Тръгва процедура по избора на нов български съдия в ЕСПЧ

OFFNews 20 януари 2023 в 22:00 1777 0

Снимка Getty Images

Седалището на Европейския съд по правата на човека.

Във връзка с изтичането на мандата на българския съдия Йонко Грозев на 12 април 2024 г. Министерството на правосъдието обявяви днес процедура по подбор на кандидати за нов български съдия в ЕСПЧ.

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е международен съд със седалище в Страсбург, Франция, юрисдикцията на който се разпростира върху всички държави членки на Съвета на Европа, ратифицирали Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи („Конвенцията“), в сила за България от 1992 година. Броят на съдиите в ЕСПЧ е същият като на държавите-страни по Конвенцията. Съдиите биват избирани за мандат от девет години и не могат да бъдат преизбирани.

Процедурата по подбор на кандидати за съдия в ЕСПЧ включва следните основни етапи:

1/ публикуване на обявление за провеждане на процедура по подбор;

2/ подаване на заявление и документите на кандидатите;

3/ допускане по документи на кандидатите;

4/ писмен тест по английски и френски език за удостоверяване на степента на владеене на съответния чужд език за кандидатите, които не са удостоверили владеенето на езика с документи;

5/ публично събеседване, включително на английски и френски език, с издържалите писмения тест по чужд език кандидати и с кандидатите, освободени от неговото полагане;

6/ оценяване, класиране и обявяване на определените от Комисията кандидати в основен списък по азбучен ред и в резервен списък съобразно класирането;

7/ приемане на решение на Министерския съвет за одобряване на националните кандидати в основен и резервен списък.

Изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, както и документите, които следва да представят, са посочени в заповед на министъра на правосъдието. Заповедта е съобразена с Препоръките, Резолюциите и Насоките на Съвета на Европа, както и докладите на Консултативната група от експерти по кандидатурите за избор на съдии в ЕСПЧ.

Кандидатите подават заявлението и необходимите документи за участие в подбора в срок до 17.00 ч. на 17 февруари 2023 г., в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска“ № 1 или по ел. поща на адрес: [email protected] .

Имената на класираните от Комисията по подбора кандидати в основен и резервен списък ще бъдат публикувани на официалната интернет страницата на Министерството на правосъдието и поставени на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска“ № 1.

Списъците с имената на класираните кандидати се съгласуват по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и се одобряват с решение на Министерския съвет.

Имената на одобрените кандидати и техните автобиографии се изпращат до Консултативната група от експерти по кандидатурите за избор на съдии в ЕСПЧ най-късно до 21 май 2023 г. Консултативната група е създадена от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 10 ноември 2010 г. (Резолюция CM/Res(2010)26) с цел да съветва държавите - страни по Европейската конвенция за правата на човека относно и дали кандидатите за съдия в ЕСПЧ отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 1 от Конвенцията. Съгласно условията на член 5, параграф 1 от гореспоменатата резолюция, преди да представят списък с кандидати на ПАСЕ, държавите-страни по Конвенцията трябва да препратят имената и автобиографиите на кандидатите на Консултативната група, за да получат нейното мнение. Съдиите се избират от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от списък от трима кандидати, предложени от всяка държава.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови