Quantcast

Какво е социално предприемачество и какви са предимствата от създаването на социално предприятие

OFFNews Последна промяна на 01 декември 2014 в 11:42 2133 0

На 28 ноември се проведе третата дискусионна среща, организирани от Фондация „Национален Aлианс за работа с доброволци”, в партньорство с „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин.

На срещата бяха показани работещи форми за добри европейски практики, в които общността на засегнатите е ангажирана в социални предприятия, имащи за цел защитена, подкрепена и интегрирана трудова заетост.

Срещата се състоя във Венус Конферентен Център, където представители на Столична Община, социални сдружения и неправителствени организации дискутираха представените полезни модели за обучение и трудова заетост на хората в
неравностойно положение, давайки задълбочен отговор на въпросите, свързани със значението на социалното предприемачество и социалния ефект от функционирането на социални предприятия в страната.

Същността на социалното предприятие се основава върху обществената му значимост, обясниха от НАРД. Извършваната стопанска дейност има изразен траен социален ефект, тъй като има за цел да подобри жизненото равнище на лицата, попадащи в уязвими групи. Отличителната черта на социалното предприятие е реинвестиране на всички приходи в социално значими каузи и цели, поясниха още специалистите.

По време на дискусията бе поставен акцент и върху бъдещите стъпки за работа тази сфера. Най-наложително е да се разработи и приложи законодателна основа за насърчаване на социално предприемачество, споделиха представителите на Столична Община.

Повишаване ролята на местните власти за развитие на социалната икономика и данъчни облекчения, поискаха пък от социалните сдружения, аргументирайки се с примери от своята практика.

Организираната от НАРД дискусионна среща бе третата от общо три, организирани по проект „Социалното предприемачество – портал за иновации” - BG 051PO001-7.0.07-0056-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд. Акцентът в проекта е насочен към важността на социалното предприемачество като ключов елемент от европейския социален модел. Подкрепата и насърчаването му може да допринесе за нарастване на потенциала и растежа на социалните предприятия в
страната.

Фондация Национален Алианс за Работа с доброволци (НАРД) работи на територията на цялата страна от 2000 година. Мисията й е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организиране на различни инициативи, въвличащи максимален брой лица, популяризирайки с примера си важността от доброволчеството.

Основна цел на Алианса е да превърне доброволчеството във форма на гражданско участие, партниращо на местните власти в развитието на социалната и младежка политика в отделните региони от страната.

Проектът „Социалното предприемачество – портал за иновации” стартира през август 2013 и приключва през януари 2015 година. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Национален алианс за работа с доброволци носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП – ГД ЕФМПП.

Виж още за: