Сменят изцяло системата за изпитване по физическо в училище

OFFNews 02 май 2019 в 13:42 54065 2

Снимка МОН

Изцяло нова система на изпитване по предмета "Физическо възпитание и спорт" въвежда МОН за всички ученици, от първи до дванадесети клас.

Новата система за оценяване на физическата дееспособност включва тестове, покриване на нормативи, нови оценъчна скала и методика за измерване и оценяване на двигателните способности на учениците.

Тя е все още проект, публикуван от Министерството на образованието и науката за едномесечно обществено обсъждане. Очаква се да влезе в сила тази есен, от учебната 2019/2020 година.

Разработена е от Националната спортна академия "Васил Левски" след изследване сред 9050 ученици на възраст от 6 до 18 г. в 27 средни училища в 22 града, предложени от Център за оценяване в предучилищното и училищното образование и със съдействие на учители, директори и експерти в системата на училищното образование.

Тестовете

Тестовете ще са практически и се провеждат като текущи изпитвания за не по-малко от два учебни часа в началото и края на учебната година с отчитане на индивидуалния прираст в постиженията на ученика, пише в проекта. Степента на напредъка в резултатите на ученика в рамките на учебната година ще се измерва въз основа на разликата от постигнатите резултати от тестовете в началото и края на учебната година.

Ученикът ще изпълнява 5 контролни упражнения (тестове), които служат за оценка на равнището на основните му двигателни качества – бързина, взривна сила на долните крайници, взривна сила на горните крайници и торса, издръжливост и ловкост. Тестовете са: бягане на 30 м, скок на дължина от място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава, бягане на 200 м и тест за ловкост.

За провеждането им няма да е необходима специална материална база. До тестове няма да се допускат ученици без спортна екипировка. Такива няма да се провеждат при неподходящи атмосферни условия или при температури на въздуха под 10 и над 25 градуса.

Окончателната годишна оценка ще се оформя като средноаритметична от петте контролни упражнения.

Ако ученик не е минал и петте теста, няма да получи годишна оценка.

В системата не са включени тестове за учениците със специални потребности, от тях няма да се изисква покриването на критериите, а ще се преценява какъв е напредъкът им от последното измерване. Разбира се, от оценяването ще бъдат изключени и децата, които са освободени от физическо по здравословни причини.

Новата система ще замени прилагането на въведените през 1992 г. и 1995 г. подобни методики за оценяване. Използваните в момента тестове за измерване на физическите качества на учениците „Бягане на 300 м“ за момичета, „Бягане на 600 м“ за момчета, “Изправяне от тилен лег (коремни преси)” за момичета, тестовете за пъргавина и за двата пола няма да се включват в новата система.

Новата система

Системата е изработена в зависимост от пола и възрастта на учениците. Ще се отчитат навършените години към датата на провеждането на тестовете в началото на учебната година (те няма да са преди октомври). Възрастовият диапазон е 6-18 г.

Описание на тестовете

1. БЯГАНЕ НА 30 м

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.

Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка с дължина не по-малко от 40 м.

Стартиране: от висок старт, броят на стартиращите ученици се определя в зависимост от броя на пътеките за бягане и от възможностите за едновременно измерване на повече ученици.

Подавани от учителя команди: „По местата“ и „Старт“.

Изпълнение: Стартиращите ученици са на разстояние 1 м от стартовата линия в изходно положение основен стоеж. Учителят, който е на финалната линия с високо вдигната ръка, подава командата „По местата“, при което стартиращите ученици се придвижват до стартовата линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава командата „Старт“ със свирка или с думите „старт“, като едновременно с това сваля вдигнатата си ръка надолу.

Измерване: с точност до 0.01 сек (например 5.32).

Ученикът има право само на един опит.

2. Скок на дължина от място с два крака

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.

Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка. По посоката на скока е разпъната ролетка.

Изходно положение: стоеж, краката са на ширина на раменете, пръстите на краката докосват начертана линия, ръцете са повдигнати нагоре-напред, изправени в лактите Изпълнение: ученикът замахва едновременно с двете ръце, еднократно надолу-назад, след което изпълнява бързо махово движение с ръцете напред-нагоре и отскача едновременно с двата крака. Приземяването се извършва едновременно на двата крака. Измерва се разстоянието от линията на отскачане до мястото на докосване на петите на краката върху опората.

Измерване: с точност до 1 см (например 235).

Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

3. Хвърляне на плътна топка

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години. (от 6 до 10 г. - с тегло 1 кг., от 11 до 18 г. – с тегло 3 кг.)

Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка. По посоката на хвърляне е разпъната ролетка. Нулата на ролетката е на линията на хвърляне.

Изходно положение: стоеж, краката са на ширина на раменете, пръстите на краката докосват начертана линия, дланите на ръцете обхващат плътно топката отстрани-отзад с леко разтворени пръсти, топката се намира високо над и малко пред главата.

Изпълнение: ученикът отвежда еднократно тялото и ръцете силно назад и изхвърля топката напред и нагоре. Измерва се разстоянието от линията на хвърляне до мястото на докосване на топката върху опората. Не се разрешава преминаването пред линията на хвърляне след излитането на топката във въздуха.

Измерване: с точност до 1 см (например 7.35). Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

4. Бягане на 200 метра (совалково бягане)

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.

Място за изпълнение: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка с коридор/ри с дължина 50 м. и широчина 1.22 – 1.25 м.

Стартиране: от висок старт, броят на стартиращите се определя от броя на наличните коридори и от възможностите за едновременно измерване на повече ученици. Подавани от учителя команди: „По местата“ и „Старт“.

Изпълнение: стартиращите ученици са на разстояние 1 м от стартовата линия в изходно положение основен стоеж. Учителят, който е на старт-финалната линия, подава командата „По местата“, при което стартиращите ученици се придвижват до стартовата линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава командата „Старт“ със свирка или с думите „старт“.

Учениците бягат през цялото време в собствен коридор (фиг. 4). В края на всеки 50 м, те докосват със стъпалото на единия крак линията, маркираща края на 50 метровото разстояние, обръщат се на 180 градуса и продължават бягането в същия коридор. Финиширането е на мястото на старта, след като са пробягани четири дължини по 50 метрови отсечки.

Измерване: с точност до 0.01 сек (например 46.35).

Ученикът има право само на един опит.

5. Тест за ловкост (Т-ТЕСТ)

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години.

Място за изпълнение: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка.

Необходими уреди: 4 гумени или дървени обръча с диаметър 15 – 20 см и с дебелина 2 – 3 см, 4 тенис топки. Обръчите са разположени под формата на буквата „Т“.

5. Във всеки обръч има по една тенис топка.

Изпълнение: ученикът застава зад обръча на мястото на старт-финала в изходно положение основен стоеж. При сигнал „Старт“ се навежда, взима топката и се придвижва към останалите обръчи по посоката, указана на фиг. 5 с цифри от (1) до (6). От всеки следващ обръч ученикът взима намиращата се в него топка и оставя тази, която носи. Измерването спира в
момента, в който топката докосне полето на обръча на старт-финала.

Измерване: с точност до 0.01 сек (например 16.37).

Ученикът има право само на един опит.

Изисквания:

- ученикът се придвижва само по указаната на фигурата посока;

- няма ограничения в начина на придвижване;

- няма ограничения при носенето на топката, като ученикът може да я прехвърля от едната в другата ръка по време на бягането;

- топката се поставя в обръча. Не се разрешава хвърляне или пускане от въздуха;

- топката не трябва да излиза извън обръча при поставянето и в него. При излизане на топката извън обръча, ученикът е длъжен да се върне и отново да я постави в него.

Методика за оценяване

Оценяването ще се извършва при преминаването на следните стъпки:

1. Оценка на резултатите от отделните тестове.

2. Изчисляване на окончателната оценка за физическа дееспособност.

Оценката на резултатите от отделните тестове може да бъде направена по два начина:

- по 20 точкова скала;

- чрез определяне на интервали по шестобалната оценъчна система.

За оценка на резултатите от отделните тестове по 20 точкова скала се определя броят на получените точки за постигнат резултат в конкретен тест в зависимост възрастта и пола на учениците. Например: ученик на възраст 12 г. е постигнал резултат в бягането на 30 м - 6.14 сек. Точките, които ученикът получава по скалата са 8. По същия начин намираме броят на точките и за останалите тестове.

Броят на получените точки за всеки тест се приравнява към шестобалната оценъчна система. Интервалите за приравняване на точките към шестобалната система са представени на таблица 1. Например: ученикът, получил 8 точки за бягане на 30 м
има оценка Добър 4.

За оценка на резултатите от тестовете чрез определяне на интервали по шестобалната система с преминава през следните стъпки:

1. Определя се оценката по шестобалната система в зависимост възрастта и пола на учениците. Например: ученик на 12 г. е постигнал резултат в бягането на 30 м - 6.14 сек. Според дадените от МОН таблици за възраст и пол и установяваме, че оценката, която ще получи ученикът е Добър 4.

2. Изчислява се окончателната оценка на физическа дееспособност като средноаритметична оценка от оценките по отделните тестове.

За улеснение на учителите при определяне на оценките по отделните тестове, както и при изчисляване на окончателната оценка на физическата дееспособност на учениците, може да се използва разработен софтуерен продукт – електронни таблици. В тях се въвеждат името, пола и класа на учениците, както и резултатите по отделните тестове. Програмата сама изчислява оценките по отделните тестове и окончателната оценка на физическата дееспособност.

Всички нормативи, определени от МОН по възрасти за момчета и за момичета, вижте ТУК (Проект на заповед за утвърждаване на система за оценяване)

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  3006

  2

  Tosho

  22.10 2020 в 21:09

  Шок и потрес! Боклуците пак измислиха новата форма на смъртта! Тези нечовешки изпитания са бич за учениците! И не е това най-страшното! Най-страшното е, че това ги кара да се чувстват като животни, принудени да оцеляват, докато ги гледат още 30 души! Срам ме е от НСА! Срам ме е, защото растат поколения смачкани, поколения потъпкани, поколения унижени и демотивирани, неспособни да живеят свободно, затворници в концлагери! Окончателната годишна оценка щяла да се оформя от средноаритметичните оценки от смъртно срамните "нормативи"! Господ да ги накаже дано, ненормалници! Значи на перфектен отличник и прогресивен гражданин ще му бъде отнета дори жалката стипендия, която му се отпуска за неуморния труд, който полага, а на тъпаците комплексари с фитнесите ще им дават пари, поощрявайки ги да се фукат! Е това вече е проституция! Уродясали гниди мръсни! Горките учители! Вместо в действителност да преподават физическо възпитание и спорт, те са неволно превърнати в изкупителни курви на банда морални престъпници! Не е тормоз измислянето на прякори между учениците, а това безумие! Спасение няма! Само Европа трябва да ги осъди тия животни!

  13510

  1

  Mayya

  02.05 2019 в 22:21

  О, Боже, луда работа!!! Що не го закрият това министерство! Как пък едно умно нещо не измисли! Какво означава - физическо възпитание. На какво ги "възпитава" - за колко да пробягат 200м. И после чрез тест ще оценят колко са възпитани. Абе, държавни чиновници, направете на тези деца баскетболни, волейболни и тенис игрища, научете ги на екипна игра и ги възпитайте в дух на отборна защита. Направете им плувни басейни, водете ги на рафтинг и тиймбилдинг подходящ за деца. И хиляди още неща, а не да хвърлят топка с две ръце над главата си - страхотен спорт и възпитание. И това някакви "умни глави" са получавали и получават заплати за да го изпуйчат. Неам думи ....
   
  X

  Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите