КТБ източена с мълчаливото съгласие на БНБ

УС на БНБ е бил предупреден за състоянието на КТБ още през април 2014 г., но не реагира, става ясно от доклад на Сметната палата

OFFNews Последна промяна на 03 ноември 2015 в 19:15 7120 10

КТБ е източена с мълчаливото съгласие на Управителния съвет на БНБ. Това става ясно от одитния доклад за дейността на банковия надзор в периода януари 2012 - декември 2014 година на Сметната палата, който беше внесен в Народното събрание от председателя на Палатата Цветан Цветков на 30 октомври.

"На Управителния съвет на БНБ е предоставена информация за индикация за проблеми в посочената банка (бел. ред. КТБ) в тримесечния доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г. Независимо от това и двата рейтинга – CAEL и CAMELOS, дават добри оценки на банката, което е белег за недобра ефективност на банковия надзор.

През месеца, предхождащ налагането на надзорната мярка, от банката са отпуснати кредити в значителни размери. Навременната реакция на органите на БНБ би могла да осигури в по-голяма степен защитата на интересите на вложителите", пише в документа.

Одиторите са категорични, че в проверявания период банковият надзор не бил достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита на интересите на вложителите поради невъзможността му своевременно да установи проблемите в кредитните институции, както и да предприеме адекватни мерки за тяхното предотвратяване.

Докладът отчита множество слабости в работата на банковия надзор:

"Концентрирането на почти всички правомощия, компетентности и отговорности по банков надзор в подуправителя на управление „Банков надзор“ и неангажираността на УС и на управителя на БНБ с надзорния процес, в условия на недостатъчно осигурена координация и отчетност, поражда риск от неефективност, субективизъм и неетични практики.

От друга страна правомощието на УС на БНБ да налага най-тежката надзорна мярка – отнемане на лиценз за банкова дейност, без текуща информация за състоянието на съответните банки поражда риск от вземането на неправилни решения от УС на БНБ.

Липсата на подробна регламентация на контролните правомощия на главния директор, с посочен обхват на контрола, начин на осъществяване и документиране на контролната дейност не допринася за ефективното и надеждно осъществяване на банковия надзор.

Възложеното от УС на БНБ, правомощие на подуправителя на управление „Банков надзор“ да прилага наред с надзорните мерки и неформални мерки за въздействие е в противоречие със ЗКИ, в който изчерпателно са изброени надзорните мерки и хипотезите, при които се прилагат и поражда риск от неприлагане на надзорна мярка, при необходимост от такава.".

Процесът по избор на банките, планирани за инспекции, не е документиран. Няма мотиви при определяне и на обхвата на инспекциите (пълни или тематични), респективно кои рискови дейности на съответната банка са изключени от проверката и защо. В резултат се дава възможност за субективно планиране на тематични инспекции с ограничен обхват, без да се покриват адекватно съществуващи рискове пред банките и банковата система, и така някои банки да не бъдат обект на проверки за дълго време, констатират още от Сметната палата.

Според тях има и "съществени проблеми с административния капацитет на надзорната дейност".

Към 1 януари 2012 г. дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" е имала 41 щатни бройки, от които са били заети 39. До 2014 г. одобрените бройки са били намалени със 7.4%, а заетите - с 9%. Към края на 2014 г. делът на заетите бройки спрямо одобрения щат е 92%, т.е. с 3% по-малко спрямо 31 декември 2012 г. Тогава служителите са били 35 при 38 щата.

"При прилагането на нова регулаторна рамка „Базел III“ и значителна по обем нова отчетност неоснователно е намален броят на служителите, изпълняващи дейности по инспекции и дистанционен надзор. Това е довело до паралелно извършване на инспекции на място и дистанционен надзор от едни и същи служители. Инспектори са осъществявали дистанционен надзор на повече от една кредитна институция. Пораждат се рискове да не бъдат установени грешки и отклонения в банките и се застрашава качественото осъществяване на дистанционния надзор и инспекциите на място", пише в доклада.

Не е имало ротация на инспекторите, които са извършвали дистанционния банков надзор, което поражда рискове рискове за етичното и качественото осъществяване на дейността, пиша от СП.

Делът на кредитните институции, в които е била извършена инспекция на място, е намалял от 68% през 2012 г. на 43% през 2014. Увеличават се тематичните за сметка на пълните инспекции на банките, което, пишат от СП, поражда рискове за качественото изпълнение на възложените функции и отговорности.

Не е извършвана проверка по същество за верността на данните в отчетите, подавани от кредитните институции за целите на дистанционния надзор. Това създава предпоставки банки, подали неверни данни, да получат и некоректни рейтинги, подчертават от Палатата.

Верификацията на отчетните данни се извършва автоматизирано. В процеса на одита е установено, че от тези автоматични проверки са изключени отчетите на две кредитни институции, без обективно основание, ред и процедура. По този начин двете банки са изключени от автоматичните контроли, задължителни за проверка на отчетите на всички кредитни институции.

Значителен брой служители имат права да модифицират съхранявана чувствителна информация на сървър във вътрешната мрежа на БНБ. В резултат на това са налични тримесечни доклади от дистанционния надзор с последни промени, извършени месеци след докладването им, което поставя под съмнение автентичността на съхраняваната чувствителна информация.

В управление „Банков надзор“ липсва изградена система за управление на рисковете от нередности и измами. Няма механизъм за проверка на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Това поражда реални рискове служители на БНБ да осъществяват банков надзор на институции, с които имат договорни взаимоотношения.

Ключов фактор за осъществяването на ефективен банков надзор и обективна оценка на рисковия профил на кредитните институции е дистанционният надзор, чрез който се присъжда рейтинг CAEL. Като механизъм за ранно предупреждение той не е постигнал основната си цел за навременна реакция при негативни тенденции и проблеми, и за предприемане на съответни коригиращи действия. Въпреки констатираните негативни тенденции и индикации за проблеми при дистанционния надзор в определени банки, не са инициирани инспекции на място и не са предприети съответни надзорни мерки.

Няма увереност, че поставеният рейтинг CAEL отразява реалното състояние на проверените кредитни институции. Резултатите от дистанционния надзор в две от кредитните институции показват влошаване на показателите спрямо предходния отчетен период и спрямо банковата система като цяло, но това не води до промяна на рейтингите на елементите на СAEL, което е индикация за недостатъчна ефективност на дистанционния надзор и за предоставяне на погрешна информация за състоянието на банковата система.

Инспекции на място

През периода 2012-2014 г. са извършени 27 пълни инспекции. От тях 13 са през 2012 г., 10 - през 2013 г. и 4 - през 2014 г.

Четири от кредитните институции не са били обект на пълна инспекция през тригодишния одитиран период, девет от кредитните институции не са били обект на пълна инспекция в рамките на две последователни години, като в шест са извършвани само тематични или специализирани проверки.

За една от кредитните институции е установено, че за целия одитиран период присъдения рейтинг CAEL е 24 и същият не е променен, въпреки че в докладите от дистанционния надзор са посочени висок кредитен риск и висок риск от концентрации, неспазване на изисквания на БНБ и др., посочва докладът.

В доклада за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г., приет от УС на БНБ на 19.06.2014 г., по отношение на една от петте най-големи банки, е посочено, че банката е:

  • с най-висока уязвимост на ликвиден шок, като състоянието й се влошава в годишен хоризонт;
  • с най-ниска капиталова адекватност в банковата система;
  • с най-голямо абсолютно нарастване на кредитите;
  • с голямо понижение на възвращаемостта на активите;
  • единствената институция, чиято цена на лихвените пасиви надхвърля многократно средните за системата и продължава да нараства.

Докладът не цитира коя е банката, но от текста по-долу става ясно, че това е КТБ:

"Въпреки наличната информация за негативни тенденции и индикации за проблеми, от органите на БНБ не са инициирани инспекции на място и не са предприети съответни надзорни действия. Банката е поставена под специален надзор едва след писмено уведомление от ръководството й, а не в резултат на надзорната дейност на БНБ.

По информация от банковия надзор, за месеца предхождащ налагането на надзорната мярка, са отпуснати кредити в значителни размери".

"Навременната реакция на органите на БНБ би могла да осигури в по-голяма степен защитата на интересите на вложителите. Липсата на инспекции на място в резултат на дистанционния надзор, въпреки наличието в отделни доклади на влошени показатели показва, че дистанционният надзор като механизъм за ранно предупреждение не е постигнал основната си цел за навременна реакция при негативни тенденции и проблеми и предприемане на съответни коригиращи действия", заключават от Сметната палата.

Въпреки че има изискване всяка банка да се инспектира на място поне веднъж годишно, през 2012 г. осем банки не са били обект на инспекция на място, през 2013 г. техният брой е седем и нараства на тринадесет през 2014 г.

Обезпокояващ е фактът, че в 4 кредитни институции не е извършвана никаква надзорна инспекция в период от две години.

Анализът на данните на извършените 27 инспекции показва факта, че 4 от кредитните институции не са били обект на пълна инспекция през тригодишния одитиран период, 9 не са били обект на пълна инспекция в рамките на две последователни години, като в 6от тях в посочения период са извършвани само тематични или специализирани проверки, се казва в доклада на Сметната палата.

Проверката на коректността за оценката на кредитния риск е показала, че през одитирания период критериите и мотивите за избор на извадката от кредитни експозиции, обект на надзорните инспекции, не са документирани, което не осигурява проследимост за подхода и взетите решения при определяне на кредитополучатели и кредитни експозиции за проверка. Няма и утвърден образец на кредитна карта с показатели за проверка на кредитните експозиции, с което не са създадени предпоставки за прилагане на унифициран подход в работата на отделните надзорни екипи. В кредитните карти, използвани при една от надзорните инспекции, липсва реквизит и данни за осъществена проверка за целевото усвояване на кредитите, който е един от задължителните елементи при оценката и класификацията на кредитните експозиции. Липсата на тази информация не осигурява проследимост на основанието за определената класификационна група от служителите по банков надзор.

"Липсата на проверка на източниците за погасяване на кредитите, наред с липсата или неадекватната проверка за свързаност и за целевото усвояване на кредитите, не позволява да бъдат установени допуснати нередности, в т.ч. използване на отпуснатите от банката кредити за увеличение на капитала от втори ред на банката, което е изрично забранено с влизането в сила на Регламент (EС) № 575/2013.

За одитирания период липсата на цялостна проследимост на процеса, както и пропуските при извършването на проверките за свързаност, целево усвояване и източниците за погасяване на кредитите са индикатор за съществени слабости в контролния механизъм в управление „Банков надзор", пишат от СП.

Доклади за състоянието на банковата система

Тримесечните доклади, отразяващи състоянието на банковата система, не са разглеждани своевременно от членовете на Управителния съвет и са приемани само „за информация“. Индивидуални доклади от надзорните инспекции въобще не се внасят в Управителния съвет. В резултат на това не са предприемани адекватни последващи действия за осигуряване на стабилност на банковата система и защита интересите на вложителите.

В тримесечния доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г., предоставен на Управителния съвет на БНБ, изрично е посочено значително нарастване на кредитите за съответното тримесечие за две от кредитните институции, но липсва реакция от Управителния съвет на БНБ и от управление „Банков надзор“, не са предприети съответни надзорни действия. Рейтингът CAEL за тези кредитни институции не е променен и се запазва на нивото на предходните добри оценки, въпреки индикации за проблеми.

Специален надзор при неплатежоспособност

На Управителния съвет на БНБ е предоставена информация за индикация за проблеми в КТБ в тримесечния доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г. Независимо от това и двата рейтинга – CAEL и CAMELOS, дават добри оценки на банката, което е белег за недобра ефективност на банковия надзор.

През месеца, предхождащ налагането на надзорната мярка, от банката са отпуснати кредити в значителни размери. Навременната реакция на органите на БНБ би могла да осигури в по-голяма степен защитата на интересите на вложителите.

С решението на Управителния съвет на БНБ на банката са назначени двама квестори без да са създадени гаранции за прозрачност при назначаването и отчитането им. Едното от лицата, предложено и назначено за квестор, е служител на управление „Банков надзор“ и ръководител на екипа, който е осъществявал надзор върху кредитната институция, но в последствие с решение на УС на БНБ е извършена смяна.

Вътрешен одит на БНБ

Вътрешният одит на БНБ не е правил одит на „Банковия надзор през одитирания период. Причина за това е, че дейността на управление „Банков надзор“ е оценена като нискорискова. За сравнение - дейности и звена като „Секретариат на УС“, „Протокол и връзки с обществеността, преводачески услуги, транспорт“, „Социална политика на БНБ“ са определени като по-рискови от нея. Едва в края на 2014 г. такъв одит е извършен и установява сериозни пропуски в дейността по надзорно наблюдение на кредитните институции.

Сметната палата е дала 13 препоръки на Управителния съвет на БНБ за подобряване на надзорната дейност и повишаване на нейната ефективност със срок за изпълнението им една година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

04.11 2015 в 10:43

А г-н Илиян Василев дали не си го спомняме като ДС агент с име Сашо-11, ам?

03.11 2015 в 22:07

... да не съм ви обяснявал преди година и кусур време, че джакпота са "вашите" 40 млрд. спестявания, който ще заминат за москва срещу 10% комисионна за местните, да ми се сърдите... ама на - не чувате!

... е, щом не чувате - сърдете ми се, молим, на разположение съм...

хахахахахахахахахаха

03.11 2015 в 20:43

И с мълчаливия чадър на получатели на кредити и на дебели лихви по депозити, за които чуваме по нещо само отвреме навреме.

03.11 2015 в 20:34

Това и малките деца го знаят. Хайде сега мавродиев Лично да поясни кой клати банковата система. Не на мен, на цацаров. Барем му светне.

03.11 2015 в 20:24

Кога ще видим обвиняеми и осъдени за източването на КТБ? Всичко се покри и утихна, а? А се източиха милиарди на гърба на народа! Тия от БНБ трябва да отговарят пред Прокуратурата наравно с шефовете на КТБ.

03.11 2015 в 20:11

Сега ше гледаме КТБ докато източат ПИБ. Тогава ке правиме проверки и там още има няма двайсе години

03.11 2015 в 19:29

Ами прокуратурата какво чака ....

03.11 2015 в 19:26

Искров и сие в кауша. Пълна конфискация на личното имущество.