Quantcast

БНБ отне лиценза на КТБ

Александра Маркарян Последна промяна на 06 ноември 2014 в 13:49 11558 8

Корпоративна търговска банка дни преди затварянето й

Снимка Сергей Антонов

Корпоративна търговска банка дни преди затварянето й

БНБ отне лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) с решение на Управителния съвет от 6 ноември 2014 г., съобщи пресцентърът на Централната банка.

Ето пълния текст на решението на УС на БНБ:

1. УС на БНБ отнема лиценз за извършване на банкова дейност, издаден с Решение на УС на БНБ № 24/21.01.1994 г., актуализиран в съответствие със Закона за банките със Заповед № 100-00499/18.11.1999 г.  на управителя на БНБ, изменен със Заповед № РД 22-0440/07.09.2000 г. на управителя на БНБ, допълнен със Заповед № РД 22-0584/01.12.2000 г. на управителя на БНБ, актуализиран в съответствие със Закона за кредитните институции със Заповед № РД 22-0859/07.05.2007 г. на управителя на БНБ, актуализиран в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции  (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г.) със Заповед № РД 22-2265/16.11.2009 г. на управителя на БНБ.

2. На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност да бъде подадено искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на „Корпоративна търговска банка“ АД.

3. На основание чл. 9, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност Фондът за гарантиране на влоговете в банките да бъде уведомен за подаденото искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на „Корпоративна търговска банка“ АД, с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик.

4. На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за кредитните институции, до назначаването на синдик, квесторите на „Корпоративна търговска банка“ АД Станислав Георгиев Лютов, и Елена Здравкова Костадинчев, да продължат да упражняват правомощията си.

Мотивите на УС на БНБ са:

С Решение № 73 от 20.06.2014 г. на Управителния съвет на БНБ, изм. и доп. с Решение № 74 от 22.06.2014 г., във връзка със спиране на плащанията към клиенти, настъпило в резултат на масирано теглене на средства, и писмо изх. № 4098/20.06.2014 г. и писмо изх. № 4099/20.06.2014 г. от изпълнителните директори на КТБ, на основание чл. 115, ал.1 и ал. 2, т. 2 и 3, чл. 116, ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3, 6 и 7, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и чл. 16, т. 16 от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ), КТБ е поставена под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност за срок от три месеца, като са назначени квестори, спряно е изпълнението на всички задължения на банката, ограничена е дейността на банката, като й е забранено да извършва всички дейности съгласно банковия й лиценз, отстранени са от длъжност членовете на Управителния и на Надзорния съвет и са лишени от право на глас акционерите, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас.

На 25.06.2014 г. беше възложена проверка на активите на КТБ, извършена съвместно от „Делойт одит“ ООД, „Ърнст енд Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД. Проверката на активите беше частична, като се отнасяше главно до кредитния и инвестиционния портфейл, и e извършена в срок от десет дни. Целта на проверката беше да даде оценка за състоянието и качеството на 95.4% от кредитния и на 99.1% от инвестиционния портфейл на КТБ, както и ограничен анализ на пасивите на банката.

На 11 юли 2014 г. БНБ оповести публично резултатите от извършения от одиторите преглед. При извършената проверка по отношение на КТБ се установи, че за определена категория кредитополучатели (по кредити с общ размер 3.5 млрд. лв. от общ кредитен портфейл в размер на 5.4 млрд. лева) липсва съществена информация за финансовото им състояние и/или целевото усвояване на кредита. Бяха установени съществени индикации за кредитен риск относно възстановимостта на кредитни експозиции в тази категория, което би могло да доведе до съществени обезценки, но поради недостатъчната информация одиторите не бяха в състояние да коментират размера на необходимите допълнителни обезценки.

С Решение № 94 от 31 юли 2014 г. на Управителния съвет на БНБ беше приет Доклад за текущото състояние на КТБ, внесен от квесторите на банката на основание чл. 121 от ЗКИ. Със същото решение на квесторите на КТБ е възложено да сключат допълнителни договори с одиторските фирми  „Делойт одит“ ООД, „Ърнст енд Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за цялостна оценка на активите на КТБ, която да бъде извършена в срок до 20.10.2014 г., като са дадени и допълнителни задължителни предписания за подготовка на кредитните досиета за целите на одиторската проверка, сключване на договор за правна помощ по прегледа на обезпеченията като част от процеса на подготовка на кредитните досиета и др.

С Решение № 114 от 16 септември 2014 г. Управителният съвет на БНБ, като е взел предвид, че към датата на вземането на решението продължават да са налице условията и предпоставките, довели до поставяне на КТБ под специален надзор, като банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за възстановяване на банковата си дейност и за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори (задълженията са в размер общо на 6 227 521 хил. лв. към м. септември 2014 г.), на основание чл. 115, ал. 1, ал. 2, т. 2  и ал. 3 и чл. 116, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от ЗКИ и чл. 16, т. 16 от ЗБНБ, е удължил до 20.11.2014 г. включително срока, за който КТБ е поставена под специален надзор, като до 20.11.2014 г. включително да се прилагат и мерките, съгласно т. 2-7 от Решение № 73 от 20.06.2014 г. на УС на БНБ, изм. и доп. с Решение № 74 от 22.06.2014 г., както и по Решение № 82 от 30.06.2014 г. на УС на БНБ. На основание чл. 107, ал. 3 от ЗКИ на квесторите на КТБ е указано най-късно до 20.10.2014 г. да внесат в БНБ цялостна оценка на активите на КТБ, извършена от трите одиторски компании.

На 20.10.2014 г. с писмо № БНБ-122230/20.10.2014 г. квесторите на КТБ внесоха в БНБ докладите на „Ърнст енд Янг Одит“ ООД, „Делойт България“ ООД и „Афа“ ООД. В периода 05.08 – 20.10.2014 г. посочените одиторски фирми са извършили анализ и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции от КТБ. Извършеният анализ и оценка се основава на принципите за признаване и оценяване съгласно приложимите международни стандарти за финансова отчетност. Оценката е извършена на база на отчетените по регистрите на банката към 30.06.2014 г. активи и банкови гаранции с отразяване на всички съществени събития до 30.09.2014 г., оказващи влияние върху анализа.

Заключението на одиторските фирми е за необходимост от обезценки на активи на КТБ в общ размер на 4222 млн. лева, разделена по групи активи, както следва:

Балансова позиция по извадка

Стойност според регистрите на банката към 30.06.2014 г.

Стойност според регистрите на банката към 30.09.2014 г. Необходима обезценка на база на извършения анализ и оценка
млн. лева млн. лева млн. лева
Предоставени кредити на нефинансови институции и други клиенти (кредитен портфейл) 5 301 5 335 -4 057
Инвестиции на разположение за продажба (инвестиционен портфейл) 380 376 -144
Ценни книжа (инвестиции) държани за търгуване (портфейл за търгуване) 11 9 -0
Други активи 353 141 -3
Имоти, собственост на банката 60 59 -18
Инвестиция в ТБ Виктория 5 5 0
Обща сума 6 109 5 925 -4 222

Успоредно с назначаването на преглед на активите на КТБ от трите одиторски фирми „Делойт Одит” ООД, „Ърнст енд Янг Одит” ООД и АФА” ООД, в периода 04.07.2014 г.- 14.10.2014 г., в КТБ е извършена проверка на място от екип от инспектори от Управление „Банков надзор“ на БНБ. Инспекцията е протекла в 3 етапа, чиито обхват и цели бяха, както следва:

1 етап – установяване пълнотата на кредитните досиета, които са били обект на преглед при последната надзорна инспекция (на база данни към 31.03.2013 г.) и сравнение със съдържанието на същите към дата 30.05.2014 г.;

2 етап – оценка на администрирането на кредитните досиета за кредити, отпуснати след 31.03.2013 г., както и кредитни сделки, непопадащи в извадката на прегледаните такива от последната надзорна инспекция, проведена по данни към 31.03.2013 г., но включени в извадката на трите одиторски фирми, извършващи прегледа на активите;

3 етап – проследяване на паричните потоци, свързани с усвояването на средствата по тях и обслужването им; вероятната свързаност на кредитополучателите от кредитния портфейл на банката; произхода на средствата за увеличението на акционерния капитал и емисията на други капиталови инструменти, включени в капитала на институцията.

Направените констатации и заключения в Доклад от надзорна инспекция в КТБ, изх. № БНБ-125089/27.10.2014 г. позволяват да се направи обосновано заключение, че контролните и ръководните органи на банката са прилагали порочни банкови и бизнес практики, като са представяли неверни и подвеждащи финансови и надзорни отчети. Това съвпада с изводите, направени от констатациите в докладите на трите одиторски компании.

С Решение № 133 от 21 октомври 2014 г. на Управителния съвет на БНБ са приети докладите за анализ и оценка на активите на „Корпоративна търговска банка“ АД, извършени от „Делойт България” ООД, „Ърнст енд Янг Одит” ООД и „АФА“ ООД.

На основание чл. 107, ал. 3 от ЗКИ, на квесторите на КТБ е указано в срок до 31.10.2014 г. да предприемат необходимите действия, съгласно Международните стандарти за финансова отчетност, за осчетоводяване в баланса на банката на резултатите от оценката и анализа на активите на КТБ към 30.09.2014 г. и да представят в БНБ финансови и надзорни отчети на КТБ съгласно „Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи“, както следва: а) Капиталови изисквания (COREP) – Индивидуален;  б) Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) – Индивидуален.

На 27.10.2014 г. в Народното събрание на Република България е внесен доклад „Събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка” АД и Търговска банка „Виктория” ЕАД” от името на УС на БНБ. Докладът съдържа детайлна информация за събитията и всички предприети действия и взети решения от БНБ от 20 юни 2014 г. (датата на поставяне под специален надзор на КТБ) до датата на доклада.

С писмо вх. № БНБ-126265/30.10.2014 г. българското правителство, Министерството на финансите и Българската народна банка бяха уведомени за конкретните планове на новосъздаден консорциум, съставен от ЕPIC, Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман и Gemcorp, (Консорциумът) за реорганизиране на КТБ. Още сутринта на 31.10.2014 г., с писмо изх. № БНБ-12630/31.10.2014 г. до министъра на финансите, с копие до председателя на 43-тото Народно събрание и до председателя на временната Комисия по бюджет и финанси при 43-тото Народно събрание, Българската народна банка представи съдържанието на писмото с  вх. № БНБ-126265/30.10.2014 г. Във връзка със съдържащото се в писмото искане за държавна помощ в размер на до 2.3 млрд. лева, от министъра на финансите в качеството му на компетентен национален орган по Закона за държавните помощи, беше поискано становище относно възможността да бъде предоставена и одобрена държавна помощ по описания от Консорциума начин и съответните размери, както и изложената схема да бъде незабавно обсъдена в работен порядък с Европейската комисия, включително относно нейното съответствие с правната рамка в ЕС за предоставяне на държавни помощи и за преструктуриране на кредитни институции, доколкото крайното одобрение на схемите за предоставяне на държавна помощ се дава от Европейската комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“. Към днешна дата, в БНБ не е получен отговор от министъра на финансите.

Съгласно Съобщение на Европейската комисия относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (2013/C 216/01), основно изискване е държавна помощ в ЕС да се предоставя единствено на платежоспособни и икономически жизнеспособни банки и по-конкретно, в случаите на схеми за предоставяне на ликвидна подкрепа, същите следва да бъдат използвани единствено за банки без недостиг на капитал, което обстоятелство трябва да бъде удостоверено от компетентния надзорен орган по достатъчно категоричен и неоспорим начин.

На проведеното заседание на Народното събрание на 31.10.2014 г. беше разгледан внесеният от БНБ доклад „Събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка” АД и Търговска банка „Виктория” ЕАД”. Народното събрание не одобри предложението на Временната комисия по бюджет и финанси за приемане на законодателни изменения, които да задължат БНБ да предприеме действия за оздравяване на банки, когато собственият им капитал е отрицателна величина.

На 4.11.2014 г., в изпълнение на Решение № 133 на Управителния съвет на БНБ, квесторите на КТБ са внесли в БНБ с писмо вх. № БНБ-127892/04.11.2014 г. финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г. както следва: Капиталови изисквания (COREP) – Индивидуален, Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) – Индивидуален.

От представените на 4.11.2014 г. финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г. Управителният съвет на Българската народна банка установява отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ, определен според Регламент (ЕС) № 575/2013, в размер на минус 3 745 313 хил. лв., както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Отчетените от банката съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (-188.03 %), съотношение на капитала от първи ред (-188.03 %) и съотношение на капиталовата адекватност  (-180.18 %)  са в нарушение на капиталовите изисквания съгласно чл. 92 Регламент (ЕС) № 575/2013.

В допълнение,  с писмо вх. № БНБ-127951/05.11.2014 г. квесторите на КТБ са уведомили БНБ, че след датата на поставянето  на банката под специален надзор до 31.10.2014 г. включително, в КТБ са постъпили уведомления за цесии на вземания, сключени между клиенти на банката, и волеизявления за  прихващане на задължения към банката с вземания към нея, придобити по договори за цесия. Квесторите уведомяват, че към 31.10.2014 г. прехвърлените вземания по договори за цесия са на обща стойност 1 183 714 хил. лева, а волеизявленията за прихващане са на стойност 779 055 хил. лева.  Дори всички уведомления за цесии и прихващания да бъдат отразени в счетоводните регистри на банката, финансовият резултат на КТБ към 30.09.2014 г. би се подобрил само със 161 468 хил. лева в резултат на обезценки, които биха били освободени (респективно сторнирани) по погасени изцяло или частично задължения към банката, в резултат на направените волеизявления за прихващане на посочената по-горе стойност. В резултат, собственият капитал на КТБ, определен според Регламент (ЕС) № 575/2013,  би останал отрицателна величина.

Съгласно чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции, Българската народна банка задължително отнема издадения лиценз на банката поради неплатежоспособност, когато установи, че собственият й капитал е отрицателна величина.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

06.11 2014 в 20:21

Пичове бъдете реалисти - които е трябвало са си били предупредени и са си внесли парите от КТБ във FiBank останалите имена със сигурност пак са достатъчни за обществено недоволство, но аз ви гарантирам, че никога няма да научите освен от жълти сайтове кои колко милиона са имали в КТБ. А относно 4-те милиарда дупка само наивник може да си мисли, че ще има честно разследване и няма да ни замажат очите. ГЕРБ я надуха, а ДПС и БСП я източиха без БНБ да я следи. Ето къде да гледате.

06.11 2014 в 18:06

За незаверения доклад на квесторите

Ако докладът, който е вкаран в БНБ от квесторите не е заверен, това означава, че всички одитори се дистанцират от отговорност за това което ще се случи от тук нататък. Така нареченият "одитен" доклад на трите фирми е "препоръка на ухо", която се разигра медийно за шокиране на обществеността, но без никаква правна стойност/.

Цялата тежест на последствията от решението за отнемане на лиценза и обявяването на фалита на КТБ от БНБ ще се стовари върху българската държава. За разборките в рамките на политико-олигархични групировки ще трябва да плати обществото. Това не е морална битка за изчистване на плевел от нивата на българската банкова система - защото погрешната матрица зад КТБ не се ограничава само до тази банка.

Понякога дори си мисля, че станахме свидетели на един изключителен театър. Съдете сами - "виновният" банкер, защитен от стената на дружествата със специална инвестиционна цел - остава собственик на активи за над 2 милиарда евро. Забележете, той не говори в рещаващия момент на сценката, "за да не влияе на политическата обстановка".

Кредитираните от него други "обществено интересни" лица вече са в режим "обезценка на активи", т.е. на кредити и ще платят много по-малко, ако въобще платят нещо.

Основните заподозрени като Пеевски и приятели дори отричат да имат кредити.

Длъжниците си отдъхнаха - сред тях доста медийни компании, които в последните месеци остро критикуваха Цветан Василев и по този начин допринесаха за драматургичната острота и съспенса.

Облигационерите и акционерите също не губят - защото ще си вземат своето, тъй като намесата на държавата беше толкова тромава и остави толкова следи на местопрестъплението, че осъждането и е само въпрос на време - с огромно поле за разширено тълкуване на "щети и пропуснати ползи". При всички случаи става реч за други милиарди евро. Само държавата и данъкоплатците са сигурните губещи и са обречени да плащат много и за дълго.

Публикувано 6 hours ago от Ilian Vassilev

http://idvassilev.blogspot.com/

06.11 2014 в 14:45

И ето отново хиляди безработни за честита нова година!
А техните обезщетения и борса, кой ще ги плаща (реторичен въпрос).
А печелившите предприятия, кой ли ще ги приватизира, най-вероятно Пеевски, Прокопиев и тяхното обкръжение, на които не им дреме на ...
Дебелянов го е написал в стихотворението си "Криза"

Само ние хич нехаем
със оръфаний балтон,
само ний не щем да знаем,
че в червения салон

разни планове се сплитат
зарад нов за нас ярем…
Хатовете там се ритат,
ний „магаретата“ мрем!.
Край

06.11 2014 в 14:31

до off
Това ме подсети как изведнъж ДПС оттеглиха доверието си от БСП и скоропостижно свалиха правителството. Наистина много хитро ни изиграха.

06.11 2014 в 14:17

#1 хайде да не обвиняваме Бойко за нещо което БСП и ДПС съвместно с Орешарски, Искров и Цацаров направиха. КТБ я взриви предходното управление и съвсем стратегически подаде оставка точно като изригна бомбата.

Въобще така добре ни го забодоха от ДПС че няма накъде.

06.11 2014 в 14:16

Абе, къде е Кюнеца ?
Нали щеше да е новия КТБ-Salvator.

Муха-лайнярка със
самочувствие на аероплан.
Те това са Костоваците
и Кюнеца и Рамадан.

06.11 2014 в 13:59

Сега другата мутренска FiBank ще бъде напълнена с пари.

06.11 2014 в 13:58

Смешното е, че хем ще плащаме повече за фалирането, хем няма да разследват кой я източи. Благодарете на Боко той последен и удари чукчето.