ВАС излезе с важно тълкувателно решение за данъчното облагане на физическите лица

OFFNews 08 декември 2021 в 13:23 8480 0

Когато при ревизия на физическо лице данъчните установят, че разходите надхвърлят декларираните му приходи, не могат автоматично да увеличат данъчната му основа с превишението, а трябва да бъде извършена особена ревизия по чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), и то само ако превишението е явно и значително.

Това постанови Върховният административен съд по тълкувателно дело от 2020 г., образувано по искане на главния прокурор.

Върховните магистрати приемат, че "установеното несъответствието между направени разходи и получени доходи представлява разход за лицето, за който то няма достатъчно средства, т.е. установява се недостиг на средства, а не доход". "В тези случаи се облагат разходи на данъчно задължените лица, което е в противоречие със законоустановените принципи за облагането на доходите на физическите лица. Тоест превишението на разходите над приходите не може да се квалифицира като облагаем доход от други източници по смисъла на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ", посочват от ВАС.

И допълват, че "когато ревизията е проведена по общия ред, доходът не може да се приеме като такъв по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, тъй като е с неустановен произход. Доходи с неустановен произход не се уреждат в материалния закон, а посочената разпоредба на чл. 35, т. 6 включва разширително тези доходи, чиито източник не е изрично посочен в закона, но не включва и тези с неустановен източник. Именно за такива случаи законодателят, освен общия ред за установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по Глава Четиринадесета от ДОПК е предвидил и ред за извършване на ревизионно производство при особени случаи, по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК", се казва в тълкувателното решение.

"Налага се изводът, че органът по приходите при условията на оперативна самостоятелност преценява дали да проведе ревизията по особения ред на чл. 122 ДОПК или по общия ред, дори когато са налице обстоятелствата по т. 1-8, но единствено при безспорна установеност на облагаеми доходи, визирани в разпоредбите на ЗДДФЛ. Този избор е неприложим, в случая на установено превишение с неустановен произход на разходите над приходите. Поради тази невъзможност, такова несъответствие не подлежи на облагане по общия ред, а единствено по реда на чл. 122 и сл. ДОПК и то ако са налице предпоставките, вкл. несъответствието да е явно и значително", обясняват от ВАС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови