Гешев иска парламентът да тълкува ЗСВ за закриването на спецправосъдието

OFFNews 15 юни 2022 в 17:15 1645 0

Иван Гешев

Снимка БТА

Иван Гешев

Главният прокурор Иван Гешев е изпратил искане до 47-ото Народно събрание за тълкуване на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ), свързани със закриването на специализираните съдилища и прокуратури, съобщиха от държавното обвинение.

Необходимостта от тълкуването се поражда от непълнота и неяснота на част от нормите, гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник, поради което се налага народните представители да изяснят смисъла на приетите законови разпоредби, допълват от прокуратурата.

Става дума за тълкуване на осем параграфа от Преходните и заключителни разпоредби към закона, които влизат в сила от 27 юни. От тази дата Специализираният наказателен съд, Апелативният специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура няма да съществуват, а магистратите в тях ще са преназначени в други съдилища и прокуратури. В закритите структури на специализираното правосъдие няма да има нито съдебна администрация, нито функциониращи деловодни системи или регистратури за класифицирана информация.

Нормите от параграф 48 до параграф 55 включително обаче  създават редица задължения за магистратите, административните ръководители и съдебните служители след закриването на специализираните структури. Предвижда се например неприключилите досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура да се изпратят на съответните прокуратури по компетентност в 7-дневен срок от влизане на закона в сила.

Наказателните дела пред Специализирания съд, по които не е проведено разпоредително заседание, да се изпратят по подсъдност на съответните съдилища, а неприключилите производства пред Апелативния специализиран съд, по които не е имало разпоредително заседание – на съответните апелативни съдилища. Делата, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни съответно на СГС и САС, а мандатът на съдебните заседатели в Специализирания съд се прекратява.

Гешев изтъква, че с тези разпоредби на практика по-нататъшното развитие на неприключените в специализираните органи досъдебни и съдебни производства ще бъде блокирано. Ще е невъзможно изпращането по компетентност както на делата, така и на европейски заповеди за разследване и молбите за правна помощ, което пряко ще се отрази на разследвания, провеждани в други държави.

Производствата по вземане и изменение на най-тежката мярка за неотклонение, за забрана или разрешение за напускане на страната и др., ще бъдат изправени пред множество процесуални проблеми и това ще рефлектира пряко върху правата на гражданите.

Няма да е възможно изпълнението на всички предвидени в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) действия, така че да се съхранят и използват доказателства. В момента само в Специализираната прокуратура има над 500 преписки и над 800 неприключени дела с обем над 3000 тома, без в тях да се включват съпътстващите ги веществени доказателства и прилаганите СРС. В Специализирания съд делата са над 4000. От тях около 100 НОХД са с 3 и повече подсъдими, а някои са с над 15 подсъдими, пише в искането на главния прокурор.

В тази връзка Гешев предлага на Народното събрание да даде тълкуване на въпроса как задълженията по § 48 - 55 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗСВ следва да се изпълнят от магистратите и административните ръководители в специализираните органи на съдебната власт при положение, че от 27 юни спецправосъдието се закрива, а магистратите вече няма да имат качеството на прокурори и съдии в тях.

В началото на май главният прокурор внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби от промените в Закона за съдебната власт, с които бе закрито специализираното правосъдие. Тогава Гешев изтъкна, че приетите от 47-ото Народното събрание изменения в ЗСВ не само не гарантира защитата на конституционните права на гражданите и юридическите лица, но рефлектира негативно и върху наказателния процес поради заложени в него сериозни проблеми и дори опасност от парализиране на дейността на съдебната власт по неприключените производства.

Освен това предвидените условия и ред за преназначаване на магистратите може да се разглеждат като посегателство върху самостоятелността на съдебната власт, което нарушава принципа на разделение на властите.

Заради чаканото произнасяне на КС миналата седмица и двете колегии на ВСС спряха преместването на магистратите.

На 8 юни Гешев пита и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и парламента какви са процедурите по спиране използването на СРС и как да бъдат унищожени те след закриването на специализираните прокуратури. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови