Ексклузивно Президентът връчи мандата на ИТН. Кандидатът за премиер е Пламен Николов (видео)

Драстични финансови нарушения в СУ, Сметната палата отказа да завери отчета

OFFNews Последна промяна на 17 юли 2017 в 10:43 11433 3

Драстични нарушения принудиха Сметната палата да откаже да завери годишния финансов отчет на Софийския университет. Решението, взето на 28 юни, беше публикувано днес, заедно с 25-страничния доклад на одиторите.

Годишният финансов отчет за 2016 г. „не дава вярна и честна представа" за финансовото състояние и имуществото на СУ към 31 декември.

Независимо дали отклоненията се дължат на измама или грешка, отговорност носи ръководството на висшето училище.

Това е вторият отказ, който СУ получава. Първият беше през 2014 година, а освен това три пъти СП завери с резерви - през 2012, 2013 и 2015 г.

Констатациите

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. Сметната палата няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности. Има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет, твърдят от Сметната палата.

Като пример от одитната институция посочват, че по сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. По сметка „Други машини, съоръжения, оборудване“ в баланса са отразени 28 400 442 лв., сборът от оборотните ведемости на звената по сметката е 25 449 447 лв., а при инвентаризацията са установени 17 866 889 лв. За несъответствията не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания – СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други. СЕБРА функционира над 15 г. в публичния сектор и позволява Министерството на финансите да контролира предварително разплащанията, но въпреки изискванията, тя все още „не функционира“ за Софийския университет.

Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой. През 2016 г. продължава практиката с парични средства от касата на Софийския университет - Ректорат (получени с разходно касов ордер от касиера), т.е. в брой, а не по банков път, да се възстановяват гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки, чрез внасяне по банковата сметка на контрагента, както и да се изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лв. и да се внасят суми по банковите сметки на доставчици за задължения, на стойност над 10 000 лв. 

В брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на закона.

Друго нарушение е свързано с продажба на имот с балансова стойност 196 479 лв. Той е отписан от сметка „Административни сгради“ в неправилна кореспонденция със сметка „Получени текущи помощи и дарения в натура от страната“, вместо със сметка „Отчетна стойност на продадени сгради“.

Със средства по европейски проекти и международни договори са плащани и заплати, констатират одиторите. Парите са дадени от Научноизследователския сектор като заем на СУ. Става въпрос за 4 млн. лева, които покрили недостиг за заплати и за други текущи разходи. Към края на 2016 г. на НИС не са били върнати 3 143 185 лв., въпреки необходимостта от средства за изпълнението на проектите на института.

"Средствата, предоставяни по международни проекти и програми от Европейския съюз по своята същност са целеви и не могат да бъдат използвани за други цели освен за тези, за които са предназначени. Използването им за други цели възпрепятства плащането на разходи по международни проекти и създава предпоставки за налагане на финансови корекции и наказателни лихви", категорични са от Палатата.

СУ са нарушили и изискванията за отчитане на проекти, финансирани от ЕС. Парите са осчетоводявани в една отчетна група заедно със средствата предвидени по бюджета. 2 780 613 лв. по европроекти са осчетоводени неправилно в отчетна група „Бюджет“ вместо в отчетна група „Сметки за средства от Европейски съюз“ (СЕС).

Например по сметката „Коректив за неусвоени помощи и дарения“ са начислени правилно 1 618 138 лв. неусвоени помощи, но в макета на обобщената оборотна ведомост на СУ сумата е нанесена в отчетна група „Бюджет“, вместо в отчетна група СЕС.

Авансово получени 3 150 507 лв. по програмите „Erasmus +“, „Erasmus Mundus“, „Седма рамкова програма“, „Horizont 2020“, „Leonardo Da Vinci“ пък са осчетоводени неправилно в отчетна група „Бюджет“ и ОКИБ по сметка „Получени текущи помощи и дарения от Европейския съюз“ и отчетени като текущи помощи и дарения от други държави. Парите не са отразени в правилните сметки и параграфи в отчетна група СЕС и в Отчета за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз.

Неправилно са осчетоводени и 447 816 лева – авансово плащане по проект, финансиран по „Erasmus +“ по договор между „Център за развитие на човешките ресурси“ към МОН като финансираща институция и СУ като координатор. Парите били осчетоводени по кредита на сметка „Касови трансфери от/за сметки за средства от Европейския съюз на бюджетни организации от подсектор "Централно управление", вместо по кредита на сметка „Разчети със сметки за средства от Европейския съюз на бюджетни организации от подсектор "Централно управление" в отчетна група „Бюджет“ и огледално в отчетна група СЕС. В макета на обобщената оборотна ведомост на СУ средствата са нанесени механично, без съставени коригиращи счетоводни операции, по правилните сметки в двете отчетни групи.

„Не са спазени разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството. Не е осигурена идентичност на информацията между отделните носители, което прави декларацията, подписана от ректора на университета, невярна. Отклонението е съществено по характер“, се казва в одитния доклад на Сметната палата.

По договори с чуждестранни фирми са получени авансови средства за изпълнение на изследователски задачи в размер на 1 489 635 лв. Средствата са осчетоводени неправилно по сметка „Получени текущи помощи и дарения от други държави“ и отчетени по подпараграф „Текущи помощи и дарения от други държави“, вместо по сметка „Приходи от продажби на услуги“ и подпараграф „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция (+/-)“.

При извършване на годишното счетоводно приключване, в счетоводния софтуерен продукт на СУ - Ректорат са установени несъответствия между салдата на сметките, подлежащи на приключване и взетите счетоводни операции. След изготвяне на ГФО за 2016 г. без документално основание са взети неправилни счетоводни операции на обща стойност 27 976 739 лв., неотразени в макета на обобщена оборотна ведомост на университета. Нарушен е Законът за счетоводството в частта за документална обоснованост на стопанските операции.

"От констатираните несъответствия не може да се изрази увереност за достоверността на данните в обобщения макет на оборотната ведомост.

Отклоненията са съществени по характер", предупреждават одиторите.

За установените нарушения и отказа за заверка на Годишния финансов отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. са уведомени Народното събрание, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите. 

След представянето на ГФО за 2016 г. в МОН и Сметната палата от структурните звена обаче, на основание писмо на ректора, са извършени корекции в счетоводните ведомости без документално основание в счетоводните бази данни.

Такива има например в Департамента за езиково обучение и в Подебение социално-битово обслужване.

В оборотната ведомост от счетоводната система на Департамент за езиково обучение (ДЕО) към 31.12.2015 г. са налични салда по сметки „Вземания от работници, служители и друг персонал-местни лица“ (2 309 391 лв.) и „Задължения към работници, служители и друг персонал-местни лица“ (9 827 810 лв.). Към 31.12.2016 г. в оборотната ведомост от счетоводната система на ДЕО, както и в макета на обобщената оборотна ведомост на СУ сметките са с нулеви начални салда.

Към 31.12.2015 г. в оборотната ведомост от счетоводния софтуер на Поделение социално-битово обслужване (ПСБО) сметка „Други разчети с централния бюджет“ е с крайно кредитно салдо в размер на 477 928 лв. В макета на обобщена оборотна ведомост на СУ салдото на сметката не е отразено. Без документално основание салдото и оборотите по сметката за 2016 г. са изтрити от счетоводния софтуер на ПСБО.

Одиторите се съмняват и в начина на отчитането на командировки.

Въведена е практиката при нощуване на командировани служители от СУ в Учебно-научните бази (УНБ) да се издава квитанция, която е основание за отчитане като разход за командировка. Събраните приходи от нощувки в УНБ се внасят в касата на СУ, в края на всеки месец, и се осчетоводяват като приход от дейността на УНБ по сметки „Приходи от продажби на услуги“.

"Възприетият подход за отчитане на посочените стопански операции, като разходи за командировки и приходи от дейността на УНБ, оказва влияние върху достоверността на отчетните данни за приходите и разходите, представени в баланса и ОКИБ", пишат те.

От СП допълват, че не е спазена разпоредба от Закона за счетоводството за осъществяване на текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, чрез което финансовите отчети да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.

От сметка „Поети ангажименти за разходи – наличности“ е отписан ангажимент на стойност 122 473 лева без документално основание, а това също е нарушение на закона.

Не е спазена заповед от 28.11.2016 г. на ректора на СУ за извършване на инвентаризация, като не са инвентаризирани вземанията от подотчетни лица. В нарушение на Инструкцията за документооборота във финансово счетоводната дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ от ръководството на СУ не са предприети действия за събиране на вземанията, дължими над една година, от служители на университета, в т.ч.:

- над 5 години - 22 458 лв.;

- над 3 години - 41 730 лв.;

- под 3 години - 28 103 лв.

Вземанията не са осчетоводени като просрочени по задбалансова сметка, с което е нарушен Законът за счетоводството, съгласно чиято разпоредба с инвентаризацията се цели достоверно представяне на активите и пасивите във финансовите отчети.

Отклоненията са съществени по характер, според СП.

"Продължава практиката да не се спазва счетоводния принцип за текущо начисляване. През 2016 г. са начислени разходи по фактури от доставчици на стоки и услуги с дати от 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г., на обща стойност 339 262 лв.", пишат още проверяващите.

Приходите от наеми на студентските общежития през 2016 г. (2 301 329 лв.) продължават да се отчитат неправилно като „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ и да се осчетоводяват по сметка „Приходи от продажба на услуги“, вместо като „Приходи от наеми на имущество“ и по сметка „Приходи от наеми на имущество“.

Отклонението е установено и при предходни финансови одити на ГФО.

През 2016 г. продължава практиката за осчетоводяване на еднотипни разходи по различни счетоводни сметки, констатират одиторите. Става въпрос за държавни такси, съдебни такси, винетки, които са осчетоводени по несъществуващ подпараграф "Платени данъци, мита и такси" в счетоводния софтуер на СУ, вместо по подпараграф "Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции". Същото е положението при санкциите от актове на АДФИ, с разходи за наем на спортни терени и бази.

СУ са скрили част от задължителната за ГФО информация.

"Оповестяванията, включени във финансовия отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" към 31.12.2016 г. са непълни, като в обяснителната записка към ГФО не са оповестени:

- ползваният безлихвен заем в размер на 1 852 714 лв. от сметката за чужди средства;

- естеството, размерът и приблизителната счетоводна оценка на незавършеното строителство, което към 31.12.2016 г. е в размер на 5 045 049 лв", се казва в одитния доклад.

СУ не са публикували на сайта си и отчета за 2015 г., одитния доклад на Палатата и становището ѝ, а това също е нарушение.

Всички описани дотук нарушения могат да повлияят на достоверността на годишния финансов отчет на СУ. Извън тях Палатата констатира редица нарушения, които не биха могли да изкривят действителността.

Отказът от заверка на годишния финансов отчет на СУ е гласуван единодушно от: Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров, заместник-председатели на Сметната палата и Емил Евлогиев, член на Сметната палата. Проф. Георги Иванов е отсъствал от заседанието поради служебен ангажимент.

Незадоволителното състояние на финансовата дисциплина в Софийския университет се потвърждава и от проверката за изпълнението на препоръките по одитния доклад за съответствие при финансовото управление на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2015 г.

В него Сметната палата е дала 37 препоръки за подобряване на финансовото управление на публичните средства на ректора на Софийския университет. При извършения последващ контрол за изпълнението им е установено, че 22 от тях са изпълнени, а 15 са оценени като неизпълнени, изпълнени частично или в процес на изпълнение, което представлява 41 на сто от дадените препоръки и формира оценка за формален подход при изпълнението им. 

От Сметната палата уточняват, че не са предприети действия за освобождаване на имоти – държавна собственост, от наематели, чиито договори за наем са изтекли и същите продължават да ползват имотите, без да плащат наем и разходи за консумативи. Не са предприети действия за събиране на дължимите суми от тях. 

Цитирани са още неизпълнени препоръки от СУ, като от Сметната палата са дали 6-месечен срок, след което отново ще извършат проверка.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

3504

3

Затваряй бардака!!

13355

2

aviatora

17.07 2017 в 15:28

Aaaaa, добър ден!!! Колко милиона се изкрадоха за сметка на жалките и бедни студенти с мизерни издръжки

17059

1

рамбо

17.07 2017 в 13:47

Цялото ни образование е само далавери. СУ не е изключение, но даже и след тези констатации нищо няма да се случи. Никой няма интерес да се разрови в мръсотията