ЕК: В България има твърде малко осъдени за корупция на високо равнище

Мониторингът ще отпадне, когато показателите не бъдат изпълнени задоволително, отчита Комисията в новия си доклад за България

OFFNews Последна промяна на 28 януари 2015 в 13:31 6462 4

Европейската комисия публикува доклада за постигнатия от България напредък по механизма за сътрудничество и проверка в сферите съдебна реформа, борба с корупцията и организираната престъпност.

В резюмето се казва: 

При присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. все още съществуваха определени слабости в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, които можеха да възпрепятстват ефективното прилагане на законодателството, политиките и програмите на ЕС и да попречат на българските граждани да се възползват в пълна степен от правата си като граждани на ЕС. Ето защо Комисията пое задължението в рамките на механизма за сътрудничество и проверка да помогне на България да отстрани тези недостатъци, както и да проверява редовно постигнатия от страната напредък по шест показателя, установени за тази цел. Тези показатели са взаимосвързани и трябва да се разглеждат в съвкупност като част от мащабна реформа на съдебната система и елемент от борбата с корупцията и организираната престъпност, за които е необходим дългосрочен политически ангажимент.

Първият заместник-председател Тимерманс заяви във връзка с Доклада: "Политическата несигурност и други предизвикателства през изминалата година затрудниха извършването на реформи в България. Въпреки това положителен знак е, че в редица области се признава съществуването на проблеми и се установяват решения. Сега е времето да се действа. Реформите, набелязани в нашия доклад, ще спомогнат за спечелване на доверието на гражданите и на тези, които искат да инвестират в страната.

В България има талантливи и трудолюбиви хора, които искат да видят реални и трайни промени. Механизмът за сътрудничество и проверка продължава да бъде ценен инструмент за насърчаване на напредъка и се подкрепя от мнозинството от българите. Сега е моментът за изграждането на политически консенсус за ускоряване на реформите."

В настоящия доклад се прави оценка на напредъка, постигнат от България. Като цяло напредъкът през изминалата година е бавен. Фактът, че през периода, обхванат от настоящия доклад, се изредиха три различни правителства, както и липсата на работещ парламент определено допринесоха за недостатъчната решимост за реформи. За да напредват реформите е необходимо да се признае наличието на проблеми и да се определят мерките за тяхното решаване. В това отношение сегашното правителство и Народното събрание предприеха важна стъпка с приемането на стратегия за съдебна реформа, в която се определят насоките на бъдещата работа в редица области. Те ще трябва да бъдат проследени и приложени на практика, за да бъде демонстрирано по убедителен начин наличието на промяна.

Как докладва Комисията за напредъка в България?

Докладите на Комисията относно напредъка по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) се публикуват редовно от 2007 г. насам. Те са резултат на внимателен анализ от страна на Комисията и се основават на информация от българските власти, гражданското общество, както и от службите на Комисията, държавите членки, международни организации и НПО. Всеки доклад на Комисията, с неговата методология и заключения, впоследствие се обсъжда и приема в заключенията на Съвета.

Как Комисията изготвя годишните доклади по МСП и измерва напредъка?

Комисията организира експертни мисии в България три пъти годишно, една от които включва практикуващи юристи (съдии, прокурори) от други държави членки, за да допълни собствените си наблюдения. Мисиите включват срещи с важни партньори в София, както и в други градове, за да се прецени как се справят местните и регионалните власти.

По време на тези мисии Комисията се консултира с широк кръг от заинтересовани страни на място. Комисията също така разполага с експерт в представителството си в София, който е отговорен за непрекъснато наблюдение на напредъка и поддържане на връзки със заинтересованите страни.

Какво се казва в днешния доклад?

В днешния доклад се стига до заключението, че от последния доклад на Комисията от януари 2014 г., напредъкът в България, по отношение на съдебната реформа и постигането на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност, е бавен.

В редица области беше признато съществуването на проблеми и започват да се набелязват решения. Настоящото правителство и Народното събрание предприеха важна стъпка в тази насока, като приеха стратегия за съдебна реформа, в която се определят насоките за бъдещата работа в редица области. Те трябва да се утвърдят, за да се демонстрира, че промените са устойчиви.

В някои от ключовите институции продължават да се осъществяват управленски промени, които следва да бъдат в подкрепа на усилията за извършване на реформи до постигането на реална промяна. Примери за това са анализът на Висшия съдебен съвет на натовареността на съдилищата и прокуратурите и изпълнението на реформата на главния прокурор за прокурорските служби, които скоро ще приключат.

Въпреки това по важни въпроси, като гарантирането на разпределянето на делата на случаен принцип и назначенията на важни съдебни длъжности, в действията на компетентните национални институции продължава да липсва решителността, необходима за изграждането на доверие. Отговорите на добре познатите проблеми в областта на корупцията и организираната престъпност останаха откъслечни и им липсва цялостна стратегическа посока. Има твърде малко примери за дела, свързани с корупция или организирана престъпност на високо равнище, достигнали до успешен съдебен край.

Докладът съдържа редица конкретни препоръки в областта на независимостта, отчетността и етиката, стратегиите за реформа и ефикасността на съдебната система, корупцията и организираната престъпност.

Какви са следващите стъпки?

Комисията смята, че понастоящем България трябва да съсредоточи усилията си върху ускоряването на реформата и да демонстрира убедителни постижения във всички области. Следващият официален доклад вероятно ще бъде изготвен след около една година, за да се даде достатъчно време за постигане на убедителни резултати и за оценяването им. Дотогава Комисията ще следи редовно и отблизо постигнатия напредък, като организира редовни посещения в България и провежда чест диалог с българските органи и с други държави членки.

Комисията счита, че процесът на мониторинг посредством МСП, възможностите, предоставени от средствата на ЕС, и конструктивният ангажимент на Комисията и редица държави членки продължават да оказват ценна подкрепа за реформата в България. Комисията приканва България да ускори напредъка по препоръките ѝ за реформата на съдебната власт, съблюдаването на етичните норми и борбата с корупцията и организираната престъпност.

Българските граждани подкрепят ли механизма за сътрудничество и проверка?

На 26 януари 2015 г., преди докладите по МСП, публикувахме резултатите от експресно проучване на Евробарометър. Това проучване, проведено през ноември 2014 г., показва, че мнозинството от българите (78 %) искат ЕС да поддържа процеса по МСП, докато страната не достигне стандарти, сравними с други държави — членки на ЕС. Проучването също така показва, че 61 % от българите смятат, че ЕС е оказал положително въздействие за справяне със слабостите в съдебната система и над половината вярват, че е оказал положително въздействие за справяне с организираната престъпност и корупцията.

Комисията осигурява ли финансова подкрепа за подпомагане на реформите?

България се е ползвала от значителни средства на ЕС в подкрепа на мерките в областта на правосъдието и вътрешните работи, както в периода преди, така и след присъединяването. Бяха финансирани многобройни проекти и инвестиции и почти всички ключови институции са получили европейски средства.

От 2007 г. насам в тази област бяха предоставени 51 млн. евро. Най-големият дял от заделените средства се предоставя за мерки за управление на човешките ресурси и подобряване на уменията ( 27 млн. евро), докато останалата част е поравно разделена между мерките, свързани с прозрачността и ефективността (8 млн. евро) и електронното правосъдие (16 млн. евро).

Някои от ключовите проекти, финансирани до момента, включват:

електронно правосъдие – проучване и разработване на единна комуникационна и информационна система, както и на електронен портал на съдебната администрация; въвеждане на стандартизирани електронни заявления, електронно управление на дела и предаване на документи между органите на съдебната власт, но също и между други релевантни публични институции;
подготвяне и внедряване на специализирано оборудване за видеоконферентна връзка като част от съдебния процес, разработване на инструменти за целите на статистическия анализ на работното натоварване в съдебната система, унифицирана система за попълване и обработка на жалби, въведена като мярка за борба с корупцията;
създаване на мрежа от съдии – „съдебни координатори по европейско право“ – за повишаване на капацитета на българските съдилища в областта на прилагането на законодателството на ЕС;
увеличаване на капацитета за въвеждащо обучение чрез укрепване на мрежата от съдии-наставници, подобряване на уменията на съдиите-наставници и укрепване на организацията на работата им;
увеличаване на капацитета на прокуратурата на България чрез създаване на специализирани структури за борба с организираната престъпност и свързаните с нея престъпления, включително повишаване на ефикасността на обучението на прокурорите и оказване на подкрепа на специализираните прокуратури чрез подобряване на тяхната квалификация посредством работа в мрежа с други подобни специализирани прокуратури от държавите членки.

През новия програмен период (2014—2020 г.) ще има специална приоритетна ос за свързани със съдебната система интервенции с общ бюджет от над 30 млн. евро. Приоритетната ос ще имат три конкретни цели:

увеличаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства чрез структурни, процедурни и организационни реформи в съдебната система;
подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждането на електронно правосъдие;
разширяване на приложното поле и подобряване на качеството на обучението в съдебната система.
Комисията консултира ли се с правителството по доклада преди неговото публикуване?

Механизмът за сътрудничество и проверка е изцяло независим процес: докладите са от изключителната компетентност на Комисията. Но, разбира се, ние редовно получаваме информация и принос от българското правителство за напредъка на реформите и правните процеси, и се стремим да сме възможно най-актуални. Получаваме също така становища от множество други наблюдатели и участници в двете държави.

Кога ще приключи процесът по МСП?

Механизмът за сътрудничество и проверка на напредъка ще се прилага, докато показателите не бъдат изпълнени задоволително. Председателят Юнкер изрази надеждата си, че България ще продължи своя път на реформи и ще бъде в състояние да излезе от програмата през мандата на настоящата Комисия.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

28.01 2015 в 16:40

Ето част от новините днес.......................


“ГЕРБ видя кредит на доверие към правителството в доклада на ЕК...:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


“““Правителството на СИРИЗА е готово да „пролее кръвта си“, за да „върне достойнството на гърците“. Това заяви новият премиер на Гърция Алексис Ципрас преди началото на първото заседание на кабинета, предадоха световните агенции.
Ще преустановим приватизацията на Национална електрическа компания (ДЕИ), обяви по тв МЕГА новият министър на енергетиката Панайотис Лафазанис. ДЕИ беше включена в приватизационната програма на предишното правителство, заради голямата си задлъжнялост от 1 млрд. евро, припомня Български новини.““““““““““““


““““ Държавната комисия по енергийно и водно регулиране не видя нарушения в действията на „Енерго-Про” при двойните сметки на над 63 000 абоната през януари. Това стана ясно от поредното тълкуване на проблема от шефа на регулатора Светла Тодорова.“““““КАКТО СЕ КАЗВА КОЙТО ИМА НЕЩО В ГЛАВАТА СИ.........ЩЕ РАЗБЕРЕ КОГА И В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗГРЕЕ СЛЪНЦЕТО!!!!!!!!!!!!!!

28.01 2015 в 15:27

Мафията да осъди своите кадри ? Как да стане това? Да се самоизвади за косата от блатото може само един барон Мюнхаузен.

28.01 2015 в 15:11

има ли осъден за подкуп магистрат, че да има кой да съди останалите?

28.01 2015 в 14:28

А има ли изобщо осъден за корупция във Висшите властови позиции!?Марио Николов,къде е?Гледам наскоро,Батко-Веселин Геортиев,от схемата Батко и Братко,се е обзавел с нов МЛ,ама АЕмДжи,В8...има-няма,едните му скромни 250 бона,пък уж беше подсъдим,Масларова,къде е,бившия строителен министър на Станишев....ами шефката на НАП,Мургина,с прекрасното имение на Виа Понтика в Созопол,гдето гнездят само Поршета,Мазерати и Майбах...с нея,какво се случи.Гледам,Миленчо Велчев,с морските свръх имоти,който в името на Царя и Принцовете,врътна Външният дълг и брейдитата,та България загуби стотици милиони,пак се завръща във Виваком/огромен източник на измама и персонално забогатяване по времето на НДСВ-ДПС/....Ама,ако се връщам назад,или гледам напред-от всякъде корупция до небесата.Осъдени-ЗИРО.