Щатът на МОН се увеличава с 20 бройки за сметка на МВР

Александра Маркарян Последна промяна на 06 януари 2016 в 15:10 3253 0

МОН

Снимка Сергей Антонов

Общата численост на персонала в Министерството на образованието и науката да се увеличи с 20 бройки, а тази в Министерството на вътрешните работи да се намали с 20, предвижда проект на постановление за изменение на устройствения правилник на МОН, чрез който, в заключителна разпоредба, се променя и щатът в МВР.

С приемането на проекта от Министерския съвет числеността в организационните структури и административните звена в МОН ще се увеличи от 460 на 480, а тази в МВР ще се намали от 50 100 на 50 080.

Увеличават се служителите в специализираната администрация на МОН, като в дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки" числеността става 33 при сегашна 25, а в Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми - от 103 на 115.

Според мотивите към проектопостановлението промените са във връзка с решението на МС, с което Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП) на МОН е определено за управляващ орган на оперативната програма "Наука и образование" в рамките на новия програмен период (2014-2020). Към момента МОН чрез същата дирекция е междинно звено на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" от програмния период 2007-2013 г.

МОН ще бъде и конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020 г.) на проекти на стойност близо 130 млн. лева, основната част от които трябва да бъдат реализирани до края на 2018 г. Предвидените в програмата инвестиции в образователна инфраструктура са насочени към модернизация на училищата, с цел изпълнение на националната цел за намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и подобряване на предоставяните образователни услуги.

"Нарасналите отговорности за Министерството на образованието и науката за изпълнение на функциите и задълженията, свързани с двете оперативни програми, представляват сериозно предизвикателство, което може да бъде преодоляно с укрепване административния капацитет на ГД СФМОП и на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“. С оглед гарантиране на ефективно управление и изпълнение на програмите и за успешното постигане на целите им, както и спазването на заложените срокове в нормативните актове, министерството има необходимост от
назначаване на допълнителни 20 щатни бройки експерти с различен административен капацитет, с което да се осигури планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на дейностите по тях.

Увеличаването на общата численост на персонала в Министерството на образованието и науката ще се осъществи за сметка на намаляване на тази в Министерството на вътрешните работи", се казва в мотивите към проекта за изменение на устройствения правилник.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови