Техническата комисия установи грешките за срутването на хотел "Вероника"

OFFNews Последна промяна на 30 април 2015 в 20:57 3566 4

Снимка БГНЕС

Техническата експертна комисия, назначена със заповед на началника на РОНСК Варна за обследване на причините, довели до аварията на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“ приключи своята работа.

Своеволие и напълно неспазване на конструктивния проект, както и грубо нарушаване на етапността при строително-ремонтните дейности са само част от недопустимите грешки довели до срутването на хотела. Експертите са категорични, че предприетите действия за събаряне на съществуващата сграда  са некомпетентни и липсва добра координация между изпълнителят и подизпълнителите, участвали в строителството на хотел "Вероника".

Ето и експертизата на техническата експертна комисия:

Съгласно заключенията в представената техническа експертиза в частта „Архитектура“ е посочено, че:
Инвестиционният проект съответства на визата за проектиране, правилата и нормативите за устройство на територията, нормите за застрояване и изискванията към геозащитните мерки и дейности, техническите изисквания за проектиране, изпълнение, експлоатация и поддържане на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, определени с Наредба №12/03.07.2001 г. на МРРБ. Проектът е изработен съобразно ограниченията наложени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) при издаването на предварително разрешение по чл.96, ал.4 от ЗУТ с изх.№АУ-17-56/15.12.2014 г., а именно:
- при проектирането и извършването на ремонта, реконструкцията и модернизацията на сградите следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба №12/03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, препоръките и заключенията в геотехническата експертиза и са посочени следните задължителните условия:
- недопустимо е извършване на ново строителство в имота;
- недопустимо е изпълнението на изкопни работи за промяна на фундаментите на съществуващите сгради и промяна на застроената площ и етажност на съществуващите сгради.
Реализацията на инвестиционният проект по част архитектура не е започнала.
По отношение на част Конструктивна заключенията на експертната комисия са:
1. Проектната даденост напълно отговаря на действащата нормативна уредба.
2. Конструктивна експертиза- дава точна преценка на съществуващата конструкция и указания за укрепване на същата до кота ±0.00.
3. Своеволие и напълно неспазване на конструктивния проект. Неизпълнена първа фаза на строителството- укрепване до кота ±0.00.
4. Некомпетентност от страна на изпълнителя за риска, който би се появил при това грубо нарушение на етапността на изпълнение на видовете СМР, изрично подчертани в част СК и Плана за безопасност и здраве (ПБЗ).
5. Допускане на хора, при изпълняване на разрушителните действия от страна на изпълнителя, в противовес с всички изисквания по безопасност на труда.
В частта План за безопасност и здраве изводите на комисията са:
1. Проектната даденост напълно отговаря на действащата нормативна уредба.
2. Извършване на СМР извън установеното работно време.
3. Грубо нарушаване на етапността, отразена в ПБЗ.
4. Допускане на работници на строителната площадка по време на извършващите се СМР от III етап - механизирано демонтиране и премахване на компрометираните конструктивни елементи.
5. Липса на координация между отделните изпълнители и проектантите по части СК и ПБЗ.
6. Безотговорност и липса на компетентност от страна на ангажираните строителни фирми и Координатора по безопасност и здраве, които без да уведомят проектантите са променили етапността на изпълнение на СМР.

Заключенията на експертната комисия сочат като причини, довели до аварията:
· Предприети са  некомпетентни действия за събаряне на съществуващата сграда.
· Саморазрушаването на съществуващата сграда е възможно единствено при загубване на устойчивостта на основни носещи конструктивни, което е осъществимо с изрязване на армировка и бетонното ядро на част от основните носещи конструктивни елементи. Това е довело до претоварване на останалите носещи конструктивни елементи и пълна загуба на устойчивост. Такава дейност води до моментално разрушаване.
· При изцяло механизирано премахване на конструктивни елементи, е недопустимо наличието на хора сградата. В ПБЗ изрично е подчертано, че по време на механизирания демонтаж не трябва да има работници в обсега на строителната площадка.
· Няма актуализиран комплексен план-график, изготвен от главния изпълнител на строежа, съобразно неговите възможности по отношение на работна ръка, механизация и технологии, съгласуван с подизпълнителите, при пряк контрол на Координатора по безопасност и здраве.
· Безотговорност и липса на компетентност от страна на ангажираните строителни фирми и Координатора по безопасност и здраве, които без да уведомят проектантите са променили етапността на изпълнение на СМР, като напълно са игнорирали етапа за укрепване и подсилване на конструкцията до кота ±0.00.
· Действия противоречащи както на изричната заповед на координатора по БЗ при изпълнение на строителството, така и на задълженията на изпълнителя, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР - Приложение 6, т.1 Извършване на специални видове работи при разрушаване на сгради и съоръжения.
Предстои утвърждаване на протокола на техническата експертна комисия и предоставянето му на посочените лица за изпълнение на дадените от комисията предписания за ликвидиране последиците от аварията.
Заинтересуваните лица могат да подават възражения по констатациите и заключенията на експертната комисия в 7-дневен срок. Едва след разглеждане на възраженията и уважаване на основателните от тях, ще бъде утвърден окончателно протоколът от обследването на аварията и вписаните указания и решения ще бъдат задължителни.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

01.05 2015 в 05:08

Редовно си ми плащат бе левак, а ти май умираш от яд. Сори, кайзере, избрал си грешната страна.

01.05 2015 в 01:30

Не може това да е сериозен опит за пропаганда. Наистина ли за това ще ти платят? Горките, до какви ментални парализи са опряли.

30.04 2015 в 23:00

Основната грешка е на собственика Г.Гергов от БСП.Не смятате ли че той трябва да бъде подведен под отговорност???

30.04 2015 в 21:21

Докато сме в измекярския Еврогейски съюз ще продължават да стават такива беззаконния.
Искаме Путин да ни анексира! Само това ще ни оправи. Всички мръсни бизнесмени ще си получат заслуженото.
За родину, за Путину!