Училищните сайтове ще информират колко продължават часовете и междучасията

Александра Маркарян Последна промяна на 01 август 2017 в 11:05 8861 1

Училищата ще бъдат длъжни да публикуват в сайтовете си информация за началото на учебния ден, продължителността на часовете и на междучасията, както и за дейностите при целодневна организация на учебния ден.

Изискването е вписано в проект за промени на Наредба 10 на Министерството на образованието и науката.

Старият текст изисква информацията да бъде налична в правилника за дейността.

По принцип продължителността на часа е:

- 35 минути - в I и II клас;
- 40 минути - в III - IV клас;
- 45 минути - в V - XII клас; по учебна практика в училищата по изкуствата; учебна и лабораторна практика и  специализирана подготовка в областта на спорта;
- 60 минути - по производствена практика;
- 90 минути - по производствена практика в спортните училища.

Има обаче и изключения. Например часовете в спортните училища в пети до дванадесети клас е 40, а не 45 минути. Във вечерните паралелки също учат по 40 мин. Продължителността на учебния час може да бъде различна в иновативните училища в зависимост от иновативните елементи - между 35 и 60 минути.

По 35 минути са часовете за учениците със специални образователни потребности, със зрителни или с множество увреждания, както и тези, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

Когато повече от 30% от учениците от I до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден и/или при
организиране на обучението на две смени, продължителността на учебния час в V - XII клас може да е 40 минути.

При непредвидени и извънредни обстоятелства всеки час може да бъде намален до 20 минути със заповед на директора. Той може да намали и продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден.

Тогава е длъжен да уведоми и началника на съответното регионално управление на образованието, и родителите.

След всеки учебен час има междучание, а почивката продължава между 10 и 30 минути. Директорът е длъжен да осигури поне една почивка, която е не по-кратка от 20 минути. За училищата, в които няма условия обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд, по изключение две от почивките може да са 5-минутни по решение на педагогическия съвет и със съгласието на обществения съвет.

Часовете може да се сливат с решение на педагогическия съвет на училището по:

- спортна подготовка, учебна практика и за активен отдих и възстановяване след тренировъчните натоварвания в
спортните училища - не повече от два часа;

- учебна и производствена практика в професионалните паралелки - не повече от три часа;

- разширена, допълнителна и профилирана подготовка в гимназиална степен - не повече от два часа;

- в иновативните училища в зависимост от иновативните елементи - не повече от два последователни учебни часа.

Почивките между учебните часове в иновативните училища могат да са с различна продължителност в зависимост от иновативните елементи.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови