Нови указания при подготовката на дете за осиновяване ще разработи ДАЗД

OFFNews Последна промяна на 09 май 2018 в 17:57 1806 0

Снимка ДАЗД - пресцентър

До 30 май се очаква да бъдат разработени нови указания при подготовката на дете за национално и международно осиновяване.

Това обяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова при откриването на Националния съвет за закрила на детето, който се проведе днес и се председателства от нея.

Новите указания за осиновяване се изготвят от междуведомствена група под ръководството на ДАЗД. Целта е да бъдат създадени насоки за всички професионалисти, сред които социални работници, психолози, възпитатели и др., работещи с деца, както в специализираните институции, така и в социалните услуги от резидентен тип.

Нови насоки ще има още за приемните семейства, за социалните работници от дирекциите „Социално подпомагане“ и за акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване.

„Като председател на ДАЗД и на Националния съвет за закрила на детето ще работя в синхрон и диалог с всички с цел подобряване на дейността, за да отговорим на динамиката на очакванията на обществото в областта на закрилата на детето“, подчерта д-р Лилова.

Приоритетните задачи са записани в одобрената от Министерския съвет Национална програма за закрила на детето.

Акцентът се поставя върху гарантиране правото на живот без насилие и продължаването на процеса на деинституционализация. Съществено място се отделя на мерките на защита на децата в интернет пространството и на здравословното хранене.

В актуализирания план за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“ е заложено продължаването на процеса на деинституционализация. Приоритетни ще бъдат домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца. В момента се прави анализ за мястото на резидентните грижи в мерките за закрила, както и мерки за подобряването им от постоянната експертна група.

Предизвикателствата пред Националния съвет за закрила на детето са свързани с осъвременяването на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск, и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Предвижда се промяна на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Според председателя на ДАЗД практиката показва, че има нужда от ревизиране на този подзаконов акт, защото е необходимо да се допълнят и развият изискванията за качество на социалните услуги за деца.

Д-р Елеонора Лилова изнесе и данни за издадени лицензи. От 1 януари до 30 април 2018 г. са издадени 36 лицензa за предоставяне на социални услуги за деца, 9 от които са за иновативни услуги. Активните лицензи към 3 април 2018 г. са 310 броя за 347 социални услуги за деца.