ВСС прие доклада на Гешев: Дейността на прокуратурата през 2020 г. следва да се отчете като успешна

OFFNews 27 май 2021 в 14:29 1321 0

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие Доклада за прилагането на закона за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 г., който бе представен от главния прокурор Иван Гешев, съобщиха от обвинението. 

Прокурорите в страната са работили по общо 286 589 преписки и 198 103 досъдебни производства. Разследването по 100 508 досъдебни производства е приключено, като в 99.64% от тях това е станало в законоустановените срокове. Над 65% от тези досъдебни производства са приключени и решени в срок до 8 месеца от образуването им. 

В съда са внесени 27 879 прокурорски акта, от които обвинителните актове са 54,2%, предложения за споразумения – 31,8% и постановления с предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а НК са 14%. На съд са предадени 30 861 лица. 

Запазена е положителната тенденция в последните три години на спад на върнатите от съда дела – 832, което е с 8% по-малко спрямо 2019 г. и с 18% по-малко спрямо 2018 г. Обективен критерий за ефективността на разследванията и повишеното качество на прокурорската работа е относителният дял на върнатите дела спрямо внесените в съда прокурорски актове, който също трайно намалява - 3% при 3.1% за 2019г. и 3.3% за 2018г. 

Другият показател за ефективността на прокурорската работа и в двете фази на наказателното производство е делът на оправданите лица, който отново е незначителен - 2% (2.5%; 2.7%).

Въпреки много добрите резултати, в ПРБ продължава да се извършва задълбочен анализ на причините за връщане на делата и за постановяване на оправдателни присъди.

Съответно, делът на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила съдебен акт продължава да е много висок - 98%.

Висок е делът на приведените в изпълнение от прокурор влезли в сила осъдителни съдебни актове спрямо получените от съда – над 98,5%. Приблизително 1/3 от общо наблюдаваните и новообразуваните дела от особен обществен интерес са наблюдавани от прокурорите в СГП и СРП. С 5.8% спрямо 2019 г. и с 23.5% спрямо 2018 г. са се увеличили наблюдаваните дела от особен обществен интерес в Специализираната прокуратура през настоящия отчетен период.

При намаляваща тенденция в броя на наблюдаваните дела от особен обществен интерес, относителният дял на решените от прокурор дела се запазва сравнително устойчив – 59.9%. Намалява броят на прекратените досъдебни производства по дела от особен обществен интерес.

Увеличен е делът на внесените в съда прокурорски актове спрямо решените дела от особен обществен интерес – 33.9%. Относителният дял на върнатите от съда дела спрямо внесените прокурорски актове - 3.5%, намалява – при 4.3% за 2019 г. и 3.9% за 2018 г. Запазено е постигнатото през миналата година намаляване не само по отношение на броя на оправданите лица, но и на относителния им дял спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт, за престъпления по дела от особен обществен интерес, който дял за 2020 г. е 2.6%.

Продължава да е много висока активността и ефективността на прокурорите в областта на международно правното сътрудничество – издадени са 981 европейски заповеди за разследване и са изпълнени 843 броя, което утвърждава този нов европейски инструмент като водещ. Изпратени са 331 молби за правна помощ, а от българска страна са изпълнени 1252. Издадени са 221 европейски заповеди за арест и са изпълнени 202.

В организационен аспект 2020 г., както и предходната година, протече под знака на процеса по оптимизиране на районните прокуратури. По предложение на главния прокурор Прокурорската колегия на ВСС взе решение на 8 юли 2020 г. оптимизирането да продължи чрез окрупняването на още 38 районни прокуратури, одобрено с решение на Пленума на ВСС, в сила от 1 януари 2021 г. Така към края на 2020 г. от общо 113 районни прокуратури в териториални отделения не са трансформирани само 9 районни прокуратури, всичките в района на Софийска окръжна прокуратура, но за тях процесът продължава през настоящата 2021 година.

Постигнатите положителни резултати се дължат на съвместния принос на прокурорите и разследващите органи и са извоювани на фона и въпреки трайно съществуващите затруднения – несъвършената законодателна уредба, проблемите с кадровото обезпечаване на разследващите полицаи в МВР, все още неизползвания пълен капацитет на следователите, недостигът на квалифицирани вещи лица и преводачи.

Работна група от прокурори и експерти е изготвила систематизирано експертно предложение за необходимите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, което на 13.10.2020 г. бе изпратено в 44-ото Народно събрание и на министъра на правосъдието. Предложените законодателни промени са съобразени и с констатациите и препоръките, съдържащи се в Независимия анализ на структурния и функционален модел на ПРБ, както и в докладите на ЕК до Европейския парламент и Съвета за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от последните няколко години.

По линия на противодействието срещу конвенционалната или така наречена „битова“ престъпност (кражби, грабежи и др.) бе осъществено оптимално взаимодействие между ПРБ и МВР при разследването на две и повече досъдебни производства срещу един и същ обвиняем, като през 2020 г. организацията на работата в прокуратурите по тази категория дела значително се подобри. В тази връзка системно на територията на различни населени места в страната се провеждаха специализирани полицейски операции. В резултат на активните действия на ПРБ и МВР бе отбелязан значителен спад (около една трета) на регистрираните престъпления. Сериозни успехи бяха постигнати и в противодействието на „телефонните измами“.

На административните ръководители на районните и окръжните прокуратури бе разпоредено създаване на организация за извършване на системни проверки от съответните областни дирекции на МВР и териториалните им структури за разкриване и разследване на престъпления с предмет наркотични вещества по чл. 354а – чл. 354в НК. Указано бе и осъществяване на засилена методическа и организационна помощ на наблюдаващите прокурори по досъдебни производства, образувани за престъпления, свързани с управление на отпадъци не по установения ред. 

Във връзка с въведените от 13.03.2020 г. извънредни мерки на територията на страната за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, бе създадена организация за вземането на специален надзор на всяко образувано досъдебно производство по чл. 355 НК, чл. 326 НК и други относими престъпни състави.

Организационно бе осигурено взаимодействието на ПРБ с Европейската прокуратура с обособяването на съответно структурно звено във Върховната касационна прокуратура. Понастоящем се реализира процес на методическо обезпечаване на взаимодействието, както и на организационно-техническо осигуряване на предстоящото стартиране на работата на Европейските делегирани прокурори у нас.
Дейността на Националното ни бюро в Евроджъст продължава да е изключително активна и успешна. Увеличен е отново и броят на съвместните екипи за разследване и качеството на работата им.

В заключение, и през изминалата 2020 г., дейността на прокуратурата следва да се отчете като успешна. Въпреки изключителните трудности от обективен характер с оглед пандемията, бяха създадени условия за нормалното и срочно изпълнение на служебните задължения на прокурорите, следователите и съдебните служители в защита на правата и законните интереси на българските граждани.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови