ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В КОНПИ”

ОFFNews Последна промяна на 26 януари 2016 в 16:58 3020 0

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество реализира успешно дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

Общата цел на проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ” е качествено административно обслужване от страна на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството.

Специфичните цели на проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ” са:

1. Модернизация и оптимизиране на реализираните дейности и работните процеси чрез разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008.

2. Постигане на ефективна организация на цялостната дейност и предоставяне на административни услуги с висока добавена стойност чрез сертифицирана Система за управление на качеството.

3. Модерно обслужване от страна на администрацията и развитие на качествени административни услуги чрез внедряване на международно признат стандарт за управление на качеството, отговарящ на съвременните изисквания и гарантиране контрола, и надеждността на предоставените услуги.

В резултат на проекта Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество премина сертификационен одит, като не бяха констатирани несъотвествия и на КОНПИ бе издаден Сертификат № СУК-253-01/015.

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ“, в изпълнение на Договор № 13-31-15 от 24.04.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови