Задължителното връщане на ТИР-овете у дома – изтекоха указанията Брюксел по Пакета за мобилност

Красимир Крумов 02 юни 2022 в 17:06 7746 1

Камионите трябва да се прибират у дома минимум веднъж на осем седмици
Италианската транспортна организация ASSOTIR е получила достъп до разясненията на Брюксел за прилагането на пакета за мобилност, които официално трябва да бъдат публикувани този месец.

Европейската генерална дирекция за мобилност и транспорт (DG MOVE) издаде поредица важни разяснения по правилното прилагане на разпоредбите на Пакета за мобилност за задължителното връщане на превозното средство в една от оперативните бази в страната на пребиваване на превозвача. Това обяви Италианската транспортна организация ASSOTIR, която публикува на уебсайта си документ на ЕС, съдържащ редица въпроси и отговори относно разпоредбите на Пакета за мобилност, влезли в сила на 2 февруари тази година. Указанията все още не са официално публикувани и най-вероятно ще се появят на сайта на Европейската комисия през този месец.

За кого се отнася

Първият въпрос в публикувания от италианците документ се отнася до типа превозни средства, обхванати от регламента. Задължителното връщане се прилагав следните случаи:

За превозни средства или транспортни състави, напускащи страната на пребиваване и използвани за международен транспорт на стоки в полза на трети лица;

За ремаркета и полуремаркета, когато са на разположение на пътните превозвачи в съответствие с чл. 5 буква (д) и (ж) от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и като такива са регистрирани или пуснати на пазара и въведени в експлоатация в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която е установено дружеството.

За кого не се отнася

DG MOVE подчертава, че правилото не се прилага в случай на :

Пътни превозвачи, моторни превозни средства или транспортни състави, чието максимално допустимо тегло не надвишава 2,5 тона;

Моторни превозни средства с максимална разрешена скорост не повече от 40 km/h.

Вторият засегнат въпрос е за мястото, в което превозното средство трябва да се върне след изтичане на периода на пребиваване извън страната. Според документа превозното средство трябва да бъде върнато в един от оперативните центрове в държавата, в която се намира седалището на фирмата собственик на превозното средство. „Държава на произход“ трябва да се разбира като държавата-членка, в която е установен бизнесът, независимо дали мениджърът на транспорта е от друга държава или не. При това превозното средство може всеки път да се връща както в един и същ оперативен център, така и в друг в държавата-членка, в която е седалището на компанията.

GD MOVE определя също така кога изискването не е изпълнено, т.е. когато превозните средства се връщат в клонове или дъщерни дружества в държава-членка, различна от държавата-членка по произход.

За колко време трябва да се върне у дома камионът

В документа, с който разполага ASSOTIR главната дирекция коментира и времето, което камионът трябва да прекара в базата на дружеството след задължителното му завръщане. DG MOVE подчертава, че Регламент 1055/2020 не уточнява периода, за който превозното средство трябва да се върне в държавата-членка по произход. Това означава, че същото превозно средство може да бъде върнато в базата на компанията за кратък период от време и при условие, че се спазват правилата за времето за шофиране на Регламент (ЕО) 561/2006.

Съгласно насоките цикълът на такива връщания трябва да бъде най-добре синхронизиран със задълженията на транспортната компания по Регламент (ЕО) 561/2006 относно организацията на дейностите по такъв начин, че да позволява на водачът да се връща у дома поне веднъж на всеки четири седмици. Следователно и двете задължения трябва да бъдат изпълнени чрез връщане на шофьора заедно с превозното средство поне на всеки втори четириседмичен цикъл.
Освен това задължението за връщане в държавата-членка по произход не изисква извършването на определен брой превози в страната членка по регистрация и не ограничава възможностите на операторите да предоставят услуги на целия вътрешен пазар, се казва в насоките.

Как трябва да се върне превозното средство

Относно начина, по който ще бъде върнато превозното средство DG MOVE отговаря, че регламентът не уточнява начина на завръщане. Следователно това може да стане на собствен ход или с друго транспортно средство, като влак, ферибот и др.

Срокове на задължителното завръщане

По отношение на методите за изчисление за 8-седмичния период (максималния период, през който превозното средство трябва да се върне в държавата-членка по произход), DG MOVE уточнява, че превозното средство трябва да бъде докарано до един от оперативните центрове на компанията в държавата-членка по произход най-малко осем седмици след напускането на тази страна. Съгласно правилата на ЕС за изчисляване на периоди, дати и времеви ограничения, въпросният общ период от 8 седмици започва да тече в 00:00 часа на деня след заминаването на превозното средство от държавата-членка по произход и завършва точно на 8-та седмица.

Превозното средство трябва да бъде върнато в този оперативен център или друг фирмен център най-късно до 23:59 часа в същия ден от седмицата, 8 седмици по-късно.

Например, ако превозно средство напусне държавата-членка по произход по което и да е време във вторник, 29 март, то трябва да се върне във всеки оперативен център най-късно до края на деня (23:59) в сряда, 25 май 2022 г.

Брюксел допълнително обяснява, че ако последният ден от 8-седмичния период се пада на официален празник - неделя или събота, този период приключва с изтичането на последния час на следващия работен ден. Тъй като задължението се отнася до връщането на превозното средство в държавата-членка на пребиваване, от значение са само официалните празници в страната на установяване.

Например, ако превозното средство е напуснало компанията по което и да е време в петък, 25 март 2022 г., и 8-седмичният период е приключил в събота, 21 май 2022 г., то камионът трябва да се върне в оперативния център в понеделник, 23 май до 23:59 часа.

Потвърждение за изпълнение на задължението

Брюкселските насоки се отнасят и до операциите, които една компания трябва да покаже, за да изпълни задължението си. Съгласно инструкциите превозвачите са длъжни да предоставят ясни доказателства, че превозните средства, с които разполагат, се връщат в един от оперативните центрове в страната на установяване поне веднъж в рамките на осем седмици след напускане на държавата-членка.

„Трябва да са в състояние да използват всякакви доказателства, за да демонстрират съответствието си с това изискване“, пише в указанията. На практика това може да бъде всеки документ, потвърждаващ местоположението на превозното средство в мястото на установяване през последните 8 седмици и/или на всеки 8 седмици. Такива документи могат да бъдат например тахографски записи или товарителници. Освен това DG MOVE обяснява, че данните от тахографа могат да се използват за доказване на съответствието със задължението за превозни средства, оборудвани със смарт устройство съгласно Регламент (ЕС) №. 165/2014.

Данните от тахографа могат да се използват, за да се докаже, че въпросното превозно средство е върнато обратно в държавата-членка, където се намира дружеството, което разполага с тях, в края на последните 8 седмици. Превозвачите могат да очакват проверки за спазване на новото пътно задължение.

„Компанията винаги трябва да може да докаже спазването на задължението на по-късен етап с наличните документи и доказателства в помещенията“, продължават насоките.

Контрол и сътрудничество между страните от ЕС

Брюксел повдига и въпроса за сътрудничеството между държавите-членки. DG MOVE определя, че ако наличните данни, които са налични в превозното средство или у водача не са достатъчни, за да потвърдят изпълнението на задължението за връщане, превозвачът трябва да го докаже това на контролния орган в държавата, в която е установена компанията. Съгласно регламентите компетентните органи на държавите-членки са длъжни да си сътрудничат тясно и бързо и да предоставят взаимна помощ и всякаква друга релевантна информация, за да улеснят прилагането и прилагането на настоящия регламент. По-специално, компетентните органи на всяка държава-членка трябва да отговарят на искания за информация от всички компетентни контролни органи на други държави от ЕС и да извършват проверки, инспекции и разследвания, за да наложат новите правила.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови