Ценово предложение на ''Софийска вода'' АД за Бизнес план (2022-2026)

OFFNews 21 септември 2023 в 10:09 877 0

Софийска вода

Снимка Софийска вода

Софийска вода

В изпълнение на Чл.18 от Наредбата за регулиране на ВиК услугите "Софийска вода" АД обявява своето ценово предложение към Бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022-2026. Цените на ВиК услугите, които дружеството предвижда при изпълнение на бизнес плана, са разпределени по години:

На основание чл. 14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 18 и чл. 19 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.), „Софийска вода" АД ще подаде заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на цени за първия ценови период (2022 г.) и одобряване на цени на всеки от следващите (2023-2026 г.) при прилагане на методите "горна граница на цени", по услуги и водоснабдителни системи (ВС), както следва:
Цени на ВиК услуги в лв./куб. м. без ДДС 2022 г. 2023 г. 2024г.  2025 г. 2026 г.
ВС "Основна":
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнените към тях потребители 1.568 1.78 1.843 1.845 1.919
Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители 0.497 0.519 0.559 0.594 0.634
Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители 0.452 0.565 0.594 0.627 0.64
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0.561 0.689 0.725 0.765 0.781
степен на замърсяване 2 0.789 0.989 1.04 1.098 1.12
степен на замърсяване 3 0.984 1.238 1.302 1.374 1.403
Доставяне на вода с непитейни качества 0.275 0.296 0.299 0.311 0.321
Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.135 0.137 0.141 0.147 0.154

Най-важното
Всички новини