Quantcast

59 от властта не подали имотни декларации, дават ги на НАП и ДАНС

OFFNews Последна промяна на 21 юни 2016 в 13:32 2165 4

59 лица не са подали имуществени декларации или уведомления. От тях 26 са лица - членове на ръководни и контролни органи на политически партии, 14 са съдии, 7 са прокурори, останалите са от други категории задължени лица.

Това съобщи Сметната палата, която публикува ежегодните имуществени декларации и уведомленията на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната 2015 г., подадени в законовия срок – до 30 април 2016 г. 

Публикацията съдържа имуществени декларации и уведомления на 7 000 лица. Лицата подават уведомления, когато нямат промяна в доходите и имотите си през предходната година – в случая 2015 г.

В случаите на неподаване на декларация от лицата, попадащи в обхвата на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите - за предприемане на действия по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". Резултатите от извършените последващи ревизии от Националната агенция за приходите се публикуват на интернет – страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото” - Резултати от НАП.

Лице, задължено по закона, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.

В 6-месечен срок Сметната палата ще извърши проверка за достоверността на декларираните факти в декларациите, като ги съпоставя с данни, подлежащи на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, и ще огласи заключенията за несъответствие.