Информационен ден за възможностите за туризъм в община Сливница

ОFFNews Последна промяна на 06 юни 2014 в 13:53 1280 0

На 05.06.2014г. в сградата на Община Сливница се проведе първият информационен ден в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини“, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028.

На събитието присъстваха представители на общините партньори по проекта, ръководители на предприятия на територията на общината, учители, кметски наместници, журналисти, хотелиери и други заинтересовани институции и организации, както и целият екип, изпълняващ проекта.

Представянето на Проекта „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини” бе направено от ръководителя на проекта г-жа Екатерина Цветанова, а разяснение относно дейностите направи г-жа Лидия Банкова – експерт „Туризъм“ по проекта. Предвид интереса от страна на участниците се проведе дискусия, след което срещата приключи с организирания по проекта кетъринг за всички участници в информационния ден.

в рамките на проект с рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/028 „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Трън и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови