Повече от половината вода от ВиК се губи, сочи изследане на НСИ

OFFNews Последна промяна на 20 декември 2018 в 15:19 2022 1

Около 8.4% от използваната вода в страната се осигурява от общественото снабдяване (ВиК). Общите загуби от подадената вода през 2017 г. са 56.8% или 521.4 млн. куб. м, което е без промяна спрямо 2016 година. Загубите при транспорта на водата през предходната година се оценяват на 441.7 млн. куб. метра.

Това сочат резултатите от годишните изследвания на Националният статистически институт в областта на статистиката на околната среда за 2017 година.

Подадената вода от ВиК през 2017 г. е 919 млн. куб. м, което е с 0.9% повече спрямо 2016 година. Доставената вода на крайните потребители през 2017 г. съставлява 39.1% от подадената вода, а подадената нефактурирана вода за технологични, противопожарни и други цели - 4.1%.

С обществено водоснабдяване е свързано 99.4% от населението в страната. Потреблението на вода от домакинствата през 2017 г. се оценява на 99 л на ден средно на човек, като през 2016 г. е било 100 л на ден. Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район - 118 л на човек на ден, а най-ниско - в Североизточния район - 86 л. През 2017 г. 3.0% от населението е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, предимно сезонен.

Общата дължина на водопроводната мрежа, експлоатирана от ВиК, през 2017 г. е 75 034 км, от която новоизградената е 196 км, а реконструирана или подменена - 449 километра.

Използвана вода

През 2017 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 733 млн. куб. м и остава на равнището на 2016 година.

Водите за охлаждане в енергетиката съставляват основен дял във водоползването в страната - 78.3% от използваната вода, но и при тях не се отчита съществено изменение спрямо 2016 г. Търсенето на вода за напояване на земеделски култури през 2017 г. спада до 287 млн. куб. м, или с 6.8% спрямо 2016 година. В сектор Селско, горско и рибно стопанство водата за напояване през 2017 г. се оценява на 255 млн. куб. метра. Потреблението на вода в сектора на услугите нараства с 15.3%, докато консумацията на вода от домакинствата остава на равнището от 2016 година.

През 2017 г. за производството на хидроенергия са преработени общо 17.9 млрд. куб. м сурови води, което с 16.8% по-малко спрямо 2016 година.

Водовземане

През 2017 г. не се регистрират значими изменения в равнището на водоползване на национално ниво спрямо предходната година. Иззетите пресни води за икономиката се оценяват на 5 658 млн. куб. м, или с 0.6% по-малко спрямо 2016 година. Водовземането от повърхностни води намалява с 1.0%, като те формират около 90% от иззетите води. Нараства водочерпенето от подземни източници - с 3.7%, основно за целите на общественото водоснабдяване (ВиК).

Структурата на водовземането в страната е относително устойчива. През 2017 г. общественото водоснабдяване (ВиК) черпи 15.6% от пресните води, сектор Селско, горско и рибно стопанство - 14.8%, Индустрия - 69.3%, а сектор Услуги - 0.4%.

Най-значителен спад се наблюдава при водовземането от сектор Селско, горско и рибно стопанство - до 834.5 млн. куб. м през 2017 г., или с 8.1% по-малко спрямо 2016 година.

Част от иззетите води се използват от потребителите, а останалата част са загуби на вода - течове, изпарения, неточности при измерването и други физически загуби.

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води

През 2017 г. от икономиката и домакинствата са образувани около 428 млн. куб. м отпадъчни води и 3 725 млн. куб. м отработени води от охлаждащи процеси - общо те съставляват 87.8% от използваните води.

Общият обем на отведените отпадъчни води във водни обекти от икономическите дейности, домакинствата и обществената канализация през 2017 г. се оценява на 768 млн. куб. м, от които 75.8% са третирани в селищни и производствени пречиствателни станции. През 2016 г. те са били 75.1%.

Нараства относителният дял на индустриалните води, пречистени на място преди отвеждането им във водни обекти - от 70.2% през 2016 г. на 70.4%. През 2017 г. в страната са регистрирани 169 действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, от които 110 с капацитет над 2 000 еквивалент жители.

Относителният дял на населението с услуги по отвеждане на отпадъчните води в обществената канализация през 2017 г. се оценява на 76%. Със селищни пречиствателни станции е свързано 63.4% от населението на страната. Най-висок дял на свързаното население е отчетен в Югозападния район (77.3%) и Североизточния район (71.8%), а най нисък - в Северозападния район (43.9%).

Общата дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК, през 2017 г. е с дължина 11 746 км, като новоизградената е 149 км, а реконструирана или подменена - 8 километра.

Битови отпадъци

През 2017 г. количеството на образуваните битови отпадъци се оценява на 3 080 хил. т, или с 6.9% повече спрямо 2016 година. Регистрира се намаление на относителния дял на битовите отпадъци, предадени за депониране - от 48.0% през  2016 г. на 37.1% през 2017 година. Същевременно се увеличава делът на предадените за предварително третиране битови отпадъци - от 49.2% на 58.1%.

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на регистрираните депа в експлоатация през 2017 г. е 104, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци.

Във все повече населени места се въвеждат системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като през 2017 г. общият им брой достига 4 642. На национално ниво относителният дял на обхванатото население през 2017 г. се запазва на равнището на предходната година - 99.7% от общото население.

Образуваните битови отпадъци средно на човек от населението показва натиска върху околната среда. През 2017 г. количеството на образуваните отпадъци в страната се оценява на 435 кг средно на човек, или с 29 кг повече спрямо 2016 година.

Регионалните данни сочат, че през 2017 г. водещо място по събрани битови отпадъци средно на човек е Югозападният район - 508 кг на човек за година. На последно място е Северозападният район - 312 килограма на човек.

Сравнението по области през 2017 г. показва, че най-голямо количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Габрово, София, Варна и Пловдив - над 500 кг на човек, а най-малко - в област Кърджали - 241 кг на човек.

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМАЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. През 2017 г. делът на наличните в края на годината ДМАЕП по отчетна стойност възлиза на 5% от общите ДМА в страната.

В края на отчетния период общата стойност на наличните ДМА за околната среда е 9 468 млн. лв. и в сравнение с предходната година нараства с 4.7%. През 2017 г. с най-голям относителен дял са ДМА за пречистване и отвеждане на отпадъчните води - 34.1%, следвани от съоръженията за опазване на въздуха - 31.4%, и за третиране на отпадъците - 26.6%.

Регионалните данни сочат, че в края на 2017 г. най-много налични ДМАЕП има в Югоизточния район на страната, където отчетната им стойност е 3 208 млн. лв., а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район - 770 млн. лева.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

13355

1

aviatora

21.12 2018 в 02:46

Герберската мафия, за да прикрие огромните кражби извършени от тях, компенсира поскъпването на живота, който се отразява на обикновения българин и средната класа, която не съществува.