За едно заседание правителството раздаде и преразпредели близо 2 млрд. лв.

OFFNews Последна промяна на 12 декември 2018 в 13:48 5452 0

За едно заседание правителството раздаде и преразпредели близо 2 млрд. лв.

В рамките на днешното си заседание правитеството прие няколко решения, с които бяха отпуснати допълнителни средства за близо 2 млрд. лв. Сред парите има и преразпределени средства по бюджетите на ведомствата, чийто размер е пренебрежимо малък, както и отпуснати средства за увеличаване на капитала на някои дружества. 

Сметката показва, че парите, които кабинетът е раздал само днес и извън предвидените в бюджета разходи за тази година, възлизат на 1.7 млрд. лв.

Най-голямата сума е за строителството на магистрала Хемус, за която кабинетът отпусна до 1 349 856 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. С тези пари се предвижда да бъде изградена отсечката от 134,2 км между Боаза и път I-5 Русе - Велико Търново.

Отпуснати са и допълнителни 157 998 422 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изпълнението на редица инфраструктурни проекти. Средствата ще бъдат използвани за разплащане по обекти, изпълнявани по програмите на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2018 г., които са от важен държавен и обществен интерес с цел развитие на пътната инфраструктура и повишаване на безопасността на движение, обясняват от правителствената пресслужба.

Сред предвидените обекти са реконструкцията на първокласния път Слънчев бряг - Бургас, обходният път на гр. Ахелой и Пловдив - Асеновград, извършени превантивни ремонти, отстраняване на щети, поставяне на пътни знаци, монтиране на мантинели, полагане на маркировка и други. Предвидени са и средства за текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура.

Допълнителни разходи в размер до 7 000 000 лв. ще бъдат включени в бюджетите на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. Необходимите за това средства ще бъдат за сметка на преизпълнение на собствените им приходи.

1 900 000 лева ще получи Министерството на външните работи. Средствата са отпуснати за осигуряване на командировъчни средства на дългосрочно командированите служители в задграничните ни представителства и за обезпечаване на актуална софтуерна поддръжка за нуждите на Националната визова информационна система (НВИС) и на визовата дейност в консулските служби на България, уточняват от правителствената пресслужба.

Допълнителни средства са отпуснати и на спортното министерство. Предвижда се предоставените средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер на 3 663 000 лв. за изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Кърджали да бъдат използвани за увеличаване на капитала на „Национална спортна база“ ЕАД (НСБ ЕАД), като дружеството ще използва осигурените средства за финансовото обезпечаване и реализирането на проект за изграждане на спортната зала в гр. Кърджали.

Близо 7 млн. лв. отиват по бюджетите на  Комисията за защита от дискриминация, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Разузнаване“, Националния статистически институт и община Марица за 2018 г. Комисията по дискриминация се нуждае от 125 000 лв. за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, НСО пък се нуждае от 1.7 млн. лв. за изплащане на обезщетения на служители. 1 млн. лв. се дават на разузнаването за издръжка на задграничната му дейност, а статистическият институт ще получи нови 148 500 лв. за дейности, които са извършени по време на българското европредседателство.

Одобрен е и трансфер в размер на 3 720 000 лв. по бюджета на община Марица за обект „Реконструкция на пътно кръстовище - Пътна връзка „Пловдив - АМ „Тракия“ (възел „Запад“)“ с път за село Радиново и промишлено-търговска зона „Марица“, община Марица, област Пловдив“.

От пресслужбата на МС уточняват, че средствата по бюджетите на НСО и НСИ се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г., а средствата по бюджетите на Комисията за защита от дискриминация, Държавната агенция „Разузнаване“ и община Марица се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г. 

С друго правителствено постановление са одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. Средствата общо са в размер на 30 000 000 лв., в т.ч. 7 000 000 лв. - за дейности свързани с издаването на българските лични документи, за сметка на предвидените по централния бюджет за 2018 г. и 23 000 000 лв. за неотложни разходи, свързани с текущата издръжка на министерството, за сметка на трансферите между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, одобрени от Закона за държавния бюджета на Република България за 2018 г.

25 868 400 лв. са одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет. 

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г. - 23 491 400 лв. и за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г. - 2 377 000 лв.

Част от допълнителните разходи в размер на 23 191 400 лв. са за разплащането на разходи за дейности на администрацията на Министерския съвет по предоставяне на софтуерната осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване и предоставяне на услуги от типа Premier Support Services и от типа Digital Advisory Services за нуждите на държавната администрация на Република България.

Също така, с постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер на 2 377 000 лв. за разплащане на дължимите от областните администрации към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2018 г.

Осигуряват се и 300 000 лв. за извършването на спешни ремонтно- възстановителни дейности в църквата „Св. Успение Богородично“ в село Драговищица, община Кюстендил, която е построена през 1859 г. и е паметник на културата от местно значение.

С друго Постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г. в общ размер 4 270 289 лева. Средствата се предоставят за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. в частта на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Със 120 хил. лв. се увеличава капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД . Това ще стане чрез емитирането на 1200 броя нови акции на тази стойност. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 година и са предназначени за издръжка на проектната компания, както и за обезпечаване на финансовите ангажименти на дружеството като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“, регистрирана в Амстердам, Холандия.

България ще предостави 19 559 лева по линия на официалната помощ за развитие като доброволен принос във Фонда за мигранти и бежанци към Банката за развитие към Съвета на Европа, реши правителството.

Правят се и вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите за 2018 г. на четири министерства. С направените изменения по бюджета на Министерството на енергетиката утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“, в т.ч. по показател „Персонал“ се увеличават с 69 000 лв., за сметка на намаление със същата сума на разходите по „Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие“, бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“.

В Министерството на икономиката се увеличават разходите за издръжка на програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“ със сумата от 364 000 лв., за сметка на реализирани икономии в издръжката на програма „Администрация“ в размер на 250 000 лв. и на програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“ в размер на 114 000 лв. Промяна се прави и на разходите по показател „Персонал“.

По бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се увеличават разходите по програмите „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ и „Развитие на съобщенията и информационните технологии“. Преразпределението на средствата е свързано с реализирани икономии по бюджетните програми за административно обслужване и за спасяване във водния и въздушния транспорт.

С промените по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се осигуряват средства за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, за гражданска регистрация и административно обслужване на населението и за ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия. Необходимите суми са за сметка на намаляването на разходите на политиките за ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, за подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти, както и на програма „Ефективна администрация и координация“.

Правителството одобри и преразпределението на 4.5 млн. лв., предвидени за борба с африканската чума по свинете. Преразпределението на средствата ще обезпечи и ремонта, оборудването и изграждането на дезинфекционни съоръжения по Граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. 

Правителството одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. в размер до 33 443 000 лв. Средствата са необходими за строително-ремонтни дейности и доставка на медицинска апаратура. Допълнителни разходи по бюджета на ведомството се отпускат и за поддържане на авиационна техника, комуникационни, информационни и навигационни системи от състава на Военновъздушните сили на Българската армия. Средствата за тази цел са в размер до 58 803 664 лв.

Одобрени са също други разходи до 21 232 080 лв., които са необходими за изграждане на полеви апаратни за привързване на полевата комуникационна и информационна система към стационарната комуникационна система на Българската армия - „Странджа-2“ и доставка на мобилни и ръчни абонатски терминали от система „Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти“ по стандарт TETRA.

Средствата и по трите правителствени постановления се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.

Правителството отпуска допълнително 585 404 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“.

За НП „Обучение за ИТ кариера“ се предоставят 189 500 лв. на две общински училища за обучение на ученици за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионално направление „Компютърни науки“.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ средствата са 55 091 лв. за 4 общински училища за разработването на учебна документация (учебни планове и учебни програми) за професионално образование и обучение.

За НП „Заедно за всяко дете“, Модул „Екипи за обхват“ се предоставят 4 198 лв. за командировка на екипите за обхват при осъществяване на мярка „посещение на адрес“, разходи за комуникационни дейности и административни разходи на 37 общински детски градини и училища.

За НП „Без свободен час“ се предоставят 336 615 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.07.2018 г. - 31.10.2018 г.

Отделно от това за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда се предоставят допълнително 135 358 лв. Допълнителни средства в размер на 10 675 лв. са предвидени и за новите защитени детски градини и училища за периода 15.09.2018 г. - 31.12.2018 г.

Необходимите средства се осигуряват от бюджета на МОН за 2018 г.

Правителството одобри и 5 646 505 лв. допълнителни разходи за 2018 г. за дължими плащания (възстановяване на суми) към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции от програмния период 2007-2013 г. Така ще се осигурят средства за редица важни и неотложни проекти на територията на цялата страна, които са с инфраструктурно, културно и социално предназначение.

а целта се предвиждат промени по бюджетите за 2018 г. на Министерския съвет - 35 883 лв., на Министерството на икономиката - 1 416 490лв., на Министерството на околната среда и водите - 2 376 963 лв., на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 961 123 лв. и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 856 046 лв., като средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2018 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови