Зелен покрив в СПСОВ Кубратово е новият научен експеримент на Софийска вода и център CLEAN and CIRCLE

Горски растителен килим ще покаже дали би помогнал за облекчаване на канализационната система при дъжд

OFFNews Последна промяна на 26 януари 2022 в 12:15 537 0

В края на 2020 г. започна ново сътрудничество между „Софийска вода“, част от Веолия, и Центъра за компетентност „CLEAN and CIRCLE“. Компанията подкрепи научния екип на „CLEAN and CIRCLE“, в който участват специалисти от УАСГ и СУ „Св.Климент Охридски“, в проект за изследване на динамичната връзка между дъжда и оттока в канализацията. За целта „Софийска вода“ намери най-подходящата сграда с плосък покрив, която да отвежда дъждовните води, отделно от битовите. Идеална се оказа сградата на помпената станция за рециркулираща утайка на територията на СПСОВ Кубратово.

Проектът включва първо подготовка на самата сграда, монтиране на измервателни устройства и дъждомерна станция. Междувременно екип от УАСГ спечели проект към ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ към УАСГ, с който да се озелени част от покрива и да се проследи ефекта от озеленяването и качествата на дъждовната вода. През есента на 2021 г. „зеленият“ покрив беше завършен и се премина към етап наблюдение и анализ.

Каква е идеята?

Да се анализира до каква степен, чрез озеленяването на покрив със специално избрана планинска влаголюбива растителност, може да се намали количеството и скоростта на оттичане при дъжд и съответно по този начин да се облекчи натоварването в канализацията.

При подготовката покривът беше разделен на две половини, като едната остана със стандартно битумно покритие, а другата беше подготвена за озеленяване. Между двете половини беше направено разделение, така че попадналата дъждовна вода да не прелива от едната към другата част. Под двата дъждовни улука на сградата екип от УАСГ монтира разходомери, които вече започнаха да отчитат оттока на вода от покрива. Паралелно екип на „Софийска вода“ монтира една от дъждомерните ни станции върху покрива, която да измерва дъждовните водни количества. Така се очакват максимално точни резултати при съпоставяне на измерванията на падналия дъжд горе и оттока вода през улука.

Зеленият момент

Монтажът на „Зеления покрив“, се осъществи през есента на 2021 г., за да съвпадне с дъждовен сезон и зеленината да се „хване“. Още при първото посещение на експертите от УАСГ, във влажен и мъглив ден, специалистите забелязват, че улукът от „голия“ покрив е прокапал, а този от озеленената част е останал сух.

Какво следва?

Очаква се пролетта и новият активен дъждовен период тази година. Проектът продължава с анализ на получените данни, измерване на качествените показатели на дъждовната вода, а всички ние очакваме и мъховете да се раззеленят.

*Работата се осъществява съвместно с Факултет/Катедра на УАСГ чрез проекта BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и чрез ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ към УАСГ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови