Система за трансфер на кредити ще позволи смяна на изучаваната в клас професия

OFFNews Последна промяна на 28 юни 2022 в 15:45 864 0

Работилница

Снимка pexels.com

Работилница

Учениците от професионалните гимназии ще могат да трупат кредити за усвоени умения и да ги използват, ако решат да надградят или да усвоят нова професия от същото професионално направление. Системата за натрупване и трансфер на кредити ще бъде разработена като част от дейностите по операция „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на новата програма „Образование“ 2021-2027 г., финансирана със средства от Европейския социален фонд и от държавния бюджет. Операцията беше одобрена от Комитета за наблюдение на програмата с бюджет от 70 млн. лв., съобщава МОН.

На база кредитите дори и без удостоверение за завършен етап на образование или степен на квалификация, притежателите им ще могат да работят на определени позиции в съответния бранш.

Системата ще позволи и повторно включване в професионално образование на отпаднали от училище, които искат да продължат обучението си в същата или в друга професия.

Ще се създадат секторни съвети за уменията (ССУ) с представители на бизнеса, средните и висшите училища, работодателските организации и синдикатите. Те ще систематизират информацията за потребностите и търсените умения в съответния сектор, ще разработят стандартите по професиите, учебните и изпитните програми, ще участват и в актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учителите по професии ще имат компетентностни профили, които ще съдържат необходимите за преподаване по актуализираните програми компетентности. Обучения за придобиването им ще провежда бизнесът.

Комитетът по наблюдение е одобрил и методологията и критериите за подбор на операция за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училище с общ бюджет над 151 млн. лв. С предвидените дейности се очаква да се обхванат повече деца в образователната система и да се намали делът на преждевременно напусналите училище. Ще се повиши и капацитетът на педагогическите специалисти, от които се очаква да оказват подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всеки ученик, както и на непедагогическия персонал, вкл. на образователните медиатори и социалните работници, подпомагащи учениците и родителите от уязвими групи.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. беше приета от правителството миналата седмица. Тя е основа за официални преговори с Европейската комисия, която трябва да я одобри. По нея близо 1,9 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи. Програмата е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната система и преодоляване на последиците от COVID-19.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови