Заплатите на авиоспециалистите литват с 60%: новоназначен главен инспектор в ГВА ще взема над 4600 лв.

Александра Маркарян Последна промяна на 17 януари 2020 в 15:32 7402 0

Снимка https://aeropress-bg.com/

Заплатите на инспекторите и ръководителите в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" ще могат да бъдат увеличени с 60%, считано от 1 януари 2020 г.

Това предвижда проект на правителствено постановление, внесен днес за обществено обсъждане.

Той включва нов текст в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация от 2012 г., според който индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжности в областта на летателната експлоатация, лицензирането на авиационния персонал и летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства, както и на ръководителите на структурни звена, в които има такива длъжности, може да надвишават с до 60% максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната заплата в държавната администрация, определена в наредбата.

При увеличение с до 60% заплатите на новоназначените служители могат да достигнат следните размери:

- главен инспектор в ГД ГВА - 4640 лв.;

- старши инспектор в ГД ГВА - 4240 лв.;

- инспектор в ГД ГВА - 4000 лв.;

Сега главен инспектор, 3-та степен получава максимална основна заплата 2900 лв., старши инспектор, трета степен - 2650 лв., а инспектор - 2500 лв. Това са горните прагове, определени в Класификатора на длъжностите в администрацията.

Големите изисквания към образованието, включително за наличие на квалификация "пилот"; към стажа; увеличения брой задължения и неконкурентните на пилотските заплати възнаграждения в авиационната администрация са сред основните мотиви на транспортното министерство да внесе измененията, става ясно от мотивите на проекта.

Тези изисквания са приложими за част от специализираната администрация в ГД ГВА - посочват от ведомството - и посочват дирекция „Летателни стандарти“ (ЛС), в частност за инспекторския състав в отдели „Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал“ (ЛЕЛАП) и отдел „Летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства“ (ЛГГВС). Оттам изтъкват и че притежаваната квалификация и компетентност е необходимо да бъдат поддържани чрез скъпи периодични обучения. Посочват и изисквания в европейски регламенти, които държавата ни трябва да изпълни.

От министерството изтъкват и друг мотив: високия ръст на превозените пътници и очакването тенденцията да се запази през идните години. То се базира на анализ на Европейския икономически и социален комитет (консултативен орган към Европейската комисия), в който се прогнозира значителен ръст на самолетодвижението, респективно - на пътникопотока, до 2030 г.

Данните от летище "София" са в унисон с европейските. През 2015 г. пътниците от и до него са 4 064 755; през 2016 г. – 4 973 039; през 2017 г. – 6 486 883; през 2018 г. - 11,975 млн. Отчетеното самолетодвижение на софийското летище е: 2015 г. - 44 416 самолета; 2016 г. – 51 759; 2017 г. – 57 673.

"От направената статистика в периода 2012-2018 г. е видно значително нарастване на броя на задачите на инспектиращия състав и сложността им. Увеличеният брой на стъпващите на пазара на въздухоплавателните услуги нови субекти към момента, очакваното разширяване на обхвата на контролираните субекти, във връзка с въвеждането на новите европейски правила (киберсигурност, дронове и правоспособност на лицата, които ги управляват, установяване и контролиране на изискванията за опазване на околната среда и т.н.), увеличеният пътникопоток и самолетодвижения и очакваното им нарастване по безспорен начин налага извода, че е необходим релевантен и отговарящ на пазара на труда механизъм за привличане и задържане на квалифицирани експерти в областта на летателната експлоатация и летателна годност", пише в мотивите.

В същото време - посочват от транспортното министерство - "има голямо и постоянно текучество на квалифицирания персонал, ангажиран с инспектиране в дирекция „Летателни стандарти“ на ГД ГВА, което става тенденция и затруднява ефективното изпълнение на надзорните и регулатори функции на администрацията, за да може да поддържа динамично изменяните и допълвани единни европейски стандарти за сигурност и безопасност в гражданското въздухоплаване".

"Поради необходимостта от поддържане на летателната си квалификация по-голямата част от инспекторите често заявяват желание да отсъстват в платен и/или неплатен отпуск или са ангажирани на четиричасов работен ден", допълват оттам и подчертават, че специфичните изисквания за квалифицирани инспектори стесняват изключително много кръга от отговарящите на изискванията и по-голямата част от специалистите са ангажирани и в български или чуждестранни авиокомпании.

За да защитят предлаганите нови заплати, от ведомството правят сравнение между възнагражденията в авиацията и ангажираните с техническото обслужване в частния сектор и заплатите в държавната ГД ГВА, като подчертават, че "явен превес имат заплатите в частния сектор".

За целта цитират справка на НСИ от октомври 2019 г, според която средната годишна брутна заплата във въздушния транспорт за 2018 г. е 38 455 лв./3205 лв. месечно, а в спомагателните дейности – 38 250 лв./3188 лв. месечно. (Изчислява се като парите за заплати за годината се разделят на средния списъчен брой (изпълнителски, технически, административен и специализиран персонал) на наетите на трудов договор без тези в отпуск по майчинство.)

"Видно от данните, може да се допусне, че специализираният персонал в сектор въздушен транспорт получава удвоената стойност на средната месечна заплатата на всички наети в сектора - т.е. средно 6410 лв. - пишат от министерството. - При съпоставка на средната месечна заплата на специализирания персонал с възнагражденията на персонала, извършващ инспектиращи дейности (в отдели ЛЕЛАП и ЛГГВС) в ГД „ГВА“, се установява следното:

В съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията за длъжност „главен инспектор в ГД „ГВА“, 3-та степен, максималната основната месечна заплата е 2900 лв.; за „старши инспектор в ГД „ГВА“, 3-та степен - 2 650 лв., а за „инспектор в ГД „ГВА“, 3-та степен - 2 500 лв.

С предлаганото увеличение от „до 60%“ на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, заемащи длъжностите в областта на летателната експлоатация, лицензиране на авиационния персонал и летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства, както и на ръководителите на структурни звена, в които има такива длъжности, индивидуалните работни заплати на новоназначени служители могат да достигнат максимални нива на заплащане, както следва:

1. длъжност „главен инспектор в ГД „ГВА“ - до 4 640 лв. Сравнено с удвоената сума на средната месечна работна заплата в авиационната индустрия в размер на 6 410 лв., която е приблизителна, се получава разлика на стойност 1 770 лв. в полза на авиационната индустрия;

2. за длъжност „старши инспектор в ГД „ГВА - до 4 240 лв. Сравнено с удвоената сума на средната месечна работна заплата в авиационната индустрия в размер на 6 410 лв., която е приблизителна, се получава разлика на стойност 2 170 лв. в полза на авиационната индустрия;

3. за длъжност „инспектор в ГД „ГВА“ - до 4 000 лв. Сравнено с удвоената сума на средната месечна работна заплата в авиационната индустрия в размер на 6 410 лв., която е приблизителна, се получава разлика на стойност 2 410 лв. в полза на авиационната индустрия."

Предложеното увеличение на възнаграждението от „до 60%“ доближава средните стойности възнагражденията на високо квалифицирания персонал с аналогична дейност в авиационната индустрия, което ще увеличи възможността на ГД ГВА да наеме и задържи квалифицирани експерти за осъществяване на контролни функции по безопасност и сигурност в гражданското въздухоплаване - се казва още в мотивите.

Видно от данните за периода от 2015 г. до края на 2018 г., предвид развитието през последните години и на т.нар. лека и свръхлека авиация, популяризирането на въздушните спортове и все повече желаещи „любител-пилоти“ да осъществяват дейност, разширяването и нарастването на сектора "Въздушен транспорт" във всички негови аспекти, е безспорен факт. Със същите темпове нараства и търсенето на квалифициран авиационен персонал и персонал за техническо обслужване и поддържане на постоянна летателна годност на ВС, който да осъществява тези дейности в частния сектор, респективно нараства и нуждата от налични, постоянно заети и на пълно работно време квалифицирани експерти в контролния и надзорен орган ГД ГВА - посочват още от транспортното ведомства и изтъкват, че промяната цели "въвеждане на адекватен механизъм за заплащане на възнагражденията на инспекторите в ГД ГВА, с оглед привличане и задържане на квалифицирани експерти за целите на извършваните от ГД ГВА инспекции".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови