КС: По-дългите срокове за отчуждаване на имоти в София са в противоречие с Конституцията

OFFNews 26 юли 2022 в 15:12 2075 0

КС

Снимка Архив

Конституционен съд

Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата, заради която дълги години действаха по-дълги срокове за отчуждаване на частни имоти в полза на държавата или общината в София. 

Става дума за Преходните и заключителни разпоредби на промените в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) от 2018 г. Според тях: ал. 1 "сроковете по отменения чл. 17 за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти – публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община по отношение на подробни устройствени планове, влезли в сила до влизането в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, текат от влизането в сила на закона – 28 януари 2007 г. Освен това след изтичане на сроковете по ал. 1, както и по отношение на подробните устройствени планове, влезли в сила след влизането в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, се прилагат правилата на чл. 208 от Закона за устройство на територията".

До 2020 г. ЗУТ също предвиждаше 15-годишен срок за започване на отчуждаването само за озеленени площи. Преди две години обаче КС реши, че толкова дълъг срок "противоречи на легитимните правни очаквания и създава правна несигурност, което противоречи на принципа на правовата държава". Така от 2020 г. за нито едно отчуждаване в страната не се прилага срок от 15 г., но за София заради §23 ЗУЗСО той остана да важи при предвиждането на терени за изграждането на много видове обекти, напомня "Лекс".

КС се мотивира с равенството пред закона, но "отчита необходимостта от самостоятелен градоустройствен режим на Столична община поради съществени обективни особености на тази конкретна териториална единица в сравнение с всички други".

"Поради това предвиждането в ЗУЗСО на различни в сравнение с предвидените на общо основание в ЗУТ срокове за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти – публична държавна или публична общинска собственост, не води до конституционно недопустимо неравно третиране", пише в решението на конституционалистите.

Те отбелязват, че двете алинеи на промените в ЗУЗСО третират различно собствениците на имоти на територията на Столична община, засегнати от предстоящо отчуждаване, като ги поставя в различно правно положение със собственици на имоти, предназначени за отчуждаване с устройствени планове, приети след влизането в сила на ЗУЗСО, и собствениците на имоти, предназначени за отчуждаване с устройствени планове, приети до влизането в сила на ЗУЗСО.

Така двете групи собственици не могат да бъдат диференцирани по никакъв друг критерий, освен един напълно субективен и непредвидим – датата на влизане в сила на подробните устройствени планове.

"По-късният момент, от който започва да се изчислява срокът за едната от двете групи, фактически обезсилва правното значение на вече изтекъл период от време, което също води до неравно третиране", се казва в мотивите на КС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови