Мъжете между 30 г. и 39 г. с влязла присъда вършат най-много престъпления

OFFNews Последна промяна на 16 юли 2020 в 12:58 1477 0

НСИ излезе със статистика за престъпленията и наказаните през 2019 г. Сравнението с предходната година показва, че сред някои от тях има лек спад, но данните продължават да са тревожни.

Любопитно е разпределението на осъдените по пол и възраст. Броят на осъдените мъже е 21 496, или 91.9% от всички осъдени, като най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 г. Осъдените жени са 1893.

Най-много общоопасни престъпления са свързани с транспорта и съобщенията - 73.2% от общия брой. Осъдените са 8472 души. Следват престъпленията с наркотици, при които са наказани 2343 души.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане, са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили 4926 дела, което е с 0.5% по-малко в сравнение с предходната година. Осъдени са 5480 души.

Най-разпространени са кражбите на имущество - 66.6% от престъпленията против собствеността и 13.1% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. Извършени са 3281 кражби, а осъдените за тях са 3831. По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2019 г. за 484 грабежа са осъдени 571 души.

С осъждане са завършили 1417 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което е 5.7% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 1239 човека, или 5.3% от общия брой на осъдените лица.

За престъпления срещу личността са наказани 1511-ма. Най- много са за причиняване на телесна повреда - осъдени са 706 души. С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 71 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 82 лица.

С осъждане са приключили 245 наказателни дела за разврат, а осъдените са 205-ма. 40 души са осъдени за изнасилване.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. те са 18 787, или 80.3% от общия брой на осъдените. Най-голям е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (51.3% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година - 30.3%. 

През 2019 г. са приключили делата за 30 276 извършени престъпления. От тях 10 577 са завършили с ефективно осъждане, 14 385 - с условно осъждане, 669 - с оправдаване, 270 - с прекратяване, а 4375 - с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 24 962 извършени престъпления, което е с 0.8% по-малко в сравнение с предходната година. От всички престъпления, завършили с осъждане, 12 029 (48.2%) са извършени през 2019 г., 7685 (30.8%) - през 2018 г., а 5248 (21.0%) - през предходни години.

През миналата година обвиняеми са били 28 774 души, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 9939 лица, или 34.5% от общия брой на обвиняемите, условно осъдени са 13 450 лица (46.8%); освободени от наказателна отговорност са 4507 лица (15.7%); оправдани са 585 обвиняеми (2.0%), а дела са прекратени на 293 души (1.0%).

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.
В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

В броя на осъдените се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.
Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X