СРС-та, информатори и без анонимни сигнали: как властта ще бори корупцията

OFFNews Последна промяна на 31 юли 2017 в 21:54 9103 3

Снимка pixabay

В понеделник вечерта министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта на антикорупционния закон. В законопроекта се предвижда създаване на "единен независим антикорупционен орган".

Новият орган е наречен Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предлага се той да бъде създаден на основата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като в нея да се влеят Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от ДАНС за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Петима начело на комисията

Комисията се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима други членове с мандат 6 години, без право на повторно избиране.

Председателят се избира от Народното събрание с обикновено мнозинство по предложение на народните представители.

Заместник-председателят и другите членове на Комисията се избират от НС по предложение на председателя на Комисията.

Дейността на антикорупционния орган ще се подпомага от администрация, която включва и специализираните й звена, които са със статут на дирекции. Териториалните звена се ръководят от директори и се подпомагат в дейността си от инспектори.

Директорите и инспекторите ще бъдат подлагани на периодични и инцидентни проверки за почтеност, а цялостен контрол върху дейността на Комисията ще бъде осъществяван от НС.

В производствата по отнемане на незаконно придобито имущество Комисията ще може да иска от съда разкриване на банкова тайна и търговска тайна, а от застрахователите - разкриване на застрахователна тайна. И още: предоставяне на данъчна и осигурителна информация за проверяваните лица, както и достъп и до базата данни на Централния кредитен регистър и до Регистъра на банковите сметки и сейфове.

СРС-та и доброволни сътрудници

В законопроекта се посочва, че новият антикорупционен орган ще "използва, прилага и притежава специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства"

Привличането и дейността на доброволни сътрудници трябва да се осъществяват при спазване на следните принципи: 1) доброволност при привличането, работата и освобождаването; 2) защита при или по повод на сътрудничеството; 3) запазване в тайна на самоличността и другите лични данни на лицата, както и на тяхната дейност.

Без анонимни сигнали

Комисията може да извършва проверки по сигнал на граждани и да се самосезира по публикация в медиите, когато те са достатъчно конкретни и при изключване на анонимността на подателя.

"Анонимни становища и сигнали не се разглеждат" - пише в законопроекта.

Сигналите за корупция или за конфликт на интереси срещу съдия, прокурор или следовател, подадени до Комисията, се изпращат за проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

В отделна глава на законопроекта са разписани норми, гарантиращи защита от неблагоприятни последици на подалия сигнал, като е въведено задължение за инспекторите в Комисията да не разкриват самоличността им, да не разгласяват станали им известни фактите и данните, да предлагат конкретни мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, включително предотвратяващи действия, чрез които му се оказва психически или физически натиск.

Кой ще бъде проверяван?

Новата антикорупционна комисия ще приема и проверява декларациите за имущество и интереси и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, ще осъществява проверки на имущественото състояние, ще образува производства за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество.

По отношение на магистратите се запазва редът за подаване и проверка на декларациите им от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като при установено несъответствие между декларирани и установени факти в размер на не по-малко от 20 000 лв. Инспекторатът ще уведомява Комисията, която извършва цялостна проверка на имущественото състояние.

Предвижда се подаване на една декларация за имущество и интереси на мястото на подаваните досега две отделни декларации. Прагът за деклариране е завишен от 5000 на 10 000 лв.

Разширява се кръгът на обстоятелствата, подлежащи на деклариране - чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства, на стойност над 10 000 лв., които лицето трайно ползва (повече от 3 месеца в рамките на една година), както и обучения, платени със средства на лицето, ако еднократната им стойността надхвърля 1 000 лв. На деклариране подлежат имуществото и интересите, както в страната така и в чужбина.

Освен деклариране на имущество и доходите на съпрузи и ненавършили пълнолетие деца, се въвежда и задължение за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което задълженият е във фактическо съжителство.

Кръгът на лицата, който към момента подават декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, е запазен, като са добавени нови категории лица.

Сред тях са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на лечебни заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК, определените да администрират и да управляват средства от ЕС, делегираните с функции да организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите по тях, членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите, ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, Дирекцията за национален строителен надзор, Държавен фонд „Земеделие“ и др. Сред попадащи в обхвата на закона са и офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили.

30% от отнетото ще се предоставя за социални цели

Единният независим антикорупционен орган ще проверява декларациите за имоти и интереси, както и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности.

При установено несъответствие в размер над 5 000 лв., ще изпраща материалите на НАП, а при несъответствие над 20 000 лв. ще образува проверка на цялото имущественото състояние на лицата.

Ако в резултата от тази проверка се установи несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетния доход на проверявания, ще се предяви иск пред съда за отнемане на незаконно придобито имущество. При постановена конфискация, 30% от стойността на отнетото ще се предоставя за социални цели.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8450

3

Alicante

01.08 2017 в 10:52

Без анонимни сигнали - никой няма да посмее да пусне сигнал, щото после ще му разгонят фамилията
 
X

Парламентът на живо