Само 66% от препоръките на Сметната палата са изпълнени през 2018 г.

Рекордьор е концесионерът на находище 'Челопеч' - 'Дънди Прешъс Металс Челопеч'

OFFNews Последна промяна на 21 март 2019 в 15:36 3883 0

Снимка Александра Маркарян/OFFNews

Институции и концесионери игнорират откритите от Сметната палата нарушения, не ги коригират и предизвикват нови и нови проверки. Рекордьор в това отношение е концесионерът на находище "Челопеч" със златно-медно-пиритни руди "Дънди Прешъс Металс Челопеч". Дружеството със собственик, регистриран в Холандия, и представители Илия Борисов Гърков и Ричард Алън Хаус (Канада) е създал дори прецедент в работата на Палатата.

Когато някой не изпълни препоръките в неин доклад или изпълнението е частично, тя отговаря с повторна и следващи проверки. В случая с "Дънди" те са не една или две. Извърши се трета поред проверка за изпълнение на препоръките към доклада след одита на договора за предоставяне на концесията за подземни богатства за периода януари 2011 - декември 2013 г., съобщават от СП в прессъобщение днес. А при приемането на резултатите от тази трета проверка е решено извършването на четвърта, причината за което е препоръка в процес на изпълнение, свързана с разработването на финансово икономически анализ на концесията и предприемане на действия за постигане на икономически баланс между ползите и рисковете за държавата и концесионера.

През 2018 г. впечатляващ процент от препоръките на Палатата не са или са частично изпълнени: 34%. Случаите с повторни проверки са 7.

От 579 препоръки м. г. 381 са изпълнени, 57 не са, 62 са частично изпълнени, а 72 са в процес на изпълнение. Проверките за изпълнението са общо 43, показва анализ за 2018 г. Той, все пак, показва положителна тенденция: изпълнените препоръки са с 6% повече в сравнение с 2017 г. Има намаление с 4%на неизпълнените препоръки за същия период.

Близо 1/2 от неизпълнените препоръки са след одити на съответствие при финансовото управление. Най-много от тях са свързани с приемането на нови или с промени/актуализация на вътрешни актове, в т.ч. актове, приемани от общинските съвети. Не са изпълнени препоръки за подобряване на управлението на бюджета, най-вече на приходите, за управление на имоти, за отдаване под наем, за управление на изпълнението на договори, за оценката на риска и за обществените поръчки.

При одитите на изпълнението най-много са неизпълнените препоръки, свързани с актуализиране на вътрешни актове или регламентиране на ред за извършване на определени дейности чрез приемане на нови вътрешни актове. Не се изпълняват и препоръки, които изискват съвместни усилия на повече от една институция, както и свързани с приемане на количествени и други индикатори за измерване на изпълнението. Проблемни за изпълнение са и препоръките, при които трябва да се закриват структури или прецизират функции и свързаните със създаването на механизъм за събиране и периодичен анализ на информация. В единични случаи не се изпълняват препоръки за привеждане на дейности в съответствие с делегирани правомощия, обвързване на финансирането с качеството на услугата или когато се налага държавна подкрепа или гаранция за осигуряване на средства.

При специфичните одити не са изпълнени препоръки, свързани с промени, допълнения или разработване на вътрешни актове и необходимост от съвместни действия на повече от една институция.

За неизпълнените или частично изпълнените препоръки СП уведомява Народното събрание, Министерския съвет или общинския съвет за предприемане на действия за изпълнението им. Във връзка с това, докладите от общо 20 проверки са изпратени на НС (един доклад), на Министерския съвет (10 доклада), на министъра на образованието и науката (един доклад) и по един в общините София, Бяла, Димово, Завет, Златарица, Медковец, Попово и Търговище.

През 2018 г., както и в предходните две години, липсва активност от страна на сезираните органи за предприемане на допълнителни действия за изпълнение на препоръките от тяхна страна. Сезираните органи не са уведомявали Сметната палата за предприетите от тях действия за изпълнението на препоръките, като само в един случай е получена информация за допълнително предприети действия.

През 2018 г. са взети 7 решения за повторни проверки за изпълнение на препоръките, извършени са 2 от тях - за одита на изпълнение „Професионално образование за заетост“ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г., и за одита „Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания“ за периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г. в Министерството на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“ и Българската академия на науките. През януари 2019 са осъществени още 2 повторни проверки - за препоръките при одита „Принос на Хоризонт 2020 за постигане на целите на НПР България 2020 и националните стратегически документи“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г., и при одита на „Летище София“ ЕАД.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови