4-ма младежи остават на постоянна работа в „Глобал Адвайзърс“, Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., от наети общо десет, в изпълнение на проект „Нови възможности за обучение и заетост в „Глобал Адвайзърс АД"

ОFFNews 11 май 2015 в 09:33 2256 0

В изпълнение на проект „Нови възможности за обучение и заетост в „Глобал Адвайзърс“ АД” през месец май 2014 г., „Глобал Адвайзърс“ АД назначи 10 безработни младежи до 29-годишна възраст. В рамките на проекта бе организирано и проведено обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност” с цел да бъдат повишени дигиталните знания и умения на безработните младежи. След като всички успешно издържаха писмения тест, получиха Удостоверение за придобита ключова компетентност „Дигитална компетентност“. Младежите, успешно завършили курса на обучение бяха назначени на срочен трудов договор за 12 месеца в рамките на проекта като специалисти на длъжностите „младши одитор” и „младши юрисконсулт”.

След изтичането на 12-месечните трудови договори на младежите по проекта, през месец май 2015 г. „Глобал Адвайзърс“ АД назначи четирима от тях на постоянна работа с безсрочни трудови договори.

„Глобал Адвайзърс“ АД успешно постигна общата цел на проекта, а именно: „Да се подобрят перспективите за заетост и адаптивност към условията на пазара на труда на представителите на целевата група и да се разкрият 10 нови работни места в сферата на одита и консултантските услуги“.

Проектът се осъществява в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Брой лица от целевата група, включени в проекта - 10
Продължителност на проекта – 17 месеца
Бенефициент по проекта: „Глобал Адвайзърс“ АД

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13-0426 „Нови възможности за обучение и заетост в „Глобал Адвайзърс“ АД”, Договор № ESF-1113-01-01023Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Глобал Адвайзърс“ АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
Инвестира във вашето бъдеще!

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна