Събират в регистър фирмите, които могат да обучават ученици

OFFNews Последна промяна на 23 август 2019 в 15:40 1929 0

Снимка pixabay.com

Фирмите, които имат правото да обучават ученици чрез дуалната форма (обучение чрез работа), ще бъдат включени в публичен интернет регистър на Министерството на икономиката. Създаването му и изискванията към работодателите са разписани в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане преди гласуването му от Министерския съвет.

Обучението чрез работа във фирмите е достъпно за ученици, навършили 16 години.

Включването на фирмите в базата данни ще е безплатно, но те трябва да отговарят на определени условия. Всеки работодател трябва да:

- е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по законодателството на друга държава от ЕС, по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Швейцария;

- не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в процедура по ликвидация;

- няма задължения по публични държавни вземания, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

- работодателят, представляващият го, членовете на управителни и надзорни органи на и хората с правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

- разполага с необходимата материална база за обучение по практика на професията, по която ще се провежда обучение чрез работа, в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията;

- разполага с работници или служители по професията, по която ще се провежда обучение чрез работа, които да отговарят на изискванията за наставници съгласно Закона за професионалното образование и обучение;

- няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение, свързано с работа без писмен трудов договор или без връчване на трудовия договор на работниците или служителите, с начисляването и изплащането в определените от закона срокове на трудово възнаграждение, с наемането на непълнолетни работници и служители и с наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци;

- няма установено с влязло в сила наказателно постановление нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в предходния тригодишен период.

В информационната база данни ще се вписват:

1. Име, правно-организационна форма и адрес на работодателя, ЕИК, БУЛСТАТ на работодателя.

2. Категория предприятие – микропредприятие, малко предприятие, средно предприятие или голямо предприятие.

3. Адрес на обекта, в който ще се провежда практическото обучение в реална работна среда (обучение чрез работа), вкл. община и област, в рамките на които се провежда обучението чрез работа.

4. Име на професионална гимназия – партньор или друга обучаваща институция.

5. Брой ученици или обучаеми, на които работодателя ще осигури практическо обучение в реална работна среда.

6. Професия и специалност, по която ще се осъществява обучение чрез работа.

За включване в информационната система работодателите пращат до деловодството на МИ заявление по образец. То може да се изпрати по електронен път, ако е подписано с електронен подпис. Разглежда се в рамките на 5 работни дни. Вписването става след одобрение от министъра на икономиката до 15 работни дни от получаването на заявлението.

Работодател може да бъде изключен, ако не отговаря на изискванията или при негово желание, заявено писмено. Работодател, който отговаря на тях, но не е пожелал да бъде включен в базата данни, също ще може да обучава ученици, ако сключи договор с директора на съответната професионална гимназия.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови