролиращият орган е събрал информация по телефона и е направил заключението, че реката е мътна поради проливните дъждове от предишния ден. Също по телефона РИОСВ – Перник е поискала информация за възникнали извънредни ситуации в експлоатационния цикъл на ТЕЦ „Бобов дол“ и операторът съобщава, че такива не е имало през трите дни преди сигнала. В крайна сметка не е направено посещение в района и не са взети проби от речната вода от страна на контролиращия орган.

При предишен подобен случай през ноември 2017 г., след сигнал по зеления телефон, РИОСВ – Перник извършва проверки и установява, че ТЕЦ „Бобов дол“ зауства отпадните води в река Разметаница в нарушение на комплексното си разрешително. Операторът е глобен с 3000 лв., като след оспорване в съда глобата е окончателно потвърдена през лятото на 2018 г.

Тези примери показват, че наложените санкции не действат възпиращо за бъдещи нарушения на екологичните стандарти и не служат като мотив за оператора да предотврати подобни случаи в бъдеще. Показателно е също така, че ИАОС не взема предвид историята на замърсяването в процедурите за издаване на разрешителни, както би следвало да бъде в името на защитата на здравето на хората и околната среда.

ТЕЦ „Бобов дол“ е разположена на брега на река Разметаница, приток на река Джерман, която се влива в река Струма – централния водоем на Западнобеломорския речен басейн. Електроцентралата има разрешително за изхвърляне на филтрирани отпадни води в река Разметаница. Със своето депо „Каменик“ тя един от двата източника на промишлени отпадни води в реката - другият са въглищните мини по-нагоре по течението.

В Плана за управление на речния басейн (2016 – 2021) на Западнобеломорския басейн екологичното състояние на Разметаница е оценено като умерено, а химическото състояние – като добро. Въпреки това оценката на реката рязко се влошава през следващите години, като екологичното ѝ състояние стига до най-лошото възможно ниво.

Рамковата директива на ЕС за водите – правното основание за изготвянето на Планове за управление на речните басейни, има класификационна схема с пет категории за екологичното състояние на повърхностните води, в зависимост от степента на въздействие от човешка дейност: високо, добро, умерено, лошо и много лошо. Въпреки че през годините реката поддържа „добро“ химическо състояние, нейният екологичен статус и потенциал постоянно се оценяват като „много лоши“ в годишните бюлетини за мониторинг на водите през 2017, 2018 и 2019 г.

Намаляването на замърсяването трябва спешно да се превърне в приоритет до окончателното му премахване, за да се подобри състоянието на засегнатите водоеми, особено с оглед на прогнозирания недостиг на вода в близко бъдеще поради изменението на климата.

Построена през 1975 г., ТЕЦ „Бобов дол“ е символ на една залязваща индустрия, вкопчена във властовите структури на нереформирана енергийна система, която използва технологии от миналия век, превърнали разрушителните нива на замърсяване в нещо нормално. Енергийната трансформация е възможност за промяна на всичко това.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Десислава Микова е координатор на кампанията „Климат и енергия“ на „Грийнпийс“- България. Журналист по образование и призвание, тя вярва, че замърсяването на въздуха и водата нарушават човешките ни права и не бива да бъдат подминавани.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови