Софпроект: Населението на столицата ще се увеличи само с 2700 души през следващите години

OFFNews Последна промяна на 08 април 2020 в 10:54 2906 0

Снимка Александра Маркарян/OFFNews

20% от населението в страната (или 908 хил. души) на възраст между 16 и 65 години има намерение да промени населеното място, в което живее. 13% от потенциалните мигранти планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще дойдат от областните градове и 4% от селата. Практиката на демографските прогнози досега показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения, което означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови около 14 200 души. 

Това показва национално представително проучване по инициатива на ОП “Софпроект”, което обаче е направено преди пандемията от COVID-19 и не отчита евентуалните промени в плановете на хората след края на извънредната ситуация. 

11% от анкетираните столичани (или 93 хил. души) на възраст между 16-65 години заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място (най-често чужбина). Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни изследвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я напуснат. 

При съпоставянето на данните за потенциалната миграция в двете направления от и към София може да се направи прогнозна оценка, че в близките години в резултат на механичния прираст на населението в общината то ще нарасне с 2700 души на възраст 16-65 години (при 12% реализация на миграцията). 

Как се е развивала миграцията към София досега? 

Над 64% от анкетираните столичани са заявили, че живеят от рождението си в населените места на Столичната община. Останалите 36% са се преселили тук в различни периоди от живота си. Основните причини за това са свързани със сключване на брак, развод, съвместно съжителство, търсене на по-добри възможности за работа и образование. 

Най-много са мигрантите (31%), дошли от малки градове извън границите на Столична община. Близък по стойност е и делът (28%) на пристигналите от областните градове в страната. Преселилите се от села, извън територията на общината, са 15 процента. Относително голям е делът на преселванията между населените места в самата Столична община. 

2,5% от хората, които са се преселили в София, са дошли от селищата около столицата. Много по-голям по обхват (22%) обаче е потокът от града към периферията на общината.

Най-голям е делът на мигрантите в Столична община (30%), които са се преселили в нея през последните 10 години. Около 28% от преселниците живеят тук в период от 11 до 20 години. В следващия времеви интервал от 21 до 30 години делът на мигрантите е 22 процента. Най-малък процент - 20% от неродените в Столична община, живеят тук над 30 години.

Какъв е профилът на потенциалните заселници в София? 

София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни (около 70% от анкетираните). 20% попадат във възрастовата граница от 30 до 49 години. Останалите (5%) са на възраст над 50 години. 

Най-много от потенциалните преселници в София (49%) са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът на хората с висше образование е 23 процента. С по-ниско образование са 27 процента. По своя социален статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат. Близо 11% са безработни. 

За 74% от потенциалните мигранти основната цел на преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. Осигуряването на работа е мотив за 51% от тях. Започването на работа по придобитата квалификация и получаването на желаното образование са цели за 28 процента. За 20% това е осигуряването на по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри битови условия на живот. 

Какъв е профилът на планиращите да напуснат столицата?  

Потенциалната миграция на населението, живеещо в момента в Столичната община, е насочена основно към преселване в друга държава. По това направление се очаква да се преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на общината преселванията са около 3 процента.

Най-много от потенциалните емигранти (46%) от Столична община са млади хора на възраст от 16 до 29 години. В следващия възрастов интервал от 30 до 49 години попадат 40% от столичаните, планиращи да заживеят на друго място. Най-малко - 13% са на възраст от 50 до 65 години.

Около 41% от потенциалните емигранти от Столична общината имат висше образование. Приблизително същият е обхватът на мигрантите със средно образование – 40 процента. Основно образование имат 19% от тях.

Най-често посочваната причина за напускане на населените места в Столична община е осигуряването на по-високи доходи. Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните емигранти. Втората посочвана причина е намирането на работа - тя е стимул за 33 процента. 

Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти. Желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са стимули за около ¼ от потенциалните желаещи да напуснат Столична община. 

В изчисления очакван брой на потенциалните заселници в София не са включени имигрантите (български и чужди граждани), които идват от чужбина и се установяват да живеят в общината. Техният брой по статистически данни, през последните 5 години, е средногодишно около 5000 души. В проучването не е е включено и населението на възраст до 16 и над 65 години.

--------------------------------

Изследването е възложено на “Региостат” ЕООД с водещи експерти демографа доц. д-р Йордан Калчев и статистикът доц. д-р Александър Цветков. Теренната работа е проведена от агенцията за маркетингови и социални изследвания “Маркет линкс”. Целта на изследването е да направи оценка на размерите на очакваните миграционни потоци от страната към Столична община. Методът за събиране на данни е стандартизирана анкета, в която са участвали 2800 души на възраст между 16– 65 години от цялата страна. Резултатите показват факторите, формиращи миграционното поведение на населението и дават типология на основните групи хора, които биха се заселили трайно на територията на София.