ВАС потвърди процедурата за доставчик на медицински хеликоптери

OFFNews 21 февруари 2023 в 12:15 1884 0

хеликоптер

Снимка Pixabay

Медицински хеликоптер

Върховният административен съд окончателно остави в сила определението на Комисията за защита на конкуренцията от 2 февруари 2023 г. във връзка с откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне за доставка на медицинските хеликоптери, съобщиха от ВАС. 

Административно дело бе образувано пред ВАС по частна жалба на американската компания "Бел Текстрон Инк." (Bell Textron Inc.), която обаче не е участник в процедурата на здравното министерство.

Именно поради това върховните магистрати приемат за правилни изводите на КЗК, че жалбоподателят не е доказал качеството си на заинтересовано лице, което би могло да оспори решението за откриване на процедурата. Недопустимостта на предявената жалба обуславя и недопустимостта на направеното искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане, поради което правилно то също е оставено без разглеждане от КЗК.

В случая става дума за процедура на договаряне без предварително обявление след неуспеха на предишната, която е прекратена и която възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия, посочени в обявлението за обществена поръчка. Затова ВАС приема, че предходната открита процедура, от една страна, и последващата, от друга страна, следва да се разглеждат цялостно.

"Законодателят изрично е предвидил, че при прекратяване на предходната процедура, когато всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, той може да пристъпи към обявяване на процедура на договаряне без предварително обявление, когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс. Тоест възложителят е длъжен да покани точно тези лица, които са подали оферта в предходна процедура, която при това е отговаряла на изискванията на възложителя", се казва в мотивите на ВАС.

Върховните магистрати изтъкват, че жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че не е подал никаква оферта в предходната открита по вид процедура. В тази връзка правилно КЗК е отбелязала, че само заявеното намерение за участие в предходна процедура не е достатъчно, за да обоснове качеството на заинтересовано лице. В този смисъл е и цитираното в мотивите на КЗК решение на Европейския съд от 16.06.2022 г. 

КЗК стави без разглеждане жалбата на "Уилинк" ООД срещу решението на изпълнителния директор на "България хели мед сървиз" ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за "сух лизинг" на хеликоптер, осигурен с необходимото медицинско оборудване за нуждите на спешна медицинска помощ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови